Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/9/16 at 07:18 [ QUOTE ]

พิธี...เทปูนหล่อพระเศียรพระประธาน ยกพระประธานหน้าตัก ๘ ศอก ขึ้นแท่นประดิษฐาน 19 ก.ย.59


พิธีหล่อพระเศียรพระประธานหน้าตัก ๑๒ ศอก
ยกพระประธานหน้าตัก ๘ ศอก ขึ้นแท่นประดิษฐาน
ณ.มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีเกิดหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (๑๒ไร่)


วันจันทร์ที่ ๑๙กันยายน ๒๕๕๙

คลิปวิดีโอ..พิธีหล่อพระเศียรพระประธานหน้าตัก ๑๒ ศอก ยกพระประธานหน้าตัก ๘ ศอก ขึ้นแท่นประดิษฐาน
ภาพ...พิธีหล่อพระเศียรพระประธานหน้าตัก ๑๒ ศอก
ยกพระประธานหน้าตัก ๘ ศอก ขึ้นแท่นประดิษฐาน


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/9/16 at 22:01 [ QUOTE ]


เตรียม...พิธีหล่อพระเศียรพระประธานหน้าตัก ๑๒ ศอก
ยกพระประธานหน้าตัก ๘ ศอก ขึ้นแท่นประดิษฐาน
ณ.มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีเกิดหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (๑๒ไร่)


วันจันทร์ที่ ๑๙กันยายน ๒๕๕๙


๐๘.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่มหาวิหารอนุสรณ์๑๐๐ปีเกิดหลวงพ่อพระราชพรมยาน(๑๒ไร่)
๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลทำพิธีบวงสรวง หลังจากนั้นเริ่มเทปูนหล่อพระเศียร องค์พระประธานหน้าตัก ๑๒ ศอก
๑๑.๐๐ น. เริ่มพิธียกพระประธานหน้าตัก ๘ ศอก ขึ้นแท่นประดิษฐาน เสร็จแล้วพระสงฆ์ให้พร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

คลิปวิดีโอ..ขั้นตอนการสร้างพระเศียรพระประธานหน้าตัก ๑๒ ศอก ศาลา ๑๒ ไร่ภาพ...เตรียมการสร้างพระเศียรพระประธานหน้าตัก ๑๒ ศอก ศาลา ๑๒ ไร่แบบการสร้างพระเศียรพระประธาน ทางช่างและทีมงานการก่อสร้างก็เร่งการทำงาน กันตลอด จนสามารถที่จะเทปูนสร้างฐานเพื่อรองรับพระประธานเสร็จ จึงได้ดำเนินการต่อไป จนสามารถที่จะทำแบบ เพื่อสร้างพระเศียรองค์พระประธานต่อได้เลย เทปูนทำทีละส่วนขึ้นมาทีละชั้นๆ จนถึงขั้นตอนที่จะเทปูนหล่อพระเศียร◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top