Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 20/11/18 at 23:03 [ QUOTE ]

กำหนดงาน..และระเบียบข้อปฏิบัติ "งานธุดงควัตร"ปรจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 4 -10 ธันวาคม 2561
กำหนดงานธุดงควัตร ประจำปี ๒๕๖๑

ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑วันที่ ๓๐ พ.ย. – ๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ ( รับสมัครพระอาคันตุกะ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดรับสมัครพระอาคันตุกะ (ที่ศาลานวราช )เริ่มให้ที่พักที่ศาลา ๒ ไร่ เปิดให้พระอาคันตุกะ เบิกของที่ ๒๕ ไร่

วัน ๑ -๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ (มาสมัครบวชพราหมณ์ชาย – หญิงได้ตลอดงาน)

พระภิกษุงดบิณฑบาต และ ฉัน เช้า – เพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๘.๐๐น. เปิดรับสมัครพราหมณ์ชาย-หญิง ที่ศาลา ๒๕ ไร่ ให้พราหมณ์ชาย-หญิง เข้าปักกลดได้
เวลา ๐๙.๐๐ น. พราหมณ์ชาย- หญิง ไปเบิกมุ้ง หมอน และเสื่อ จากพระเจ้าหน้าที่ศาลา ๒๕ ไร่
เวลา ๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อของ "ผู้อุปสมบท" ณ ศาลาพระพินิจอักษร (ปิดยอด)

วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ( อบรมนาค เบิกอัฎฐบริขาร)

เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มทำวัตรเช้ามหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชัยวัฒน์ อชิโต อบรมนาค และซ้อมขานนาค ณ ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๙.๓๐น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
เวลา ๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคร่วมกัน และ เบิกเครื่องอัฏฐบริขาร ณ ตึกรับแขก
เวลา ๑๖.๐๐ น. โกนผมที่ หน้าอุโบสถ (นาคชุดแรก)
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ( พิธีบวงสรวง ที่อุโบสถ)

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำวัตรเช้า ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวง ด้านหน้าอุโบสถ วัดจันทาราม (ท่าซุง) เสร็จพิธีแล้ว พระชัยวัฒน์ อชิโตให้โอวาทนาคที่ ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลังที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
เวลา ๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคโดยพระคู่สวด (ที่ศาลาพระพินิจอักษร ฯ)
เวลา ๑๖.๐๐ น. โกนผมที่ หน้าอุโบสถ (นาคชุดสอง)เสร็จแล้วถ่ายรูป
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ( วันอุปสมบท และ วันบวชพราหมณ์ชาย – หญิง )

เวลา ๐๕.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ศาลา ๔ ไร่ ทั้งนี้ จะต้องให้เสร็จก่อน เวลา ๖.๐๐ น.
เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีขอขมาบิดา-มารดา,ผู้มีพระคุณ และรับมอบผ้าไตร จากบิดา – มารดา หรือเจ้าภาพ
เวลา ๐๖.๓๐ น.ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบทและผู้บวชพราหมณ์ชาย-หญิง โดยมีวงโยธวาทิตของคณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
เวลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย พระครูอุทิตศุภการ เจ้าคณะอำเภออุทัยธานีที่อุโบสถวัดท่าซุง เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ จำนวน ๒๔ รูป
เวลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย ท่านพระครูอุเทศธรรมโฆษิต รองเจ้าคณะอำเภออุทัยธานี ที่อุโบสถวัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๕ จำนวน ๒๔ รูป
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะ ที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ขอให้ไปก่อน ๓๐ นาที)
เวลา ๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๒ ณ. อุโบสถวัดท่าซุง
โดย ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เวลา ๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๖ ณ.อุโบสถวัดเวฬุวนาราม (วัดยาง)
โดย ท่านพระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีบวชพราหมณ์ ชาย - หญิงโดย ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญ พระกรรมฐาน ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๒๒.๐๐ น. เสร็จพิธีอุปสมบทหมู่ พระอุปัชฌาย์ให้อนุศาสน์ที่ศาลาพระพินิจอักษร

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ปฐมนิเทศ, และสมาทานธุดงค์)

เวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ ภิกษุสงฆ์ ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ในวันนี้ พระภิกษุทุกรูปยังไม่ออกบิณฑบาต)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม และพราหมณ์ชายเดินเข้าไปปักกลดในป่าใหม่ ส่วนพราหมณ์หญิงปักกลดที่ป่าศรีไพร ( ป่าเก่า )
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน แล้วปฐมนิเทศและสมาทานธุดงค์
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันพฤหัสบดีที่ ๖ - ศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ (เริ่มปฎิบัติธุดงควัตร)

เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
เวลา ๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
เวลา ๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)
เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ เป็นต้น
เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลัง (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
เวลา ๑๗.๐๐ น.ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญกรรมฐานร่วมกันที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังวันแรก พิธีพุทธาภิเษก)

เวลา๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
เวลา๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิง - ชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
เวลา ๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)
เวลา๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ เป็นต้น
เวลา๑๑.๕๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ทำพิธีบวงสรวงที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่)

เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา๑๔.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทาน ถึง ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ น.ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีพุทธาภิเษก ที่อุโบสถวัดท่าซุง
เวลา ๒๑.๐๐ น. เข้านอน มีเสียงธรรมตามสาย

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังวันสุดท้าย วันขอขมาพระ)

เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
เวลา ๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิง - ชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
เวลา ๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ เป็นต้น

เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธและพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานถึง๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ น. ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญกรรมฐานร่วมกันที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ นำพระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์ชายหญิง ขอขมาสถานที่สำคัญ ( เฉพาะบางแห่ง ) ภายในวัดท่าซุง
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ (วันลาสิกขา)

เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
เวลา ๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
เวลา ๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
เวลา ๐๗.๓๐ น.ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)
เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ นำพระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์ชายหญิง ลาสมาทานธุดงค์ เสร็จแล้วนำขอขมาสถานที่สำคัญ (ส่วนที่เหลือ) ภายในวัดท่าซุง ครบทั้ง ๑๘ แห่ง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นประธานในพิธีลาสิกขาบทที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลกถา

เสร็จสิ้นงานธุดงค์ประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดการในแต่ละวัน อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติ่ม โปรดติดตาม
กำหนดการฝึกมโนมยิมธิ ครึ่งกำลัง มีการเปลี่ยนแปลงเวลา
การฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ( ศาลา ๑๒ ไร่ )


เริ่มฝึกวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑(ก่อนงานธุดงค์) ผู้ไม่เคยฝึกและมีความประสงค์จะฝึกมโนมยิทธิ ให้เขียนใบสมัครเพื่อขอรับการฝึกมโนมยิทธิที่เจ้าหน้าที่ในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มฝึกเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๕๐ น.เครื่องบูชาครูมีเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
วันที่ ๕ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑(ช่วงงานธุดงค์) ผู้ที่จะฝึกมโนมยิทธิ ให้เขียนใบสมัครเพื่อขอรับการฝึกมโนมยิทธิที่เจ้าหน้าที่ในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มฝึกเวลา ๑๒.๓๐ น. เครื่องบูชาครูมีเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)

งดบิณฑบาต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม


วันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะทั้งหมด (ที่เข้าธุดงค์)ฉันภัตตาหารเช้า – เพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่)
วันที่ ๖ – ๑๐ ธันวาคม พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะ (ที่ไม่เข้าธุดงค์)ฉันภัตตาหารเช้า – เพล ที่ศาลา ๔ ไร่

หมายเหตุ

ระเบียบข้อปฏิบัติประจำวันนี้ ขอให้ผู้ร่วมปฏิบัติ"ธุดงค์" ทุกท่าน ถือเป็นระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อห้ามอย่าได้ฝ่าฝืนเป็นอันขาด และโปรดถือเวลานัดหมายเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้ผู้อื่นต้องมานั่งรอคอย เพราะท่านเพียงคนเดียว ในงานครั้งนี้ จะมีจำนวนคนมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนตรงเวลา คำว่า “ตรงเวลา” หมายถึงต้องมารอก่อนล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาจะได้เริ่มกันเลย ไม่ใช่มาถึงตรงเวลาพอดี อย่างนี้ใช้ไม่ได้

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ หลังจากทำวัตรเช้าแล้วให้เข้าแถวที่จัดเป็น กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔ ในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ(ศาลา ๑๒ ไร่) เมื่อกลุ่มไหนจัดแถวเรียบร้อยแล้วให้เดินไปปักกลดในป่าได้ ไว้ระยะห่างกันประมาณ ๖ – ๗ เมตรขึ้นไป

เมื่อถึงวันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑อันเป็นวันสุดท้ายของงานธุดงค์ จะนำไปกราบไหว้บูชาสถานที่สำคัญภายในวัด ๑๗ แห่ง แล้วมาทำพิธีลาสิกขาบทณ วิหาร ๑๐๐ เมตร (แต่ระยะหลังมีการนำไปกราบไหว้ในตอนกลางคืนก่อนบ้าง) หลังจากนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บกวาดสถานที่, ล้างห้องส้วม, ทิ้งขยะ ให้เรียบร้อย แล้วนำสิ่งของที่เบิกมาคืนเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน

โดยเฉพาะของที่เบิกไปนั้น เป็นส่วนกลางของสงฆ์ เช่น บาตร กลด มุ้ง และเสื่อ หมอน เป็นต้น ทั้งพระและฆราวาสเมื่อนำไปใช้แล้ว จะต้องรักษาและทำความสะอาดให้ดี ถ้าชำรุดจะต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย หากมิฉะนั้น...จะถือว่าท่านทำลายของสงฆ์ทันที ฯ

สิ่งที่ควรทราบ

๑. ฆราวาสชาย – หญิง จะอยู่ธุดงค์ในป่า โปรดติดต่อเข้าธุดงค์อยู่ป่ากับพระเจ้าหน้าที่ ที่ ๒๕ ไร่ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม เป็นต้นไป ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปในเขตธุดงค์
๒. ฆราวาสผู้หญิงสมัครอยู่ธุดงค์ แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่อาคาร ๒๕ ไร่
ฆราวาสผู้ชายสมัครธุดงค์ แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่ศาลา ๓ ไร่
๓. พราหมณ์ชาย – หญิง ที่ไม่ได้อยู่ธุดงค์ในป่า ไปเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ลานธรรม ให้นั่งต่อแถวหลังพราหมณ์ชาย – หญิง ที่อยู่ธุดงค์ในป่า
๔. พระอาคันตุกะที่เดินทางมาเพื่อธุดงค์ ให้ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ ที่ศาลานวราช
๕. พระอาคันตุกะที่ไม่ได้มาอยู่ธุดงค์ พักที่อาคารบนหอฉัน ฉันเช้า-เพล ที่ศาลา ๔ ไร่ ( ไม่ต้องออกบิณฑบาต )

๖. ผู้ที่ประสงค์จะใส่บาตรพระในตอนเช้า ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม. มีอาหารจำหน่ายที่บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่ เมื่อซื้ออาหารใส่บาตรแล้ว โปรดเข้าแถวให้เรียบร้อยก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น.
๗. ผู้ที่อยู่ธุดงค์ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสชาย-หญิง กรณีเจ็บป่วย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ ไร่) และห้องพยาบาลตึกขาวชั้น ๒
๘. ห้ามเรี่ยไรในเขตวัด ผู้ใดพบเห็นว่ามีคนมาเรี่ยไรในเขตวัด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของวัดให้ทราบโดยด่วน
๙. ผู้ที่พักในห้องพัก โปรดเก็บสิ่งของมีค่าติดตัวไว้เสมอ เมื่อออกจากห้องให้นำติดตัวไปด้วย

สำหรับฆราวาสมีข้อห้ามดังนี้


- ห้ามนำวิทยุ โทรทัศน์ เตารีด กระทะ ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อประกอบอาหารภายในบริเวณธุดงค์อย่างเด็ดขาด
- ห้ามนำผู้อื่น เช่น ญาติหรือเพื่อนของตนมาพักปะปนในสถานที่ธุดงค์ ถ้าจะพบกันขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แล้วไปพบปะสนทนากันภายนอกสถานที่ และอย่าพูดคุยเสียงดังจนเกินไป
- ห้ามเข้าทรง
- ห้ามเรี่ยไร
- ห้ามแจกเอกสารใดๆ หรือจำหน่ายสิ่งของโดยมิได้รับอนุญาตจากทางวัดเสียก่อน ถ้าหากมีผู้ฝ่าผืนหรือแอบอ้าง จะเป็นทางตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบทันที ดังนี้ ฯ

กำหนดการ


พิธีขอขมาพระและสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง( ๑๗ แห่ง )


วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) นำพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ขอขมาพระ และสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง

จุดที่ ๑ ๑. พระประธานภายในพระอุโบสถ
.. ๒.พระประธาน ที่มณฑปจัตุรมุข
.. ๓. มณฑป หลวงปู่สีวลี
.. ๔. มณฑป หลวงปู่ขนมจีน
จุดที่ ๒ ๕. ศาลาพระ ๕ พระองค์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร
จุดที่ ๓. ๖. พระยืน ๓๐ ศอก
.. ๗. เจดีย์พุดตาน
จุดที่ ๔. ๘. สมเด็จองค์ปฐม
จุดที่ ๕. ๙. พระยืน ๘ ศอก
.. ๑๐. สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) นำพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ขอขมาพระ และสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง(ส่วนที่เหลือ)

จุดที่ ๑. ๑. พระประธาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จุดที่ ๒. ๒. พระองค์ที่ ๑๐ และพระองค์ที่ ๑๑ ที่วิหารพระองค์ที่ ๑๐ - ๑๑ (มณฑปแก้ว)
จุดที่ ๓ ๓. ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ที่มณฑปท้าวมหาราช
จุดที่ ๔. . ๔. พระจุฬามณี
จุดที่ ๕. ๕. พระพุทธชินราช ที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
.. ๖. พระปัจเจกพุทธเจ้า
จุดที่ ๗. ๗. ด้านหน้าบุษบกที่ตั้งพระศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร

การขอขมาพระรัตนตรัย พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า ถ้าทำทุกวันได้ยิ่งดี แต่ที่วัดนี้จะขอขมาเป็นพิธีกรรมใหญ่ปีละ ๒ ครั้ง คือ หลังงานทำบุญเข้าพรรษา และงานบวชพระถือธุดงค์ ฉะนั้นถ้าท่านไม่ติดธุระกิจการงานสำคัญ โปรดมาร่วมพิธีกันในวันนี้
( ดอกไม้ ธูป เทียน มีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ที่ด้านหน้าพระอุโบสถ )◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/11/18 at 10:49 [ QUOTE ]


update

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top