Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 13/8/18 at 21:24 [ QUOTE ]

ภาพ/วิดีโอ...สอนพระกรรมฐาน และงานทำบุญครบรอบ 11 ปี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ(โคราช) 10- 12 ส.ค.61


กำหนดการ...สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
พิธีทำบุญฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (สาขาวัดท่าซุง) จังหวัดนครราชสีมาครบรอบปีที่ ๑๑
๐๗.๐๐น. -ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๐๗.๕๐น. -พิธีบวงสรวง โดยพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
๐๘.๐๐น. -พิธีรำถวายของคณะต่างๆ
๑๐.๐๐น. -พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสีมาภรณ์ รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด นครราชสีมา ประธานพระมหาเถรานุเถระ เดินทางมาถึงศูนย์ปฏิบัติฯ-เจ้าหน้าที่เตรียมให้การต้อนรับ
๑๐.๓๐น. -เจริญพระพุทธมนต์โดย พระมหาเถรานุเถระที่รับอาราธนา ทั้งหมด ๙ รูป –จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม –อุทิศส่วนกุศล –พระมหาเถรานุเถระให้พร -เสร็จพิธี
๑๑.๐๐น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถรานุเถระและพระภิกษุ สงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น.ถึง ๒๐.๓๐ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน และ สนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น.ถึง ๑๐.๕๐ ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุงคลิปวิดีโอ...สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)(ถ้าไม่ได้ยินเสียง กรุณาเปิด "ปุ่มเสียง" ที่เครื่องเล่นด้วย)

ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ช่วยกันทำความสะอาด จัดสถานที่เตรียมงาน ภายในศูนย์ฯโคราช
วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ทำพิธีบวงสรวง ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๑๑ ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรม (โคราช) หลังจากนั้นมีการแสดงของคณะศรัทธา รำถวายหน้าโต๊ะบวงสรวง
พระเถรานุเถระที่กราบอาราธนา เจริญพระพุทธมนต์ ในงานฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรม ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (นครราชสีมา) ครบ 11 ปี
ท่านพระอาจารย์สมหมาย โกวิโท ได้ร่วมกันทำสามีจิกรรมและร่วมกันทำวัตรขอขมา รับฟังโอวาทธรรมจากหลวงพ่อท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/8/18 at 21:47 [ QUOTE ]


ภาพ...สอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top