Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 6/4/17 at 18:03 [ QUOTE ]

คณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) เจริญชัยมงคลคาถาถวายการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐


คณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) เจริญชัยมงคลคาถา ภายในอุโบสถ
ถวายการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐


วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐


คลิปวิดีโอ..คณะสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา ภายในอุโบสถพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะสงฆ์วัดท่าซุง เจริญชัยมงคลคาถา ภายในอุโบสถ

คณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี เจริญชัยมงคลคาถา ภายในอุโบสถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top