Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/12/17 at 09:50 [ QUOTE ]

เล่าเรื่องที่ลานธรรม "งานธุดงค์วัดท่าซุง" วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2560


เล่าเรื่องที่ลานธรรม
"พระนางอุบลวรรณาภิกษุณี"
ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
โปรดติดตามรับฟังออนไลน์ได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/12/17 at 08:56 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top