Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 16/12/17 at 13:17 [ QUOTE ]

กำหนดการ…งานบวชพราหมณ์ถือกรรมบถ ๑๐ ครั้งที่ 8 (22-24 ธ.ค.60) ณ.สำนักปฏิบัติธรรมป้ายุพา จ.ระยองกำหนดการ
งานบวชพราหมณ์ถือกรรมบถ ๑๐ ครั้งที่ ๘
ณ.สำนักปฏิบัติธรรมป้ายุพา จ.ระยอง


วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐


วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๐๐น.ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน(ฟังเทปธรรมะและนั่งสมาธิ20นาที)
เวลา ๑๘.๓๐น.ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศกล่าวเปิดงานและปฐมนิเทศ หลังจากนั้นผู้เข้าถือบวชสมาทานศีล8 และอธิษฐานปิดวาจา
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย

วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๔.๐๐ น.เสียงธรรมตามสาย
เวลา ๐๕.๐๐ น.ทำวัตรเช้าและเจริญพระกรรมฐาน( ฟังเทปธรรมะและนั่งสมาธิ๒๐นาที )
เวลา ๐๗.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา ๐๘.๐๐ น.ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ทำพิธีบวงสรวง หลังจากนั้นทำพิธีไหว้ครู
เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๓๐ น.เจริญพระกรรมฐาน( มโนมยิทธิ )
เวลา ๑๗.๐๐น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน(มโนมยิทธิ)
เวลา ๒๑.๐๐ น.เสียงธรรมตามสาย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้าและเจริญพระกรรมฐาน( ฟังเทปธรรมะและนั่งสมาธิ๒๐นาที )
เวลา ๐๗.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา ๐๙.๐๐น.เจริญพระกรรมฐาน( มโนมยิทธิ )
เวลา ๑๐.๓๐น.ทำพิธีลา ศีล ๘
เวลา ๑๑.๐๐น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้นเก็บสัมภาระทำความสะอาดสถานที่ และเดินทางกลับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมโยมยุพา(ระยอง)

โทร089-9352188 , 085-2832451 , 038-914878

ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติเบื้องต้น1.อนุญาตให้ปักกลดในพื้นที่ๆจัดเตรียมไว้ให้ โดยผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเตรียมเต็นท์หรือกลดของตัวเอง
มาให้พร้อม(ทั้งชายและหญิง)
2.ชุดปฏิบัติธรรมควรเป็นชุดขาว
3.แจ้งประสงค์ลงทะเบียนที่สำนักปฏิบัติธรรมโยมยุพา ได้ตั้งแต่วันที่20 ธันวาคม 2560
4.ควรเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นอาทิ ไฟฉาย,ผ้ายางปูพื้นเต็นท์,เครื่องนอนเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระกับเจ้าของสถานที่มากจนเกินไป

เมื่อมาอยู่ปฏิบัติธรรมปิดวาจาให้ถือข้อปฏิบัติดังนี้


1. ห้ามย้ายกลดหรือเต็นท์
2. ห้ามออกนอกเขตปฏิบัติธรรม
3. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในเขตปฏิบัติธรรม
4. ห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานในกลดลำดับขั้นตอนงานพิธีปฏิบัติธรรมปิดวาจา ครั้งที่ ๘เฉพาะวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ.สำนักปฏิบัติธรรมป้ายุพา จ.ระยองวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๗.๐๐ น. - ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน เสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศล พระวิทยากรแจ้งให้เข้าห้องน้ำ 10 นาที

๑๘.๓๐ น.- เริ่มงานปฐมนิเทศ....(โดยพระวิทยากรพูดนำเพื่อเข้าสู่การปฐมนิเทศ)
- ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์กล่าวเปิดงานและให้โอวาท
- พระวิทยากรแต่ละท่านให้คำแนะนำและบอกกฎระเบียบปฏิบัติแก่ผู้มาถือบวชปิดวาจา
- ผู้ปฏิบัติธรรมสมาทานศีล ๘ (ตัวแทนกล่าว..... มะยังภันเต..ติสะระเนนะสะหะ..อัฏฐัง.)
- ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ให้ศีล.....เสร็จแล้ว
- ผู้เป็นตัวแทนยกพานธูปเทียนแพขึ้นอธิษฐาน เสร็จแล้วนำพานถวายท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์

๒๐.๓๐ น.- พระวิทยากรแนะนำการฝึกสมาธิแบบเดินจงกรม และนำผู้ปฏิบัติธรรมเข้าสู่พื้นที่สำหรับ จงกรม
๒๑.๐๐ น. - เสียงธรรมตามสาย / เริ่มจงกรม


ขั้นตอนงานบวชพราหมณ์ถือกรรมบถ ๑๐ ครั้งที่ ๘ เฉพาะช่วงเช้าวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ (วันบวงสรวงไหว้ครู)


ณ.สำนักปฏิบัติธรรมป้ายุพา จ.ระยอง


๐๘.๐๐….๑.บวงสรวง(ตัวแทนจุดธูปเทียนที่โต๊ะบวงสรวงหน้าศาลา)
๒.หลังบวงสรวงเสร็จ เป็นการแสดงที่ทางคณะบ้านป้ายุพาจัดไว้
๓.ท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์เข้าสู่ศาลา นั่งอาสนะที่หน้าพระประธาน
๔.เข้าสู่ขั้นตอนพิธีไหว้ครู....โดย

- โยมยุพากล่าวนำ...; “ พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต.......ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
สังฆะบูชา มหาโภคะวะโห.......ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามะ”

- พระวิทยากรพูด......ต่อไปนี้จะเป็นพิธีไหว้ครูประจำปี ของสำนักปฏิบัติธรรมโยมยุพา....
โดยมีโยมยุพาเป็นตัวแทนถวายบายศรีบูชาครู….ขอให้ทุกคนตั้งนะโม ๓จบพร้อมกัน
๑.หลังจบนะโม...พระวิทยากรกล่าวนำว่า...อิมาหังภควาฯ...เสร็จแล้วโยมยุพา
ยกพานบายศรีเข้าถวายต่อท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์.......จากนั้น
๒. ทุกคนสวดอิติปิโส ๑จบพร้อมกัน...........เมื่อสวดจบ
๓.นั่งสมาธิ ๕นาที….จากนั้น

- พระวิทยากร. ..นำกล่าวถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์...จากนั้น โยมยุพาและผู้เข้าปฏิบัติธรรมเข้าถวายสังฆทานตามอัธยาศัย.....
๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top