Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 3/4/17 at 22:20 [ QUOTE ]

ภาพ.. พิธีบวงสรวงเนื่องในพิธีไหว้ครูประจำปี บ้านสายลม วันที่ 2 เมษายน 2560


ภาพ.. พิธีบวงสรวงเนื่องในพิธีไหว้ครูประจำปี ขอขมาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิ และอุทิศส่วนกุศล บ้านสายลม


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top