Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 21/2/17 at 21:02 [ QUOTE ]

ภาพ...สอนกรรมฐานที่ "ศูนย์ปฎิบัติธรรมพ่อถูทา" จ.อุบลราชธานี วันที่ 24 – 26 ก.พ. 2560


กำหนดการ...สอนกรรมฐานที่

"ศูนย์ปฎิบัติธรรมพ่อถูทา" จ.อุบลราชธานี


วันที่ ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พฺทธญาโณ) พร้อมด้วย คณะครูฝึกฯ เดินทางไปสอนกรรมฐานและรับสังฆทานที่ . . . ศูนย์ปฎิบัติธรรมพ่อถูทา . . . ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕ บ้านแมค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เวลา ๐๓.๓๐ น. ออกจากวัดจันทาราม (ท่าซุง) เดินทางไปที่สนามบินดอนเมือง
เวลา ๐๗.๔๐ น. เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๘.๐๐ น.เจริญกรรมฐานแบบ มโนมยิทธิฯ (รอบเดียว)
เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน
วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีบวงสรวง โดยท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล


เวลา ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร และทำบุญถวายไทยทานครบรอบ ๑๐ ปี ศูนย์ปฎิบัติธรรมพ่อถูทา


เวลา ๐๙.๓๐ น.เจริญกรรมฐานแบบ มโนมยิทธิฯ
เวลา ๑๐.๕๐ น. รับสังฆทาน◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/2/17 at 23:19 [ QUOTE ]


เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา ๑๘.๐๐ น.เจริญกรรมฐานแบบ มโนมยิทธิฯ (รอบเดียว)
เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น.เจริญกรรมฐานแบบ มโนมยิทธิฯ (รอบเดียว)
เวลา ๑๐.๓๐ น. รับสังฆทาน


ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล พร้อมด้วย พระติดตาม และคณะเดินทางกลับวัด
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top