Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 14/2/18 at 21:12 [ QUOTE ]

ถ่ายทอดสด...รายนามพระสงฆ์ / รายนามเจ้าภาพ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 7 วัน (วันที่ 17 ก.พ. 2561 )


ถ่ายทอดสด...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗ วัน แห่งการมรณภาพ
ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) วัดจันทาราม (ท่าซุง)(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)

(กล้อง 1 )งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗ วัน แห่งการมรณภาพ
(กล้อง 1 )เวลา ๑๓.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นสวดพระอภิธรรม
(กล้อง 1 )เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นสวดพระอภิธรรม
(กล้อง 2 )งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗ วัน แห่งการมรณภาพ---- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๓ ชุด ชุดละ ๑๐ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์---- นำถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์
(กล้อง 2 )เวลา ๑๓.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นสวดพระอภิธรรม
(กล้อง 2 )เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นสวดพระอภิธรรม

กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗ วัน แห่งการมรณภาพ
ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) วัดจันทาราม (ท่าซุง)
อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานีวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑


เวลา ๐๗.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- จบแล้วพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (รักษาการเจ้าอาวาส) เข้าถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมนิยามสูตร)
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยทาน
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (รักษาการเจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
- พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๓ ชุด ชุดละ ๑๐ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์
- เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (รักษาการเจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
- หลังจากจบชุดที่ ๓ มัคนายกนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศล
- พระสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ เพื่อสวดพระอภิธรรม
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยทาน
- มัคนายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) สวดพระอภิธรรม (รอบค่ำตามปกติ)
เวลา ๒๐.๓๐ น. - เสร็จพิธี

รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ที่นิมนต์มาในงาน ทำบุญครบรอบ 7 วันแห่งการมรณภาพ
ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)


องค์แสดงธรรม : พระเทพปฏิภาณกวี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร)พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ (ธรรมนิยาม) )


ลำดับชื่อวัด

1.พระเทพรัตนโมลี วัดอนงคาราม
2.พระราชวิสุทธิโกศล วัดพิชยญาติการาม
3.พระราชธรรมสุนทร วัดพระเชตุพนฯ
4.พระราชมงคลโสภณ (ธ) วัดแสงธรรมสุทธาราม จจ.นครสวรรค์ (ธ)
5.พระราชอุทัยโสภณ วัดหนองขุนชาติ จจ.อุทัยธานี
6.พระราชวชิรดิลก วัดเพชรสมุทร
7.พระราชสุวรรณเวที วัดสุวรรณคีรี
8.พระพิศาลประชานาถ วัดสุทธาราม
9.พระภาวนาประชานุกูล วัดวีระโชติธรรมมาราม
10.พระครูอุทัยสุตกิจ วัดลานสัก รอง จจ.อุทัยธานีรายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล ชุดที่ 1)


ลำดับชื่อวัด

1.พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง สระบุรี
2.พระครูวิชัยสารคุณ วัดพุทธโมกข์
3.พระครูสาครสิทธิวิมล วัดศาลพันท้ายนรสิงห์
4.พระครูบวรกาญจนธรรม วัดตะเคียนงาม
5.พระครูปลัดนัทกฤต ทีปงฺกโร วัดห้วยน้ำขาว
6.พระครูวินัยธรนิพพาน โชติธมฺโม วัดเขาวง สระบุรี
7.พระปลัดวิรัช โอภาโส วัดธรรมยาน
8.พระปลัดเอกลักษณ์ ปญฺญาคโม วัดปากน้ำโจ้โล้
9.พระครูสังฆรักษ์ชัยพร อนาภโย สำนักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม
10.พระครูสังฆรักษ์ฬัสวัชร์ ฐิตสีโล สำนักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม
รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล ชุดที่ 2)


ลำดับชื่อวัด

1.พระครูอุทิศธรรมพินัย วัดหนองขุนชาติ จอ.หนองฉาง
2.พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙ วัดพังตรุ รองจอ.พนมทวน
3.พระครูวิจารวิหารกิจ วัดสุขุมาราม
4.พระครูประสิทธิ์สุตกิจ วัดอุทุมพรทาราม
5.พระครูถาวรกาญจนกิตติ์ วัดท่าเรือ
6.พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธมฺมปุตฺโต สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ
7.พระมหาธรรมทศ ขนฺติพโล วัดสามพระยา
8.พระปลัดบัญชา สุทฺธิจาโค วัดวีระโชติธรรมมาราม
9.พระครูสังฆรักษ์บัญญัติ อตุโล วัดพุทธไชโย
10.พระใบฏีกาย่งศรี ฐิตวโร วัดเขาพลวงทองรายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล ชุดที่ 3)


ลำดับชื่อวัด

1.พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์วัดหลุมเข้า จอ.หนองขาหย่าง
2.พระครูอุทัยกิตติวัฒน์วัดทุ่งสงบ จอ.สว่างอารมณ์
3.พระครูศรีรัตนาภิรัตวัดบ่อทับใต้ รจอ.หนองฉาง
4.พระครูอุทิตวิริยากรวัดปางไม้ไผ่ รจอ.ลานสัก
5.พระครูอุทัยปริยัติโสภณวัดธรรมโสภิต จต.อุทัยใหม่
6.พระครูอุเทศวรธรรมวัดหนองโพ จต.เนินแจ
7.พระครูอุเทศธรรมปรีชาวัดอมฤตวารี จต.สะแกกรัง
8.พระครูอาทรจริยวัตรวัดอมฤตวารี
9.พระปลัดธีระ สนฺติธมฺโมวัดคลองหิน จต.ดอนขวาง
10.พระสมุห์พุทธิพงษ์ วุฒิวงฺโสวัดบางกุ้ง๑)รายนามเจ้าภาพไทยทาน แด่พระสวดธรรมนิยาม
วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๐๙.๓๐ น.)ลำดับ ชื่อ-สกุล
1. บ้านสายลม
2. ครอบครัวอาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร และคณะศิษย์บ้านก๋ง แปดริ้ว
3. โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
4. บ. สุกิจสถาพร จก.
5. ครอบครัว สุรชตวงศ์
6. บ. สีทนต์ประเทศไทย จก.
7. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทโคกสมบูรณ์
8. คุณแม่ตุ๋ย และลูกหลานบ้าน กม.27
9. คุณวิไล เซี่ยงฉิน
10. คุณอู่วารี จันทร์วงศ์

เจ้าภาพไทยทานพระพิจารณาผ้าบังสุกุล ชุดที่ ๑
วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๑๐.๓๐ น.)ลำดับ ชื่อ-สกุล
1. คุณประไพ-วีรพันธ์ สุนทราณู และครอบครัว
2. คุณศาสวัต-นภัสสร ธีรเนตร, ด.ช. สุวิจักษณ์ ดีมี
3. คูรนงลักษณ์ โกวัฒนะ
4. คุณประพลทัศน์ พงษ์ฤทธิพร, ฉนันต์ภรณ์ พงษ์ฤทธิพร
5. คุณสหัทยา-ประเสิรฐ ไสยสมบัติ
6. คุณปิยะรัตน์ ลีแสวงสุข, คุณเทวี บุญจับ
7. บ. PERWIRA SPECTRA SDN BHD จก. มาเลเซีย
8. บ. PERWIRA SPECTRA SDN BHD จก. มาเลเซีย
9. บ. JAYA QUANTUM SDN BHD จก. มาเลเซีย
10. บ. JAYA QUANTUM SDN BHD จก. มาเลเซีย

เจ้าภาพไทยทานพระพิจารณาผ้าบังสุกุล ชุดที่ ๒
วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๑๐.๓๐ น.)ลำดับ ชื่อ-สกุล
1. คุณลัดดา เบญโชติเดช บ.สปีดเพรส จก.
2. อ. บุบผาชาติ พงษ์ประดิษฐ และครอบครัว
3. บ. พีวัน ปิงปิง แทรเวล
4. คุณคมณรงค์-ธนาวรรณ บุญโกย
5. คุณสำราญ กระบวนรัตน์
6. คุณสินีบูรณ์ กระบวนรัตน์
7. คุณรสวันต์-ศิริวรรณ-สุพัตรา-จารุภัทร อัศวพลังกูล
8. คุณวิไล บุญแสง
9. คุณวีนัส พงษ์สวัสดิ์
10. ทพญ. ณัฐนพิน บุญเสนอ
.

เจ้าภาพไทยทานพระพิจารณาผ้าบังสุกุล ชุดที่ ๓
วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๑๐.๓๐ น.)ลำดับ ชื่อ-สกุล
1. คุณภัคชาดา หิรัณย์เตชะ-กฤษณะพงศ์ มหาเปารยะ
2. คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา
3. คุณสุกุลตา มิตรศรัทธา
4. คุณจินดามาศ มิตรศรัทธา
5. คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ
6. คุณมาลี จิวราช
7. คุณกิจจา กาญจนบรรณ
8. คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์
9. คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ
10. คุณอรณศรี เล็งเลิศผล

เจ้าภาพไทยธรรมพระสวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑(๑๓.๐๐น.)ลำดับ ชื่อ-สกุล
1.คุณจุฑาวรรณโอฬารวัฒน์
2.คณะสว.และคณะลูกรักพ่อ
3.คุณประพลทัศน์พงษ์ฤทธิพร,คุณฉนันต์ภรณ์พงษ์ฤทธิพร
4.คุณจินตนาและเพื่อน
5.คณะพุทธบารมีสิกขีทศพล
6.ศูนย์พุทธศรัทธา
7.ศูนย์พุทธศรัทธา
8.คุณรสวันต์-คุณศิริวรรณ-คุณสุพัตรา-คุณจารุภัทรอัศวพลังกูร
9.คุณสุวลีหอมจันทร์
10.คุณพยูร-คุณจันทิมาอัครนิวาส

11.คุณชลองามสนอง
12.คุณวีณาวุธยังสุขเกษม
13.คุณทรงศักดิ์-คุณบงกชเทวธีระรัตน์
14.คุณไพบูลย์เหล่าวรวิทย์และครอบครัว
15.คุณสมศักดิ์เหล่าวรวิทย์และครอบครัว
16.คุณประแสงเหล่าวรวิทย์และครอบครัว
17.ครอบครัวอ.สมพงษ์หลุนประยูรบ้านก๋งแปดริ้ว
18.คุณเบญจมาศพิกุลทองและครอบครัว(ไม่มา)หาตัวแทน
19.คุณธนพลองคพิพัฒน์
20.ด.ช.ศราวินองคพิพัฒน์

21.คุณสุพรองคพิพัฒน์
22.คุณปัณณภัสร์มิ่งรัตน์ติกรณ์
23.คุณรักสกุลองคพิพัฒน์
24.คุณปวริศองคพิพัฒน์
25.คุณประเทืองอดุลรัตนพันธุ,คุณสำอางค์เหลืองวิวาย
26.คุณพิริยามีบำรุง
27.คุณพิริยามีบำรุง
28.คุณพิริยามีบำรุง
29.คุณพิริยามีบำรุง
30.คุณพิริยามีบำรุง

31.คุณสุรีรัตน์เชิญชัยวชิรากุล
32.คุณสุชาติคล้ายสุวรรณ
33.ดร.วรจิตต์ทรงเจริญและครอบครัว
34.วัดธรรมยานเพชรบูรณ์
35.กำนันทวีปานจัน
36.คุณชัยภิรมย์ปานจัน
37.คุณชัยภิรมย์ปานจัน
38.คุณชัยภิรมย์ปานจัน
39.คุณลิลตาภูพืชน์
40.คุณกนกอรลีลาพจน์สัณห์

41.คุณสมบูรณ์มากมี(ไม่มา)หาตัวแทน
42.คุณอ้อยมากมี(ไม่มา)หาตัวแทน
43.คุณกมลชนกรุจิวัฒนพงศ์
44.คุณนวลจันทร์เตชะเสริมสุขกูล
45.คุณคำนวณ-คุณเรณูสัตยาชัย
46.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารุ่น17
47.คุณสมศักดิ์อรรถบูรณ์
48.คุณบัณฑิตศรีปุงวิวัฒน์และครอบครัว(ไม่มา)หาตัวแทน
49.พ.ท.ณัฐพล-ดลหทัยตันเจริญ
50.พระวิเชียรสุธมฺมปายโก

51.คุณยันต์-ศิริสุวรรณมโหสถ
52.คุณวีระพันธ์-คุณประไพ-คุณสุวิสาส์-คุณกุณฑิกาสุนทราณู
53.สุมาลีอนันต์พลังใจ
54.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารุ่น10.
55.คุณจำเรือง-สุกานดา-สุทธิเชษฐ์ พานเพียรศิลป์
56.คุณสุจิตรา เตชเสถียร
57.คุณพรพรรณ แซ่ตั๊ง, คุณอาทิตย์ อัศวพันธุ์นิมิต และคณะ
58.คุณสุภาภรณ์ เตชเสถียร และคุณรวิวรรณ ลี้อิสสรพงษ์
59.คุณสนันทา รุ่งอนุรักษ์ และครอบครัว
60.คุณธีรศักดิ์ เตชเสถียร และครอบครัว

61.คุณนงรักษ์ โกวัฒนะ
62.คุณนงรักษ์ โกวัฒนะ
63.คุณนงรักษ์ โกวัฒนะ
64.คุณนงรักษ์ โกวัฒนะ
65.พระครูปลัดสมนึก และคุณแม่ชะอ้อม แช่มเดช และครอบครัว
66.พระครูปลัดสมนึก และคุณแม่ชะอ้อม แช่มเดช และครอบครัว
67.คุณซุ่น แซ่ชื้อ และคุณมุสี แซ่บู๊
68.คุณลำใย หินเหล็ก
69.คุณพรพิมล ศิลปมงคล
70.คุณปุณฑริกา อาศัยพาณิชย์ และครอบครัว

71.บ. PERWIRA SPERTRA SDN BHD จก.
72.คุณลัดดาวัลย์ สุขสงค์ และครอบครัว
73.คณะถาวร
74.สมาคมวัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เยอรมนี
75.สมาคมรวมใจภักดิ์ วัดพระราชพรหมยาน เยอรมนี◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/2/18 at 15:15 [ QUOTE ]


กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๕๐ วัน แห่งการมรณภาพ
ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พทฺธญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) วัดจันทาราม (ท่าซุง)
อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานีวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


เวลา ๐๗.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- จบแล้วพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (รักษาการเจ้าอาวาส) เข้าถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ (ธัมมนิยามสูตร)
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยทาน
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (รักษาการเจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
- พระสงฆ์ให้พร

เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๑๐ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์
- เจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า
- พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (รักษาการเจ้าอาวาส) เข้าถวายจตุปัจจัย
- หลังจากจบชุดที่ ๕ มัคนายกนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศล
- พระสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ เพื่อสวดพระอภิธรรม
- จบแล้วเจ้าภาพเข้าทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า เจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยทาน
- มัคนายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระภิกษุสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) สวดพระอภิธรรม (รอบค่ำตามปกติ)
เวลา ๒๐.๓๐ น. - เสร็จพิธี

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรและเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในพิธีการดังกล่าวข้างต้น สามารถจองเป็นเจ้าภาพชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๖๐ ชุด , พระสงฆ์วัดท่าซุง ๘๐ ชุด)
ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่ : พระชูชัย โทร 089-668-8671 Line ID : CHEE2244
หรือ ที่กองอำนวยการมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)

◄ll กลับสู่สารบัญ

รายละเอียดการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เพื่ออุทิศถวายแด่
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ สามารถระบุวันที่สะดวกได้ด้วยตนเอง

ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น.
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.


- พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงสวดพระอภิธรรม จำนวน 4 รูป พร้อมซองและผ้าไตร จำนวน 4 ชุด
- เป็นเจ้าภาพ 2,000 บาท (มาได้ตลอดในช่วงเวลาที่กำหนด)

ช่วงค่ำ เวลา 19.00 น.

- พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงทั้งวัดร่วมกันสวดพระอภิธรรม
- เป็นเจ้าภาพ 5,000 บาท (ผาติกรรมผ้าไตรเพิ่ม ผืนละ 200 บาท)

หมายเหตุ
- วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 7 วัน แห่งการมรณภาพ
- วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 50 วัน แห่งการมรณภาพ

ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่ : พระชูชัย โทร 089-668-8671 Line ID : CHEE2244
หรือ ที่กองอำนวยการมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/2/18 at 09:50 [ QUOTE ]


update

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top