Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 15/11/17 at 20:46 [ QUOTE ]

(Update บวชหมู่ 211 คน) กำหนดงาน...ธุดงควัตรปรจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 6-12 ธันวาคม 2560
กำหนดงานธุดงควัตร ประจำปี ๒๕๖๐

ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ( รับสมัครพระอาคันตุกะ)

๐๙.๐๐ น. เปิดรับสมัครพระอาคันตุกะ (ที่ศาลานวราช วันที่ ๒ – ๓ – ๔ ธันวาคม )เริ่มให้ที่พักที่ศาลา ๒ ไร่ เปิดให้พระอาคันตุกะ เบิกของที่ ๒๕ ไร่

วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ (รับสมัครพราหมณ์ชาย – หญิง)

พระภิกษุงดบิณฑบาต และ ฉัน เช้า – เพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
๐๘.๐๐น. เปิดรับสมัครพราหมณ์ชาย-หญิง ที่ศาลา ๒๕ ไร่ อนุญาตให้พราหมณ์ชาย - หญิง เข้าป่าปักกลดได้
๐๙.๐๐ น. พราหมณ์ชาย- หญิง ไปเบิกมุ้ง หมอน และเสื่อ จากพระเจ้าหน้าที่ศาลา ๒๕ ไร่
๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อของ "ผู้อุปสมบท" ณ ศาลาพระพินิจอักษร (ปิดยอดจำนวนผู้อุปสมบท)

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ( อบรมนาค เบิกอัฎฐบริขาร)

๐๘.๓๐ น. เริ่มทำวัตรเช้ามหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๐๙.๐๐ น. พระชัยวัฒน์ อชิโต อบรมนาค และพระพี่เลี้ยงซ้อมขานนาคร่วมกัน ณ ศาลาพระพินิจอักษร
๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคร่วมกัน และ เบิกเครื่องอัฏฐบริขาร ณ ตึกรับแขก
๑๖.๐๐ น. โกนผมที่ หน้าอุโบสถ (นาคชุดแรก)เสร็จแล้วถ่ายรูป
๑๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ( พิธีบวงสรวง ที่อุโบสถ)

๐๘.๐๐ น. ทำวัตรเช้า ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะ พร้อมด้วยญาติโยม มาร่วมกันทำพิธีบวงสรวง ด้านหน้าอุโบสถ วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี โดยท่านเจ้าคุณฯ เป็นประธานจุดเทียน ธูป บนโต๊ะบวงสรวง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธีแล้ว ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์เดินทางไปให้โอวาทนาคที่ ศาลาพระพินิจอักษร

๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๔.๐๐ น. ซ้อมขานนาคโดยพระคู่สวด (ที่ศาลาพระพินิจ)
๑๖.๐๐ น. โกนผมที่ หน้าอุโบสถ (นาคชุดสอง)เสร็จแล้วถ่ายรูป
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ( วันอุปสมบท และ วันบวชพราหมณ์ชาย – หญิง )

๐๕.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ศาลา ๔ ไร่ ทั้งนี้ จะต้องให้เสร็จก่อน เวลา ๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ น. พิธีขอขมาบิดา-มารดา ,ผู้มีพระคุณ และรับมอบผ้าไตร จากบิดา – มารดา หรือเจ้าภาพอุปสมบท
๐๖.๓๐ น.ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบทและผู้บวชพราหมณ์ชายหญิง โดยมีวงโยธวาทิตของคณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย พระครูอุทิตศุภการ เจ้าคณะอำเภออุทัยธานีที่อุโบสถวัดท่าซุง เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ จำนวน ๒๔ รูป
๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย ท่านพระครูอุเทศธรรมโฆษิต ที่อุโบสถวัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๕ จำนวน ๒๔ รูป

๐๙.๐๐ น. พิธีบวชพราหมณ์ชายหญิงโดย ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะ ที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๒ ณ. อุโบสถวัดท่าซุง โดย ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๖ ณ. อุโบสถ วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) โดย ท่านพระครูอุปกิตปริยัติยาภรณ์

๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญ พระกรรมฐาน ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ ชี้แจงข้อปฏิบัติแก่ พระอาคันตุกะทุกรูปที่ ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๒๒.๐๐ น. เสร็จพิธีอุปสมบทหมู่ พระอุปัชฌาย์ให้อนุศาสน์ที่ศาลาพระพินิจอักษร

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ปฐมนิเทศ, และสมาทานธุดงค์)

๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ ภิกษุสงฆ์ ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) (ในวันนี้ พระภิกษุทุกรูปยังไม่ออกบิณฑบาต)
๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม และพราหมณ์ชายเดินเข้าไปปักกลดในป่าใหม่ ส่วนพราหมณ์หญิงปักกลดที่ป่าศรีไพร ( ป่าเก่า )
๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ศาลา ๑๒ ไร่)

๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน แล้วปฐมนิเทศและสมาทานธุดงค์ ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ปฎิบัติธุดงควัตร)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) เป็นต้น

๑๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลัง (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๗.๐๐ น.ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังวันแรก)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิง - ชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ศาลา ๑๒ ไร่) แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) เป็นต้น
๑๑.๕๐ น. ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต และท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ ทำพิธีบวงสรวงที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)

๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๔.๐๐ น. ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น. ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น. เข้านอน มีเสียงธรรมตามสาย

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังวันที่สอง)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิง - ชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ศาลา ๑๒ ไร่) แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) เป็นต้น

๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๔.๐๐ น. ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น. ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น. เข้านอน มีเสียงธรรมตามสาย

วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (วันขอขมาพระ)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) เป็นต้น

๑๐.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลัง (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๕.๓๐ น. ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
๑๘.๓๐ น. ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ นำพระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์ชายหญิง ขอขมาสถานที่สำคัญ ( เฉพาะบางแห่ง ) ภายในวัดท่าซุง
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ (วันลาสิกขา)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น.ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)

๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ นำพระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์ชายหญิง ลาสมาทานธุดงค์ เสร็จแล้วนำขอขมาสถานที่สำคัญ (ส่วนที่เหลือ) ภายในวัดท่าซุง ครบทั้ง ๑๘ แห่ง
๑๑.๐๐ น. ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ เป็นประธานในพิธีลาสิกขาบทที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลกถา

เสร็จสิ้นงานธุดงค์ประจำปี ๒๕๖๐

กำหนดการในแต่ละวัน อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติ่ม โปรดติดตาม
กำหนดการฝึกมโนมยิมธิ ครึ่งกำลัง มีการเปลี่ยนแปลงเวลา
การฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ( ศาลา ๑๒ ไร่ )


เริ่มฝึกวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐(ก่อนงานธุดงค์) ผู้ไม่เคยฝึกและมีความประสงค์จะฝึกมโนมยิทธิ ให้เขียนใบสมัครเพื่อขอรับการฝึกมโนมยิทธิที่เจ้าหน้าที่ในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มฝึกเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น.เครื่องบูชาครูมีเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
วันที่ ๘ และ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐(ช่วงงานธุดงค์) ผู้ที่จะฝึกมโนมยิทธิ ให้เขียนใบสมัครเพื่อขอรับการฝึกมโนมยิทธิที่เจ้าหน้าที่ในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มฝึกเวลา ๑๐.๐๐ น. เครื่องบูชาครูมีเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)

งดบิณฑบาต ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๒ ธันวาคม


วันที่ ๔ – ๗ ธันวาคม พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะทั้งหมด (ที่เข้าธุดงค์)ฉันภัตตาหารเช้า – เพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
วันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะ (ที่ไม่เข้าธุดงค์)ฉันภัตตาหารเช้า – เพล ที่ศาลา ๔ ไร่

หมายเหตุ

ระเบียบข้อปฏิบัติประจำวันนี้ ขอให้ผู้ร่วมปฏิบัติ"ธุดงค์" ทุกท่าน ถือเป็นระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อห้ามอย่าได้ฝ่าฝืนเป็นอันขาด และโปรดถือเวลานัดหมายเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้ผู้อื่นต้องมานั่งรอคอย เพราะท่านเพียงคนเดียว ในงานครั้งนี้ จะมีจำนวนคนมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนตรงเวลา คำว่า “ตรงเวลา” หมายถึงต้องมารอก่อนล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาจะได้เริ่มกันเลย ไม่ใช่มาถึงตรงเวลาพอดี อย่างนี้ใช้ไม่ได้

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หลังจากทำวัตรเช้าแล้วให้เข้าแถวที่จัดเป็น กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔ ในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) เมื่อกลุ่มไหนจัดแถวเรียบร้อยแล้วให้เดินไปปักกลดในป่าได้ ไว้ระยะห่างกันประมาณ ๖ – ๗ เมตรขึ้นไป

เมื่อถึงวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐อันเป็นวันสุดท้ายของงานธุดงค์ จะนำไปกราบไหว้บูชาสถานที่สำคัญภายในวัด ๑๘ แห่ง แล้วมาทำพิธีลาสิกขาบทณ วิหาร ๑๐๐ เมตร (แต่ระยะหลังมีการนำไปกราบไหว้ในตอนกลางคืนก่อนบ้าง) หลังจากนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บกวาดสถานที่, ล้างห้องส้วม, ทิ้งขยะ ให้เรียบร้อย แล้วนำสิ่งของที่เบิกมาคืนเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน

โดยเฉพาะของที่เบิกไปนั้น เป็นส่วนกลางของสงฆ์ เช่น บาตร กลด มุ้ง และเสื่อ หมอน เป็นต้น ทั้งพระและฆราวาสเมื่อนำไปใช้แล้ว จะต้องรักษาและทำความสะอาดให้ดี ถ้าชำรุดจะต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย หากมิฉะนั้น...จะถือว่าท่านทำลายของสงฆ์ทันที ฯประกาศ

มีเจ้าหน้าที่จาก "สำนักงานพุทธศาสนา จังหวัดอุทัยธานี" มาตั้งโต๊ะภายในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) เพื่อจัดทำวันลาหยุดในการปฏิบัติธรรมให้แก่ข้าราชการ หรือบุคคลที่ต้องการใบลาหยุดเพื่อปฎิบัติธรรม

สิ่งที่ควรทราบ

๑. ฆราวาสชาย – หญิง จะอยู่ธุดงค์ในป่า โปรดติดต่อเข้าธุดงค์อยู่ป่ากับพระเจ้าหน้าที่ ที่ ๒๕ ไร่ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม เป็นต้นไป ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปในเขตธุดงค์
๒. ฆราวาสผู้หญิงสมัครอยู่ธุดงค์ แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่อาคาร ๒๕ ไร่ และตึกขาว ฆราวาสผู้ชายสมัครธุดงค์ แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่ศาลา ๓ ไร่
๓. พราหมณ์ชาย – หญิง ที่ไม่ได้อยู่ธุดงค์ในป่า ไปเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ลานธรรม ให้นั่งต่อแถวหลังพราหมณ์ชาย – หญิง ที่อยู่ธุดงค์ในป่า
๔. พระอาคันตุกะที่เดินทางมาเพื่อธุดงค์ ให้ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ ที่ศาลานวราช
๕. พระอาคันตุกะที่ไม่ได้มาอยู่ธุดงค์ พักที่อาคารบนหอฉัน ฉันเช้า-เพล ที่ศาลา ๔ ไร่ ( ไม่ต้องออกบิณฑบาต )
๖. ผู้ที่ประสงค์จะใส่บาตรพระในตอนเช้า ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม. มีอาหารจำหน่ายที่บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่ เมื่อซื้ออาหารใส่บาตรแล้ว โปรดเข้าแถวให้เรียบร้อยก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น.
๗. ผู้ที่อยู่ธุดงค์ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสชาย-หญิง กรณีเจ็บป่วย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
๘. ห้ามเรี่ยไรในเขตวัด ผู้ใดพบเห็นว่ามีคนมาเรี่ยไรในเขตวัด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของวัดให้ทราบโดยด่วน
๙. ผู้ที่พักในห้องพัก โปรดเก็บสิ่งของมีค่าติดตัวไว้เสมอ เมื่อออกจากห้องให้นำติดตัวไปด้วยสำหรับฆราวาสมีข้อห้ามดังนี้

- ห้ามนำวิทยุ โทรทัศน์ เตารีด กระทะ ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อประกอบอาหารภายในบริเวณธุดงค์อย่างเด็ดขาด
- ห้ามนำผู้อื่น เช่น ญาติหรือเพื่อนของตนมาพักปะปนในสถานที่ธุดงค์ ถ้าจะพบกันขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แล้วไปพบปะสนทนากันภายนอกสถานที่ และอย่าพูดคุยเสียงดังจนเกินไป
- ห้ามเข้าทรง
- ห้ามเรี่ยไร
- ห้ามแจกเอกสารใดๆ หรือจำหน่ายสิ่งของโดยมิได้รับอนุญาตจากทางวัดเสียก่อน ถ้าหากมีผู้ฝ่าผืนหรือแอบอ้าง จะเป็นทางตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบทันที ดังนี้ ฯ◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top