Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 7/2/17 at 22:49 [ QUOTE ]

ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐


ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่


ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐


ภาพ...สอนกรรมฐาน
ที่โรงงานทำร่มไทยโอเชี่ยน(บ้านคุณรัตนา ชินบุตรานนท์)


วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560วันนี้มีผู้มาฝึกขั้นต้น ๔๘ คน ไปนิพพานได้ ๔๔ คน ไปพระจุฬามณี 1 คน ไม่ได้ ๓ คน ฝึกญาณแปด ๑๑๒ คน รวมจำนวนผู้ฝึก ๑๖๙ คน
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top