Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 23/10/18 at 23:13 [ QUOTE ]

รายชื่อผู้เข้าร่วม ...โครงการสัมมนาผู้สอนมโนมยิทธิทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา ตั้งแต่ วันที่ 18 - 20 ม.ค 2562


รายชื่อผู้เข้าร่วม...โครงการสัมมนา ครูฝึกมโนมยิทธิ วัดท่าซุง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)

วันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒


กำหนดการ...งานสัมมนา ครูฝึกมโนมยิทธิ วัดท่าซุง

รายชื่อผู้เช้าร่วม...งานสัมมนา ครูฝึกมโนมยิทธิ วัดท่าซุง


ผู้ประสงค์จะฝึกขอให้มาฝึกมโนมยิทธิ

งดพิธีสวดพระอภิธรรม


โครงการสัมมนาครูผู้สอนมโนมยิทธิ วัดท่าซุง

วัตถุประสงค์


เพื่อรักษาแนวทางการสอนมโนมยิทธิของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


แนวทางการสัมมนา


สัมมนาเชิงปฏิบัติการและทำกิจกรรมร่วมกันของครูผู้สอนมโนมยิทธิตามแนวทางของหลวงพ่อพระราชพรหมยานจากทั่วประเทศ


กรอบเวลา


ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม พ.ศ. 2562


คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา


1.ครูผู้สอนมโนมยิทธิทุกท่าน ที่สอนประจำอยู่ที่วัดท่าซุงและบ้านสายลม
2.ครูเก่าที่เคยได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และ/หรือ พระราชภาวนาโกศลให้ทำการสอนมโนมยิทธิ จากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
3.ครูในข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไม่มีประวัติเสียหาย และ/หรือ ถูกเพิกถอนคำอนุญาตให้เป็นครูสอนจากหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และ/หรือ พระราชภาวนาโกศล
4.ครูในข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องยังคงสถานภาพการสอนมโนมยิทธิอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
5.กรณีเคยได้รับอนุญาตตามข้อ 2 กรุณากรอกแบบฟอร์มบันทึกช่วยจำ(ขอจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร)


ผลที่ได้รับเมื่อผ่านการสัมมนา


ใบรับรองการเป็นครูสอนมโนมยิทธิจากวัดจันทาราม(ท่าซุง)


การเข้าร่วมกิจกรรม : (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)


ครูทุกท่านที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเองที่
@ วัดท่าซุง ช่วงงานกฐิน (27 – 28 ต.ค 61), ช่วงงานธุดงค์ (4 - 10 ธ.ค 61)
เขียนใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐาน ที่พระครูใบฎีกาบุญชู (ตึกขาว) โทร 081 – 6159013

@ บ้านสายลม เขียนใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐาน ที่ตึกมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ

ติดต่อคุณบงกช โทร 081 - 9301356 ในช่วงวันที่ 3 - 4 พ.ย. 61 และช่วงวันที่ 1 - 2 ธ.ค. 61 ระหว่าง เวลา 14.00 - 15.30 น.


หลักฐานการสมัคร


1.สำเนาบัตรประชาชน
2. บันทึกช่วยจำ (ถ้ามี)


ปิดรับสมัคร 10 ธ.ค 2561


วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้ทราบ ตามช่องทางสื่อสารของวัด ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค 61 เป็นต้นไป

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/1/19 at 12:22 [ QUOTE ]


up

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top