Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 11/7/18 at 16:25 [ QUOTE ]

กำหนดการ...งานพิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2561) วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561งานพิธีบรรพชาอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๖๑)

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑


อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดยมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาค พร้อมทั้งมีการอาบน้ำ ให้นาคด้วย ที่ หน้าอุโบสถ

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำพิธีขอขมาบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ณ ศาลานวราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและ
พ่อแม่พี่น้อง และญาติ พร้อมพุทธบริษัทที่ร่วมบวช เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ วัดท่าซุง รอบนอก ๓ รอบ
เวลา ๐๗.๒๐ น. นาควันทาเสมา ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๓๐ น. นาคโปรยทาน ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๗.๕๐ น. บิดามารดาพานาคเข้าอุโบสถ

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบรรพชาอุปสมบท โดยท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ ฉายา "สมชาโน " เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์


รายชื่อนาค
๑.นาค เกริกชัย ภูประวิง มีชื่อฉายา สุธมฺมขนฺติพโล
๒.นาค สมโภชน์ แจ่มศรี มีชื่อฉายา สุธมฺมญาณวโร
๓.นาค เจษฎา โพธิ์ชะ มีชื่อฉายา สุธมฺมถิรจิตฺโต
๔.นาค วิเชียร อ้วนล่ำ มีชื่อฉายา สุธมฺมติสฺสโร
๕.นาค ณัฐพล เที่ยงแท้ มีชื่อฉายา สุธมฺมคุณกโร
๖.นาค ฉัตรชัย ศิริภาภรณ์ มีชื่อฉายา สุธมฺมครุธมฺโม
๗.นาค กิตติศักดิ์ บึนกระโทก มีชื่อฉายา สุธมฺมสปฺปญฺโญ
๘.นาค สุภกิจ ศิลประสพ มีชื่อฉายา สุธมฺมสุจิตฺโต

พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุกรรมวาจาจารย์

๑.พระบุญมา - พระสุรเชษฐ
๒.พระใบฎีกาพิษณุ– พระวิชิต
๓.พระทนงศักดิ์ - พระอิสเรศ

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา พระพินิจอักษร
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top