Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/3/17 at 21:23 [ QUOTE ]

กำหนดการ/ งานฉลองสมณศักดิ์/ รายชื่อเจ้าภาพไทยทาน/ เจ้าภาพเลี้ยงอาหาร งานทำบุญประจำปี 11-12 มี.ค.60


♠ กำหนดการงานพิธีทำบุญประจำปี ณ วัดท่าซุง
♠ รายนามเจ้าภาพถวายไทยทาน
♠ รายนามเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
♠ รายนาม สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และ พระมหาเถรานุเถระ
งานประจำปีวัดจันทาราม (ท่าซุง)
งานฉลองสมณศักดิ์ , พัดยศ และแสดงมุทิตาจิต
แด่ พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ( ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔)

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่สวนไผ่
(ถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ก็ขอให้นำปัจจัยไปร่วมทำบุญกับคณะกองทุนได้โดยไม่ต้องนำอาหารไป)

เวลา ๐๘.๐๐ น.. - พระราชภาวนาโกศล เดินทางถึงลานธรรมบริเวณหน้าอาคารสมบัติพ่อให้ วงโยธวาทิตโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา บรรเลงเพลงรับ จากนั้นเริ่มขบวนแห่เสลี่ยงไปยัง มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
- พระราชภาวนาโกศล,พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ และพระฐานานุกรม เดินเข้าสู่ภายในมหาวิหารอนุสรณ์ 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากนั้นพระราชภาวนาโกศล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป และพุทธบริษัทชาย - หญิงทุกท่านกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย จากนั้นพระราชภาวนาโกศล ถวายพานธูปเทียนแพบูชาพระประธาน ในมหาวิหารฯ
- พระบุญมา ปภาธโร น่าพระภิกษุสงฆ์ทุกท่าน และพุทธบริษัทชาย - หญิงเข้าขอ ขมาต่อ พระราชภาวนาโกศล จากนั้นเข้านั่งประจำตำแหน่ง

- เปิดชมวิดิทัศน์ เนื่องในงานมุทิตาสักการะจบแล้ว ดร.ปริญญา นุตาสัย กล่าวประวัติผลงานและอ่านคำประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่
- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดเกล้าฯ เลื่อน สมณศักดิ์ให้พระภาวนากิจวิมล เป็นพระราชภาวนาโกศล และอ่านประกาศเกียรติ คุณ ในโอกาสที่พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๔๒ ประจำปี ๒๔๖๐
- พระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถา

เวลา ๑๐.๐๐ น. – พระราชภาวนาโกศล กล่าวสัมโมทนิยกถาจบแล้ว พระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัท ชาย – หญิง เข้าแสดงมุทิตาสักการะแด่พระราชภาวนาโกศล, พระครูภาวนาธรรม นิเทศก์และพระฐานานุกรม ตามลำดับ

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ที่มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

หมายเหตุ
- ข้าราชการแต่งชุดปกติขาว
- ฆราวาสชาย - หญิง แต่งกายสุภาพ เน้นสีขาว งดสีฉูดฉาด
- ถ้าประสงค์เข้าร่วมขบวนแห่ กรุณามาถึงลานธรรมบริเวณหน้าหน้าอาคารสมบัติพ่อให้ ในเวลา 07.30 น.

เวลา ๑๖.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลทำพิธีบวงสรวง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ , รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖ ,รัชกาลที่ ๗ และ สมเด็จพระเจ้าตากสินที่หน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

เวลา ๑๘.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร) ที่มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้ว
- เจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทาน เจ้าหน้าที่เก็บเครื่องไทยทาน ต่อจากนั้นสวดพระอภิธรรมถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน ดร. ปริญญา นุตาลัยนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร
(ถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะถวายผ้าบังสุกุล ถวายได้หลังจากเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานแล้ว)

เวลา ๒๐.๓๐ น. – พระราชภาวนาโกศลเดินทางถึง ลานเททอง ๒๕ ไร่ เป็นประธานในการบวงสรวง และเททองหล่อพระพุทธรูปหน้าตัก ๙๙ เซนติเมตร
(พระจิตกตัญญูบูชาพระคุณมารดาบิดา) เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานองค์ที่ ๓ ในมหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

*** วันเสาร์ งดฝึกมโนมยิทธิ งดทำวัตร เช้า - เย็น***


วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔)


เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่สวนไผ่
เวลา ๐๗.๐๐ น.ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ทำพิธีบวงสรวงที่ท้าวเวหน (ศาลพระภูมิวัด)ข้างมณฑปพระศรีอาริยเมตไตรย
เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลเจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่เตรียมต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (วัดไตรมิตร ), พระธรรมปริยัติโมลี (เจ้าคณะภาค ๓), พระราชอุทัยโสภณ (เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี) พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ

เวลา ๑๐.๓๐ น.พระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระ รวมทั้งพระอาคันตุกะที่มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทานเสร็จแล้วอาราธนา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (วัดไตรมิตร) กล่าวสัมโมทนียกถา ดร.ปริญญา นุตาลัย นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี

*** วันอาทิตย์งดฝึกมโนมยิทธิ ทำวัตรเย็นตามปกติ***


*********************
◄ll กลับสู่สารบัญงานทำบุญประจำปี ๒๕๖๐
ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐รายนามเจ้าภาพถวายไทยทานแด่พระสวดธัมมจักกกัปปวัตนสูตร

วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.


๑.ดร.ปริญญา-คุณกรรณิการ์-ดร.สุกัญญา นุตาลัย
๒.คุณกฤษดา-คุณเกศินี นุตาลัย
๓.คณะคุมรถสายลม
๔.คณะคุมรถสายลม
๕.คณะคุมรถสายลม
๖.ครอบครัว พ.ท.สมัย ศรีหนองห้าง
๗.คุณชิน - คุณศุภวรรณ พันธุ
๘.คุณวิมาลี ศิรประภาชัย
๙.คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ
๑๐.คุณสุกัญญา ตั้งศุภวัฒนกิจ

๑๑.คุณวันทภรณ์ พรกิตติโชติเจริญ
๑๒.คุณสามารถ - คุณเสาวลักษณ์ ทิพย์รัตน์
๑๓.คุณชนิดา จารุประกาย
๑๔.คุณภัคชาดา - คุณพงศ์ศิริ หิรัณย์เตชะ-คุณกฤษณะพงศ์ มหาเปารยะ
๑๕.ครอบครัวโบกุ๋ย แซ่โต้ว-คุณงามตา เตาพาณิชย์
๑๖.ลูกหลานบ้านสายลม
๑๗.ลูกหลานบ้านสายลม
๑๘.คุณกิจจา กาญจนบรรณ
๑๙.คุณนพรุจ-คุณสุวภัทร ลัคคะพร
๒๐.คุณปริญญา-คุณสุภาวดี รักซ้อน

๒๑.คุณสุเพลิน อภิศักดิ์ศิริ
๒๒.คุณไพฑูรย์-คุณอนัญญา หาญสมภพและครอบครัว
๒๓.คุณชูชื่น กลิ่นละมัย
๒๔.คุณวิชชุ-คุณนพวรรณ ศรีทอง
๒๕.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย
๒๖.คุณทิพย์อัปสร เทพาและลูกๆ
๒๗.
๒๘.อ.บุปผาชาติ พงษ์ประดิษฐ์
๒๙.คุณรสวันต์-คุณศิริวรรณ-คุณสุพัตรา-คุณจารุภัทร อัศวพลังกูล
๓๐.ว่าที่รต.สมจิตต์ กาญจนรุตีรัตน์

๓๑.
๓๒.คุณธิยาดา สมบูรณ์พร
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๗.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
๓๘.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
๓๙.คุณสิริกร ภาวิษย์พร และครอบครัว
๔๐.คุณทองสุข-คุณศจินา-คุณนฤมล-คุณพงศกร มงคล

๔๑.คุณธนิตพงศ์-คุณธัญญพัทธ์ พีระธำรงสิทธิ์และครอบครัว
๔๒.ช่างโจ๋ ชัยนาท
๔๓.คุณภูมิ-คุณสมสมร วงศ์รจิต
๔๔.คุณภูมิ-คุณสมสมร วงศ์รจิต
๔๕.คณะศิษย์คนเมืองบัว
๔๖.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทโคกสมบูรณ์ สาขาวัดท่าซุง ลพบุรี
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.

รายนามเจ้าภาพถวายไทยทานแด่พระสวดอภิธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐น.


๑.คุณลัดดดา เบญโชติเดช
๒.คุณแม่นิภา ผลิตผลการดี
๓.คุณธัญญกมล เบญโชติเดช
๔.คณะจัดเลี้ยงวัดท่าซุง
๕.คุณศจินา-คุณทองสุข-คุณพงศกร-คุณนฤมล มงคล
๖.คุณธนิตพงศ์-คุณธัญญพัทธ์ พีระธำรงสิทธิ์และครอบครัว
๗.คุณสินี โอเลนเซีย
๘.คุณกิติยา สุระอมรรัตน์
๙.คุณวรรษบูลย์ สุขะไพบูลย์
๑๐.คุณอนุพงษ์ อ่ำรัศมีและครอบครัว
๑๑.คุณจริยา วัชโรทัย-คุณสุพัฒน์ แตงเจิญ
๑๒.ช่างโจ๋ ชัยนาท๓) รายนามเจ้าภาพถวายไทยทานแด่พระเถรานุเถระ

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.


๑.คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา
๒.คุณทรงศักดิ์-คุณบงกช เทวธีรรัตน์
๓.คุณกฤษณะพงศ์ มหาเปารยะ-คุณภัคชาดา-คุณพงศ์ศิริ หิรัณย์เตชะ
๔.มล.เอื้อมศุขย์ กิติยากรและครอบครัว
๕.คุณสุภร-คุณสุนทรี ลีละยุทธโยธิน
๖.คุณสุดา เสริมศรี
๗.คุณนิตยา ธรรมสันติ
๘.คุณสุนทรี สัจพจน์
๙.คุณลักขณา ใจดี
๑๐.คุณสุขขา อ่อนจิตต์

๑๑.คุณภัคภร ทองกระจ่างเนตร
๑๒.อ.บุปผาชาติ พงษ์ประดิษฐ์
๑๓.รท.สมบัติ-รต.หญิง สาคร-คุณศิศรินทร-คุณอมรวิทย์ พลับจีน
๑๔.คุณจินดามาศ มิตรศรัทธา
๑๕.คุณนุสรา รุนสำราญ
๑๖.คุณอรุณศรี-คุณลัดดา เล็งเลิศผล
๑๗.คุณเลิศรัตน์ แซ่ลี้-คุณเม่งเส็ง แซ่โอ้ว
๑๘.คุณมาลี จิวราช
๑๙.คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ
๒๐.คุณเลอสรรค์-คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์

๒๑.คุณกิจจา กาญจนบรรณ
๒๒.คุณเนตรนภิศ เกษมจิตร์-คุณสุภา ธนะสกุลประเสริฐ
๒๓.คุณนัฏกนก ผุสดี- คุณพัณณ์ชิตา ธนะสกุลประเสริฐ -คุณชูใจ เอี้ยวอักษร
๒๔.คุณโศภิษฐ์ สดสี
๒๕.คุณวไลลักษณ์ สดสี
๒๖.คุณพาณิชย์-คุณกาญจนา-ด.ช.อินทรัตน์-ด.ช.ภูมิใจ สดสี
๒๗.คุณขวัญใจ-คุณอนันต์ ชลชวลิต
๒๘.คุณพันเลิศ-คุณพรพันธ์ สดสี
๒๙.คุณรัชนี-คุณฑิฆัมพร เอิบประสาทสุข
๓๐.คุณธงชัย-คุณบุญยรัตน์ ธนะสกุลประเสริฐ

๓๑.คุณสุภาวดี-คุณปริญญา รักซ้อน
๓๒.คุณองอาจ ดิษฐประชา
๓๓.คุณโกวิท โชติรัตนกุล
๓๔.คุณสุมิตร มหันตคุณและครอบครัว
๓๕.คุณประพัฒน์-คุณนพวรรณ-คุณอมรพล-คุณสุกัญญา-คุณชุติมา ทีปนาถ
๓๖.คุณเซี่ยมง้อ แซ่ปัง-คุณอนงค์-คุณยุบล นวรัตน์รุ่งโรจน์
๓๗.คุณรสวันต์-คุณศิริวรรณ-คุณสุพัตรา-คุณจารุภัทร อัศวพลังกูล
๓๘.คุณพิมพา วงศ์งามนิจ-คุณสุกรี มณีวงศ์วัฒนา
๓๙.คุณรัตนา ชินบุตรานนท์
๔๐.คุณชุมนุมพร ชวนานนท์

๔๑.คุณจรรยา แซ่ปึง
๔๒.คุณบุญมี-คุณกิมบ๊วย วงศ์วาสน์
๔๓.คุณสุวิมล ไวยรัชพานิชและครอบครัว
๔๔.คุณสำรวย แซ่แต้และครอบครัว
๔๕.คุณสุวิช-คุณอาภรณ์-คุณชุตินันท์ บุญยะประสิทธิ์
๔๖.คุณสราวุฒิ-คุณเพ็ญศักดิ์ สุตวัฒน์
๔๗.สิงห์ภูธร ๘ ริ้ว
๔๘.คุณจุไรรัตน์ กาญจนพบู-คุณณิชพน เจียรภัทร-คุณพลพจน์ หล้าสมบูรณ์
๔๙.คุณศจินา-คุณทองสุข-คุณพงศกร-คุณนฤมล มงคล
๕๐.ช่างโจ๋ ชัยนาท

๕๑.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทโคกสมบูรณ์ สาขาวัดท่าซุง จ.ลพบุรี
๕๒.คุณใหญ่ เกาะกูด
๕๓.คุณกลาง โพธาราม
๕๔.คุณกฤษณะพงศ์ ลายอักษรและครอบครัว
๕๕.คุณศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์
๕๖.พ.อ.(พิเศษ)นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต
๕๗.ร.ท.สิริชัย-น.ท.หญิง จิตรา มะกรูดทอง
๕๘.คุณพชรพล ธรรมเจริญ
๕๙.พระสมหมาย โกวิทโท วัดป่าโนนสมบูรณ์ จ.อุบลราชธานี
๖๐.คุณวรรณรท โมราเพ็ญ

๖๑.คุณวรรณรท โมราเพ็ญ

ท่านสามารถติดต่อเป็นเจ้าภาพไทยทานได้ที่ คุณสุมาลี 092-615-9556

◄ll กลับสู่สารบัญ
รายชื่อเจ้าภาพโรงทานที่แจ้งความจำนงค์ ร่วมออกร้านเลี้ยงโรงทาน
งานทำบุญประจำปี
วันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๐


ขอแจ้งให้ทราบคณะที่มาตั้งโรงทาน ให้ติดต่ออาคารที่พักได้ ที่ 25 ไร่ แจ้งพระเจ้าหน้าที่ ที่ 25 ไร่นะครับ เนื่องจาก ศาลา 4 ไร่ ปรับปรุงอยู่

1.คณะโรงครัววัดท่าซุง
2.โอเลี้ยง ลุงเต่า
3.บารมีหลวงปู หลวงพ่อ หลวงพี่ ไวไว
4.คุณสุภัทธ-คุณรินทร์ลภัส พรภัสรานนท์และคณะ
5.น้ำดื่มอารีน่า
6.นิว เมืองเหน่อ
7.คณะพระประทีปโดยคุณแดง ลาดยาว
8.ร้านดินดี ไม้สวยสี่แยกเจ
9.คณะรักหลวงพ่อ
10.ร้านนครสมุทรซีฟู้ด

11.คณะศิษย์เก่า พ ส ธ
12.คณะปักธงชัย โดย อ. เชิด
13.สลัดร้านเรา
14.วัดเขาพลวงทอง
15.วัดถำป่าไผ่
16.วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์
17.พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธัมมปุตโต สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ
18.กองทุนพระนารายณ์
19.คุณชัยสิทธิ์. และคณะ
20.วัดมาบชโอน

21.คณะบุญดอกบัวเมืองแก้ว
22.ท็อป ตลาดสี่มุมเมือง
23.คุณหญิง ผลไม้ร้อยล้าน
24.เจ้ฝน คนสุพรรณ ข้าวขาหมู
25.เจ้ปู รุ่งเจริญ
26.เจ้วันดี และคณะ
27.ไอติม ส.เบอรี่ เปิ้ล นภาลัย
28.กลุ่มสะพานบุญเมืองพระชนกจักรี- กลุ่มทำดีให้พ่อดู
29.ร้านส้มตำ ดอกทอง ศรีราชา
30.ศูนย์ปฎิบัติธรรมตรัยรัตน์

31.กาแฟธัมวิโมกข์
32.คณะ ศรัทธาบูชาสมเด็จพ่อองค์ปฐม
33.คณะวิปัสนาธรรมนำสุข
34.ศีราณี เมฆลอย บ้านไร่ภูผาทอง
35.วัดพระธาตุจอมรุ้ง
36.วัดวีระโชติธรรมาราม
37วัดศาลพันท้ายนรสิงห์
38.ช่างโจ๋ และคณะ
39.แม่ชี มาลี และคณะ
40.พระสมุห์ประทักษ์ ธมฺมธโร วัดศรีชมชื่น

41.
42.สวนธรรมราชพรหมยาน
43.วัดมะทาย
44.วัดเขามโนรมย์
45.คณะเนตรบรรเจิดและเพื่อนๆ
46.โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง

ติดต่อพระเจ้าหน้าที่โรงทาน (090) 289 - 4595 (094) 951 - 9894 พระใบฎีกาพิษณุ สุธมมฺธโร
และขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรด้วยว่าเบอร์นี้ (099) 465-8855 ไม่ได้ใช้แล้ว


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 5/3/17 at 13:39 [ QUOTE ]รายนาม สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และ พระมหาเถรานุเถระ


ที่รับอาราธนาร่วมงาน ทำบุญประจำปี วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ มหาวิหารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีเกิด หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) วัดจันทาราม (ท่าซุง)


ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร)
1.พระพรหมโมลี(วัดปากน้ำ / กทม.)
2.พระธรรมปริยัติโมลี(วัดบพิตรพิมุข / กรุงเทพฯ)
3.พระเทพปัญญาภรณ์ (วัดตากฟ้า / นครสวรรค์)
4.พระราชอุทัยโสภณ(วัดหนองขุนชาติ / อุทัยธานี)
5.พระราชปริยัติสุธี(วัดธรรมามูล / ชัยนาท)
6.พระราชปัญญาโสภณ(วัดบพิตรพิมุข / กรุงเทพฯ)
7.พระราชสุวรรณเวที (วัดสุวรรณคีรี / กรุงเทพฯ)
8.พระสุธีวราภรณ์(วัดพระบรมธาตุวรวิหาร / ชัยนาท)
9.พระภาวนาประชานุกูล (วัดวีระโชติธรรมาราม / ฉะเชิงเทรา)
10.พระครูวิจารณ์วหารกิจ(วัดสุขุมาราม / พิจิตร)

11.พระครูนิรภัยประสิทธิ์(วัดคลองระนง / นครสวรรค์)
12.พระครูอุทัยบุญญาภิวัฒน์ (วัดถ้ำรัตนคีรี / อุทัยธานี)
13.พระครูอุทัยปริยัติโสภณ(วัดธรรมโศภิต / อุทัยธานี)
14.พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์(วัดหลุมเข้า / อุทัยธานี)
15.พระครูเกษมสุวรรณโพธิ์(วัดขุยโพธิ์ / สุพรรณบุรี)
16.พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม(วัดสาลวนาราม / อุทัยธานี)
17.พระครูอุทิศธรรมพินัย(วัดหนองขุนชาติ / อุทัยธานี)
18.พระครูประจักษ์สิทธิธรรม (วัดป่าสันติธรรม / สกลนคร)
19.พระครูอุทิตศุภการ(วัดอมฤตวารี / อุทัยธานี)
20.พระครูอุดมวิสุทธิธรรม(วัดสามัคคีรังสรรค์ / อุทัยธานี)

21.พระครูอุทัยสุทธิคุณ(วัดทัพคล้าย / อุทัยธานี)
22.พระมหาสิงห์ วิสุทฺโธ(วัดพระพุทธบาท ถ้ำป่าไผ่ / ลำพูน)
23.พระครูอุทัยสุตกิจ(วัดลานสัก / อุทัยธานี)
24.พระครูถาวรกาญจนกิตติ์ (วัดท่าเรือ / กาญจนบุรี)
25.พระครูวิชัยสารคุณ (วัดพุทธโมกข์ / สกลนคร)
26.พระครูภาวนาพิลาศ(วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) / สระบุรี)
27.พระครูอุทัยกิตติวัฒน์(วัดทุ่งสงบ / อุทัยธานี)
28.พระครูอุทัยกาญจนคุณ(วัดพิชัยปุรณาราม / อุทัยธานี)
29.พระครูอุเทศธรรมโฆษิต(วัดอุโปสถาราม / อุทัยธานี)
30.พระครูอุทิตพัฒนกิจ (วัดโกรกลึก / อุทัยธานี)

31.พระครูอุเทศปริยัติยาทร (วัดเทพนิมิต / อุทัยธานี)
32.พระครูนิคมรัตนากร (วัดหนองไม้แดง / นครสวรรค์)
33.พระครูปิยกาญจนธรรม (วัดหนองหญ้าปล้อง / กาญจนบุรี)
34.พระครูศรีรัตนาภิรัต(วัดบ่อทับใต้ / อุทัยธานี)
35.พระครูสาครสิทธิวิมล (วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ / สมุทรสาคร)
36.พระครูอุทัยวิริยสุนทร(วัดประดู่ยืน / อุทัยธานี)
37.พระครูอุเทศธรรมสาทิส(วัดวังสาริกา / อุทัยธานี)
38.พระปลัดวิรัช โอภาโส(วัดธรรมยาน / เพชรบูรณ์)
39.พระใบฎีกาย่งศรี ฐิตวโร(วัดเขาพลวงทอง / เพชรบูรณ์)
40.พระครูพินิจวรคุณ (วัดห้วยเรียงกลาง / พิจิตร)

41.พระครูวิลาศสรคุณ (วัดประยูรฯ / กรุงเทพฯ)
42.พระครูโพธิสิทธิธรรม (วัดโพธิ์ทอง / อุดรธานี)
43.พระครูภาวนาเจติยารักษ์ (วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ / อุทัยธานี)
44.พระครูสุวรรณกิตติธาดา (วัดเขาตะเภาทอง / สุพรรณบุรี)
45.พระครูนิทัศน์โพธิธรรม (วัดโพธิ์สุทธาวาส / นครสวรรค์)
46.พระครูปลัดจู วชิรเมธี(วัดโขงขาว / เชียงใหม่)
47.พระครูปลัดเฉลิมพล สุเมโธ(วัดวีระโชติธรรมาราม / ฉะเชิงเทรา)
48.พระครูวินัยธรยุคลธรณ์(วัดป่าเขาดิน / กาญจนบุรี)
49.พระครูสังฆรักษ์ชัยวัฒน์ อาภาธโร (วัดเทพบุตร / ชลบุรี)
50.พระครูสังฆรักษ์สมบัติ เมธิโก(วัดสร้อยทอง / กทม.)

51.พระครูสังฆรักษ์บัญญัติ อตุโล(วัดพุทธไชโย / ประจวบฯ)
52.พระครูสังฆรักษ์ชัยพร อนาภโย(สำนักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม / บางละมุง ชลบุรี)
53.พระครูสมุห์อุเทน ติกฺขปญฺโญ(วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ / ลำพูน)
54.พระครูใบฎีกาสอาด ฐานสีโล(วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) / อุทัยธานี)
55.พระสมุห์ประทักษ์ ธมฺมธโร (วัดป่าสามัคคี / สกลนคร)
56.พระสมุห์สถาพร รวิวณฺโณ(วัดภูมิธรรม / อุทัยธานี)
57.พระอธิการประสิทธิ์ ฐิตสาโร(วัดใหม่ฉายหิรัญ / สุพรรณบุรี)
58.พระอธิการวันชาติ วงฺสธมฺโม(วัดป่าพระพุทธบาทเขาน้อย / กาญจนบุรี)
59.พระเพชร เตชพโล(วัดทับกฤชเหนือ /นครสวรรค์)
60.พระอาจารย์สุรพงษ์ อภิวํโส(วัดถ้ำรัตนบุปผา / สระบุรี)

61.พระจะเด็ด กตสาโร(วัดป่าภูน้อย / กาฬสินธุ์)
62.พระอาจารย์อารีย์ เตชปญฺโญ(วัดป่าเทพนิมิตร / นครพนม)
63.พระมหานารอน กตกุสโล(วัดมะทาย / จ.จันทบุรี)
64.พระทองหล่อ สุจิณฺณธมฺโม(วัดวังตะกู / พิจตร)
65.พระกิตติพงษ์ กิตฺติโสภโณ(วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก / ร้อยเอ็ด)
66.พระอาจารย์ทอง อนีโฆ (วัดป่าโนนวิเวก / อุดรธานี)
67.พระอาจารย์สมหมาย โกวิโท(วัดป่าโนนสมบูรณ์ / อุบล ฯ)
68.พระทองปาน ปภสฺสโร(วัดทุ่งกลางใหม่พรมก่องทองบูรพาราม / สกลนคร)
69.พระณรงค์ฤทธิ์ ฐานิโย(สำนักสงฆ์เขามโนรมย์ / จันทบุรี)
70.พระกวี สุธมฺมวชิโร(วัดนิโครธวราราม / จันทบุรี)

71.พระมานะ มานิโต(วัดจอมรุ้ง / เชียงราย)
72.พระชนินทร์ อภิชวโน(วัดเขาดิน / ปราจีนบุรี)
73.พระบุญเริ่ม นนฺทโก(วัดใหม่สุขุมาราม / พิจิตร)
74.พระครูบาประกอบบุญ สิริญาโน(วัดมหาวัน / ลำพูน)
75.พระชัชวาล จารุธมฺโม(วัดพัฒนาทางจิต / สกลนคร)
76.พระกฤษกร กิตฺติญาโณ(วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ / ลำพูน)
77.พระกิติพงศ์ ยสชาโต (วัดกะเปียด / นครศรีธรรมราช)
78.พระอานนต์ ปภาโส(วัดสุขุมาราม / พิจิตร)
79.พระดำรงค์ สนฺตจิตฺโต(วัดอัมพวัน / สิงห์บุรี)
80.พระอานนต์ รกฺขิตธมฺโม(สำนักสงฆ์เขามโนรมณ์ / จันทบุรี)

81.พระมนต์ชัย อภิโชโต(วัดศรีสุวรรณาราม / ลำปาง)
82.พระวิจักษณ์ โฆสธมฺโม (วัดพระพรหม / สุราษฎร์ธานี)
83.พระการุณ ปญฺญาวโร(สำนักสงฆ์ชัยนาทวนาราม / ชัยนาท)
84.พระชูชาติ พลญาโณ(วัดป่าอรัญวาสี / เพชรบูรณ์)
85.พระนิรันดร์ รัตนปัญโญ (วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ / ลำพูน)
86.พระเกียรติศักดิ์ ติสฺสโร (วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ / ลำพูน)
87.พระกิติศักดิ์ สิริภทฺโท (วัดป่าโคกสระน้อย / นครราชสีมา)
88.พระโชคประศิธิ์ อนาลโย(วัดวารีวงศ์ / สุราษฎร์)
89.พระตรัยรัตน์ ขนฺติพโล (ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์ / สระบุรี)
90.พระรัฐวิทย์ ฐานวโร (วัดวีระโชติธรรมาราม / ฉะเชิงเทรา)

91.พระฐนณัฏฐ์ อคฺคธมฺโม (วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ / ลำพูน)
92.พระวรินทร นรินฺโท(วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ / ลำพูน)
93.พระวิววัฒน์ โอวาทิโย(วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ / ลำพูน)
94.พระวิวัฒน์ เขมาสโย(วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ / ลำพูน)
95.พระภานุวัฒน์ ฐิตธมฺโม(วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ / ลำพูน)


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top