Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 16/3/17 at 16:41 [ QUOTE ]

ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ผลรวม...ยอดการฝึกมโนมยิทธิในแต่ละสถานที่


ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐


ภาพ...สอนกรรมฐาน
ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์ศิษย์พระราชพรหมยาน


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
บรรดาญาติโยมที่สนใจ ฝึกเบื้องต้นจำนวน๕๑คนไปนิพพานได้๕๐คนไม่ได้๑คน ญาณ๘ฝึกจำนวน๓๗คนไปนิพพานได้ทั้งหมด รวมยอดผู้เข้าร่วมฝึกทั้งสิ้นจำนวน๘๘คน


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top