Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 24/2/19 at 09:35 [ QUOTE ]

รายชื่อ...เจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1-15 มีนาคม 2562


รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง
ตั้งแต่ วันที่ 1-15 มีนาคม 25621. คุณ กฤษฎา สู่คุณากรวงศ์และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10.ร่วมทำบุญทุกอย่างในวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 108 บาท

2. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒน์พันธุ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

3. น.ส.ตุลยากร และ ด.ช.จอมทัพ ปิ่นทอง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 70 บาท
2. ถวายเงินทำบุญใส่บาตรวิระทะโย160บาท
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 70 บาท
4. ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุงวันที่ 16-17 มีนาคม 50 บาท
5. ร่วมบุญสร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

4. คุณ วัชชิระ ไชยมงคล จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

5. คุณ กุญช์เดชณ์ สมบุญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บาตรวิระทะโย 600 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

6. คุณ ศราวุธ ทองนาคะ และ นพมาศ คงศิลา พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

7. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

8. คุณ นันท์นภัส ล้อถาวร จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

9. คุณ ภูเบศวร์ อุนจะนำ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทานชุดพร้อมพระพุทธรูป 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

10. นางปวริศา วณิชชากุลจิต พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 120 บาท

11. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

12. นายสุทัศน์ นาใจ น.ส.นนทพร ชายใหม่ ด.ญ.ณัฐภัสสร นาใจ อ.กระบุรี จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 50 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 50 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 50 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 50 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 50 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

13. นางศรีไพร ปลื้มวงค์ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

14. ด.ต. ยุทธพงศ์ กอบกสิกรรม จ.สุพรรณบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2.ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
3.ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

15. นางสาวศิริพร ตันติตระกูลไชยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 101 บาท

16. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

17. นส.พนิดา วรรธนะตันติ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

18. คุณ นิติ เปรมบำรุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 40 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

19. นายเอกรินทร์ สายกองคำ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

20. นายกันย์ดนัย นันทรัตน์วัฒนา และครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 140 บาท

21. คุณ กิตติพงษ์ ตันประวัติ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

22. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

23. คุณ กิตติกร ใหญ่กว่าวงศ์ จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

24. นายเทพพิทักษ์ มุสิกรัตน์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1000 บาท

25. คุณ Thanasit Thongchan

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทานน้ำ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

26. คุณ นคฤทธิ์ จิตต์สุวรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

27. คุณ นิภากรณ์ สมุทร จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 400 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

28. นายรังสรรค์ โอภาส น.ส. คมขวัญ งาคชสาร พ่อ แม่ ครอบครัว และ ญาติพี่น้องทุกคน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

29. คุณ นิรม จ.แม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

30. นายชัยอนันต์ หนูสว่าง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

31. นายไพโรจน์ บุญโรจน์และน.ส.วรรณี ศุภนิมิตวงศ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10.โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

32. คุณ คุณชาตรี งามฉ่องสกุล และครอบครัว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 700 บาท

33. นาย จุติ สังข์เถี้ยว น.ส กัณฐิกา ขุนเสนาะ ด.ญปุณยนุช สังข์เถี้ยว อ.สิเกา จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 230 บาท

34. คุณพ่อกวงเฮียก แซ่จิว และบรรพบุรุษทั้งหมด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

35. คุณแม่นาตยา จินดามณีศิริกุล(มณีกัณฑ์) และบรรพบุรุษั้งหมด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

36. ลูกแพรวา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปีฯ
2.สร้างงวิหารหลวงพ่อฯ
3.ซ่อมซุ้มประตูฯ
4.ซ่อมศาลาเก่าฯ
5.ปรับปรุงพื้นแพปลา
6.ชำระหนี้สงฆ์
7.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
8.ค่าภัตตาหารสงฆ์
9.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

37. นายวรวิทย์ ไรมาลี อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 1,500 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
3. สังฆทาน 200 บาท
4. ค่าน้ำค่าไฟ 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

38. คุณคุณากร งามฉ่องสกุล และ เพื่อนๆ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน 190 บาท

รวมเป็นเงิน 190 บาท

39. นายณฐนนท ศิริสาคร จังหวัดหนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

40. คุณ อรียา พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

41. คุณบรรทด จอมสวรรค์ พร้อมครอบครัว อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 499 บาท

42. คุณ จัสพัก

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

43. นายพิเชษฐ์ ใจประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 100 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 100 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 100 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
10. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 580 บาท

รวมเป็นเงิน 1,480 บาท

44. แม่ทองใบ ใจประสงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 100 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 100 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 100 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท
10. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" 596 บาท

รวมทั้งหมด 1,496 บาท

45. นางสาวปมิตา เดชากิจกีรติ จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. วิหารทาน 30 บาท
2. สังฆทาน 30 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 40 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

46. คุณ โสภา กล่องแก้ว ร้านพีเน็ต เขตสวนหลวง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

47. คุณ นภา บุบผาเดช อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 400 บาท

48. นายประมุข เกิดลาภ และครอบครัว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300.08 บาท

49. คุณ ชโยฬาร สุทนต์ชัย จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 5 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 5 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 5 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 5 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 5 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท
10. ใส่บาตรวิระทะโย 420 บาท

รวมเป็นเงิน 620 บาท

50. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส Puspa Puspaoya Thanida จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. อาสนะทั้งปวง
11. บวชพระ บวชเณร ฯ
12. ทำบุญทุกอย่างเพื่อพระะนิพพาน
13. สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 5,454 บาท

51. นางอารีรัตน์ ศรีทอง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

52. คุณศลายุทธ ดอนปัดสา และคณะญาติ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

53. คุณ keerati lakakum

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

. คุณ ก้อง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานประจำเดือน

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

54. คุณ นวพรพรหม สุรีย์ยอมร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

55. คุณ ธัญลักษณ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

56. คุณ ฉัตรกาล เจริญสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

57. นส.พภัสสรณ์ ยิ้มวิไล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

58. คุณ อุรุชา-วันวิสา-ปรมะ-ปฐวี มหาดำรงค์กุล และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. กองทุนธรรมทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

59. คุณ ธงชัย ดรุณี อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญทุกอย่างของวัด 200 บาท
2. วิระทะโย 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

60. นางเนาวรัตน์ แหลมสัก และครอบครัว จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกรายการบุญ

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

61. คุณ ปาณิศรา วงค์เจริญ และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 99 บาท

62. คุณ เอกชัย ตันภัทรเจริญ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. บาตรวิระทะโย 280 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

63. คุณ สุนันทา ปทุมวดีรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

64. คุณ ณัฐจิตกานต์ เยอเคส อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทุกบุญ สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระ 61 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 61 บาท
3. สาธารณประโยชน์ 61 บาท
4. ใส่บาตรวีระทะโย 61 บาท
5. ธรรมทาน 61 บาท
6. ใส่บาตรหลวงพ่อฤาษี 19 บาท
7. ใส่บาตรหลวงพ่อเจ้าอาวาส 31 บาท

รวมเป็นเงิน 355 บาท

65. คุณ โชคพูลทวี พูลชะโก จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 10 บาท

66. คุณ ธกาญจน์ ฉัตรสุนทโรจน์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

67. คุณ พัณณ์นิภา ธรัชอภสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

68. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

69. นายอภิสิทธิ์ วงค์อามาตย์, นส.สริญญา พินิจรัมย์ พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

70. คุณ สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

71. คุณ พิรพล ทรัพย์แสนอุดม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญเลี้ยงพระ
2. สังฆทาน
3. วิหารทาน
4. ธรรมทาน
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. สร้างพระ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

72. นายโอ๋ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10.ทำบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

73. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

74. นางฉัตก์กัญญา สิริธนันต์ชัย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 4,800 บาท

75. นายชนสิทธิ์ สิริธนันต์ชัย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน 1,000 บาท
2. ใส่บาตรวิระทะโย 2,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

76. คุณ แพน ลิขิตชัชวาลกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 140 บาท
2. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 60 บาท
3. ถวายสังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

77. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ , สุนันทา ชนาเทพาพร ,ชยพล สาสนรักกิจ , กนกพร สานรักกิจ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

78. คุณ อมร-กนกแข วีระพันธุ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 3,200 บาท

79. คุณ ศุภากร เวกสูงเนิน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

80. คุณ เซี่ยวกุง ศิริอังคาวุธ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

81. นายอธิรักษ์ ตีระลัภนานนท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

82. คุณกัญเปมฐิษา แกล้วทนงค์ ,ศิริพร ใจพินิจ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 640 บาท

83. นายวรพงศ์-นางนภัสภรณ์ เรืองโชติเสถียร และครอบครัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างภายในวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

84. คุณ วลัยพร บุตดางาม อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

85. คุณ สันติ แก้วน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 30 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 30 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 30 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 30 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 30 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 30 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 30 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 30 บาท

รวมเป็นเงิน 270 บาท

86. นายพรยุทธ คำนนท์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 : 50บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ : 50บาท
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน : 100บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

87. คุณ วิภัสสร ศุภธนโชคและครอบครัว วิเวียน ฟูลเล่อร์และครอบครัว คคนางค์ ศิลปาจารย์ เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน 2,000 บาท
ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 500 บาท
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 100 บาท
ซ่อมศาลาเก่า ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 100 บาท
ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

88. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 110 บาท

89. นายนิพนธ์ เพ็งหนู อ.เมือง จ.พัทลุง

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร วิระทะโย
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 299 บาท

90. นายเมธี บุุญยงค์ พร้อมครอบครัว อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุงวันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3.ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4.ซ่อมศาลาเก่า
5.ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6.ชำระหนี้สงฆ์
7.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า
8.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

91. คุณ กัลยารัตน์ เพียรกิจเวช และครอบครัว พร้อมนายพรชัย ฐิติสกุลกิจ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี
2. สร้างวิหารฯ 5 พระองค์
3. ซุ้มประตู

รวมเป็นเงิน 10 บาท

92. คุณ ธชัชพงศ์ เกตุพุทธรรม ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

93. คุณวรชัย-คุณวิไลลักษณ์-คุณสุภนา สุธีโสภณ และครอบครัว เขตปทุมวัน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 20 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 5 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 5 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 5 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 5 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 5 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 5 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 5 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 5 บาท
10. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท
11. ใส่บาตร "วิระทะโย" 240 บาท

รวมเป็นเงิน 320 บาท

94. นายเกรียงศักดิ์-นางพิมล-น.ส.วิไลภรณ์ สำเภาทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน หลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

95. นายพีระชัย สมดี และ ครอบครัวบุญธนศักดิ์ จ. ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 260 บาท
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 300 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,060 บาท

96. คุณศุภธนิศร์ และศุภวัลย์ จารุฉันทศาสตร์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญของวัด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

97. คุณ สมชาย นิจจารีย์และคณะ เขตราษฏร์บูรณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

98. หมอลำโชคชัยน้อย ดาวเหนือ อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 160 บาท

99. ดร. อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

100. คุณ ชิณณะหิรัณย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 700 บาท

101. นายธราพงษ์ สาลีอาจ และ น.ส อัมพิลา ศรีบุรินทร์ อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
2. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
3. ซ่อมศาลาเก่า
4. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
5. ชำระหนี้สงฆ์
6. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
7. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
8. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

102. นายสมจิตร์ พี่พาณิชย์ นางมาลี แซ่เหลี่ยง นายสพลวงศ์ ชมชม คุณมัญชุสาพร ณฐพิศุทธิ์บุญ และ คุณกุศลคำนวณ ณฐบุญพิศุทธิ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

103. คุณ ยุทธนันท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

104. นางสาวพัทธนันท์ หม่องพราหมณ ดช.ธนกฤต สมสอาด นายนิติธร สมสอาด และครอบครัว ร้านยูโรทูช็อป ซาลอนและบาร์เบอร์ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

105. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

106. คุณ Amritsara kaewwiset

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

107. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒน์พันธุ์ - มานพ ชีวสกุลยง และลูกหลาน จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

108. นายเกษมศักดิ์ คงทน และครอบครัว อ.สามพราน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 50 บาท
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 50 บาท
5. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 50 บาท
6. ทำบุญรวมทุกอย่าง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 350 บาท

109. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

110. คุณ ยุทธนา จิระศักดิ์พิศาล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

111. คุณ สุรพงศ์ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

112. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

113. คุณ จรัลวิชญ์ ฐิติครรชิตพลและญาติมิตร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างหลวงพ่อ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

114. อาม่าซุ่ยกุง แซ่เฮ้ง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

115. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฑทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

116. คุณ ศุภรัตน์ คูหาทอง เขตสะพานสูง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกบุญของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

117. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

118. คุณ ประเจตน์ น่วมมี อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 180 บาท

119. คุณ ยุทธภูมิ ทิพโชติ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 250 บาท

120. นางสาว สุรัสวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

121. กลุ่มมุนีฝึกตน จ. นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

122. คุณสายสมร สุนทรานุสร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

123. คุณ เกรียงศักดิ์ พิมล วิไลภรณ์ สำเภาทอง พิมพ์สุชา ศศิพงศ์อนันต์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

124. คุณ เบยจมาภรณ์ รังษีภาณุรัตน์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

125. นายวิชัย โชติวิเชียร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

126. คุณ supharin

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญบูชาหลวงพ่อพระฤาษีลิงดำ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

127. พระครูปลัดกิตติคุณ มหาลาโภ คิดเฉพาะ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

128. นายอาทิตย์ แซ่เตีย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 160 บาท

129. คุณ เอกราช นาคสุข กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 2,200 บาท
2. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
5. ซ่อมศาลาเก่า
6. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

130. คุณ ทัตติ มะโนรมย์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 114 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 250 บาท

รวมเป็นเงิน 364 บาท

131. คุณ นฤทธิ์ อิธาเชษฐ์ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

132. นางคิด ปันตา นางสาวขวัญดาว ปันตา ด.ช.พีรวิชญ์ ปันตา ด.ญ.ชญาภา ปันตา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 700 บาท

133. น.ส.เพ็ญผกา กาญจโนภาส นายนรพล กาญจโนภาส และครอบครัว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

134. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

135. คุณ รีแอน และ เมลานี สตั๊บบ์ส์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 999 บาท

136. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

137. นาย ภัทรศักดิ์. มนุญโย

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 111 บาท

138. นายธนกฤต อ่องประกฤชฏิ์ และครอบครัว อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

139. คุณ เสถียรพงษ์ จัตตานนท์ และครอบครัว จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย 300 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

140. น.ส.ถิราลักขณ์ วิริยะพันธ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 20 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 20 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 20 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 20 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 20 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 20 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 20 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 40 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

141. นาย สหพงศ์ สุขล้ำเกินและคณะ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10.ทำบุญทุกอย่างที่วัดทำ

รวมเป็นเงิน 3,300 บาท

142. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

143. คุณ ภาคภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

144. คุณ ณัฐิวุฒิ พันธะไหล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 50 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 50 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 50 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 50 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 50 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
7. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 50 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

145. คุณ รอบทิศ ไวยสุศรี เขตหลักสี่ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

146. Thanabodee2559

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. วิหารทาน 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. ค่าภ้ตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

147. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 500 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 550 บาท

148. นายพรเทพ บับพาน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
3. วิหารทาน 100 บาท
4. ธรรมทาน 100 บาท
5. ใส่บาตรวิระทะโย 200 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

149. คุณ กิติยา จิรานุพันธุ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

150. ดร.อานนท์ ทวีสิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/3/19 at 08:26 [ QUOTE ]


151. คุณ สามารถ ประจวบสุข และครอบครัว, ลัพธวรรณ อินทศร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

152. นางสาวปัทมา โชควิวัฒนวนิช และครอบครัว เขตบางเขน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

153. นายเศียรมณี-นางวิมล เรืองศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 100 บาท
2. วิหารทาน 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

154. คุณ ขาว แสงสงคราม อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

155. คุณ จุฑาภรณ์ กีรติชีวิน จ. สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 40 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 40 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 40 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 20 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 20 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
7. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 20 บาท
8. ทำบุญวิระทะโย เดือนกุมภาพันธ์ 300 บาท
9. ทำบุญวิระทะโย เดือนมกราคม 300 บาท
10.ทำบุญทุกอย่างเดือนมกราคม 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1000 บาท

156. คุณ เรืองวิทย์ สุขไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

157. นายลิ้มเซี้ยน แซ่เจนและนางม่วยยิ้น แซ่ทั้ง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 200 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 200 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 200 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 200 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 200 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 200 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 200 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

158. คุณ ชัยณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

159. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

160. นายอัครดิษฐ์ ประดิษฐผล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

161. นายชนาธิป จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง (16-17 มี.ค. 2562)
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทัน พ.ค.)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

162. นางสมหญิง จำนง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง (16-17 มี.ค. 2562)
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทัน พ.ค.)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

163. นายประดับ-นางสมศรี เอี่ยมประชา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง (16-17 มี.ค. 2562)
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทัน พ.ค.)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

164. นายชุมพล เวสสบุตร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง (16-17 มี.ค. 2562)
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทัน พ.ค.)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

165. นางสาวปิยวรรณ พันธ์ศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างค่ะ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

166. น.พ. สมศักดิ์ หิรัญวรวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 1000 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 1000 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 1000 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 1000 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 500 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 500 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 500 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 500 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 1000 บาท

รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

167. คุณ ธีรณัฏฐ์ ถาวรวัตร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกบุญกับวัดท่าซุงครับ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

168. คุณ ธนภรณ์ ศิริปสง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

169. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

170. คุณ เสรี สัจกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

171. คุณ เตียง เชื้อพงษ์ จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 2,000 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

172. นายเลอยศ นางกีรติญา นางลัคนา ดญ.ศริญญาทิพย์ น้องเจ้าคุณ ประสิทธิโศภิน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 175 บาท

173. คุณ ภัทร์ธมนต์ พลรงค์ จังหวัดภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

174. นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

175. คุณ กิตติญาณ มังกรดิน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 1,000 บาท
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

176. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40บาท

177. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฑทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

178. คุณ สาโรจน์ เกล้าฟ้า โพชฌงค์ จันทรศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างวิหาร หลวงพ่อ 5 พระองค์ 300 บาท
ร่วม วิหารทาน เป็นจำนวนเงิน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

179. คุณ วรวิทย์ สวนจันทร์ จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

180. นายชัชชัย น้อยเพิ่ม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

181. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรงและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

182. ตระกูลบารมี๓๐ทัศ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทานพร้อมพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

183. คุณ ณัฏฐพล บวรวิบูลย์สุข วาสนา คันธชาตกุล สว่าง คันธชาตกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป
2. วิหารทาน
3. ธรรมทาน
4. สังฆทาน
5. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

184. นายธนภัทร ศรีชารัตน์พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 132 บาท
2. ร่วมทำบุญชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท
3. ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 38 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

185. คุณ chaiyaporn noychanglex

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

186. คุณ chaiyaporn noychanglex

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

187. คุณ พิริภาพร ประสาทศุภร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2. สังฆทาน 200 บาท
3. ธรรมทาน 200 บาท
4. วิหารทาน 300 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป 300 บาท
6. บวชพระ 300 บาท
7. โดยเสด็จพระราชกุศล 300 บาท
8. สงฆ์อาพาธ 100 บาท
9. ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

188. นายชัยยะ ตันตระรุ่งโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 10 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 10 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 10 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 10 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 10 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 90 บาท

189. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

190. นายกำพล นางสาวณิชชา ด.ช.สิรวิชญ์ ด.ช.ภัสภูมิ สุกฤตยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ซ่อมศาลาเก่า
3. ชำระหนี้สงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

191. คุณ ธนวัฒน์ ขจรชัยชนะศักดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ขอร่วมทำบุญทุกๆอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 150 บาท

192. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

193. คุณ Voravoot

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

194. คุณ สุวรรณา จรูญโรจนานันท์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

195. คุณ นิคม คงสุวรรณ์ และ ภัสรากรณ์ พิมพ์จันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 50 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

196. คุณ อารียา บุญเปี่ยม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

197. คุณ ชัยธัช สวัสดิ์พาณิชย์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 20 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 10 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 10 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 10 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 10 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

198. ผศ.ดร.อัญณฺฐา ดิษฐษนนท์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

199. ว่าที่ร.ต. ธนบูลย์ นรากรณ์ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน 100 บาท
2. ถวายเป็นค่าอาหารพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200บาท

200. Thanach1563

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 90 บาท

201. คุณ พรทิตตา ยุหะประโคน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้า-ค่าไฟ ค่าภัตาหารถวายแด่พระสงค์

รวมเป็นเงิน 1,003 บาท

202. คุณ เจษฎา ถวัติธารี เขตบางกะปิ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

203. นายศุวิล จันทพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

204. นายเกียรติพันธ์ เทพพิทักษ์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

205. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

206. คุณ ณปภัช วิชญาพงศ์กุล จังหวัด ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า(ตึกรับแขก)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

207. คุณ ไพฑูรย์ วัชรวรางกูร

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และอื่นๆตามที่ทางวัดเห็นสมควร

รวมเป็นเงิน 50 บาท

208. นายฉันทวัฒน์ คีลาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10.ถวายเหรียญทองสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 50 บาท

209. คุณ จุฬาพรรณ แก้ววิมล

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

210. คุณ สุจิตรา วังหินกอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างตึกให้โรงพยาบาลอุทัยธานี

รวมเป็นเงิน 100 บาท

211. คุณ ปัญญาวดี ทับสายทอง อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

212. พ่อพรหม แม่พร้อม สุพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

213. นางวัฒนา ชูแสงศรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

214. คุณ วราธร เกลี้ยงรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

215. คุณ อนุชา พรมลา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

216. คุณ วัฒนา ปัญญาดี นางสีทอง ปัญญาดี นายแสง ปัญญาดี และบุตรหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

217. คุณ วรการ ชื่นการค้า บุญยรักษ์ จันทร์วิโรจน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

218. นายสุรัตน์ เรียนดอน อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

219. นายชุมพล เวสสบุตร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

220. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 20 บาท

221. คุณ กร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. เงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" : 160 บ.

รวมเป็นเงิน 300 บาท

222. ครอบครัวฮิลล์และครอบครัววงษ์วิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

223. คุณ Narry Ngamying

ต้องการร่วมบุญ :
วิหาร

รวมเป็นเงิน 500 บาท

224. พ.ต.ท.แผน สวาสดิ์นา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

225. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

226. คุณ ชัยพร ไชยรบ อ.วังสะพุง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

227. คุณ ชาติวุฒิ จันสีนาก และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.เงินใส่บาตรวิระทะโย 29 บาท
2.ซ่อมศาลาเก่า 171 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

228. คุณ เอกชัย ศรีกิตติกุล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

229. คุณ พระประธาน ญาณธโร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

230. คุณ รัชดา สาสนรักกิจ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

231. คุณ อัครสารัช ตุงคะสถาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

232. คุณ จิตรลดา หุตินทะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 100 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

233. วสุวันทน์และครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 1,200 บาท
2. วิหารทาน 500 บาท
3. ธรรมทาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

234. คุณ ปิยนุช สถาวร จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 จำนวน 200 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) จำนวน 200 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) จำนวน 200 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า จำนวน 200 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) จำนวน 200 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ จำนวน 200 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า จำนวน 200 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 200 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน จำนวน 200 บาท
10. ใส่บาตร "วิระทะโย" จำนวน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

235. คุณ ณัฎฐพันธ์ ชำพาลี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำสังฆทาน 200 บาท
2. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
3. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
4. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
5. ซ่อมศาลาเก่า
6. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
7. ชำระหนี้สงฆ์
8. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
9. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
10. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 290 บาท

236. น.ส.พนิดา โข่งเขียว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

237. คุณ ปาราเมศ แผ่นสุวรรณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.ใส่บาตร "วิระทะโย" 300 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
3.สังฆทาน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

238. คุณ วรวุฒิ จตุนาม

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์และทำบุญทุกอย่างฯ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

239. พล.ต.พัลลภ ศรีศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญสังฆทาน
2.ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 540 บาท

240. นายภาณุ เกิดเดโช จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

241. นายอภิสิทธิ์ วงค์อามาตย์ นส.สริญญา พินิจรัมย์ พร้อมครอบครัว อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน พร้อมผ้าไตรจีวร และพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 300 บาท

242. คุณ มาริสา ศรีวารินทร์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานวัดประจำปี 30 บาท
2.ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา 9 บาท

รวมเป็นเงิน 39 บาท

243. คุณ ทัศนีย์ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 800 บาท

244. นายกรุณฤาพงศ์ ปันมา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ซ่อมแซมแระตูทางเข้าตึกรับแขก

รวมเป็นเงิน 180 บาท

245. นางเลิศขวัญ สุขเปีย และครอบครัว จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

246. คุณ ชิดชัย สุขเจริญภักดี จังหวัดปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10.ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

247. นายสนั่น,นายณัฐภัทร ,ด.ญ. สิริณัฎฐ์์ ,น.ส.ณัฐนันท์,น.ส.ณัฐชา และ นาง จินดา จตุวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 500 บาท
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท
3.สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 300 บาท
4.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1100 บาท

248. นายนฤพนธ์-นายศิรพงศ์ พุทธิมา พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 100 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
6. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

249. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญ ทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

250. นายชลากร ชัยมงคล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญรวมทุกอย่าง
2. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
3. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

251. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

252. คุณ บุญมี เรืองพิพัฒน์พันธุ์ - มานพ ชีวสกุลยง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

253. นางสาววลัยภรณ์ นาคพันธุ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

254. คุณ นวลพรรณ สัจกุล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

255. คุณ วิโรจน์ ผาณิตพจมาน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 200 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

256. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 40 บาท

257. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

258. คุณ วาริ อัครพลปุลิน (ดนัย บุษรากุล) และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 90บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 90บาท
3. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 90บาท

รวมเป็นเงิน 270 บาท

259. นางอิสรีย์ นายสุพลชัย นายอนพัทย์ นายศิกวัส แพงมา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญวิระทะโย 300 บาท
2.ชำระหนี้สงฆ์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

260. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

261. ครอบครัวพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 109 บาท

262. นายกระจ่าง นันทวี นส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง อ.เมือง จ.ชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญปิดทองพระประธาน วิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 800 บาท

263. นายสิทธิโชค เจริญรูป

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

264. คุณ พัชรี พูลชะโก

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

265. คุณ สุรีย์รัตน์ จารุนิเวศน์ เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
5. ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

266. คุณ จักรภพ ยิ้มงาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

267. น.ส.ณิชาพัฒน์ ชูตระกูล,น.ส.พูลสวัสดิิ์ สันพายุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ สังฆทาน วิหารทาน ใส่บาตรวิระทะโย
2. สร้างพระพุทธรป

รวมเป็นเงิน 400 บาท

268. นายณัฐภพ มะโนใจ อำเภอเมือง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

269. คุณ ศิริเพ็ญ เชิญชัยวชิรากุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

270. นายปวิช เกียรติศิริ นส.ธัญญพัทธ์ กิตติวรพันธ์กุล ด.ช. หัสพงศ์ เกียรติศิริ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
2วิหารทาน 100 บาท
3.สังฆทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

271. คุณ ภัทรพล วัฒนพานิช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 250 บาท

272. คุณ ทัศนีย์ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

273. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส Puspa Puspaoya Thanida จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10.อาสนะทั้งปวง
11.บวชพระ บวชเณร ฯ
12.ทำบุญทุกอย่างเพื่อพระะนิพพาน
13.สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 2,727 บาท

274. คุณ จิตพาชื่น มุสิกานนท์ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 500 บาท

275. คุณ นัฎฐพงค์ พรมจันทร์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิหารทาน ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 500 บาท

276. คุณ กิตติกร ใหญ่กว่าวงศ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

277. คุณ เบญจวรรณ สืบศรีและพีรายุ ฝ่ายจำปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

278. นายนฤพนธ์ พุทธิมา อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

279. คุณ วีรชัย ขวาไชยวี อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 209 บาท

280. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

281. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89

282. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 59 บาท

283. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

284. คุณ ฐิตินันท์ เฉลิมพรทศพล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี 200 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่หน้าแพปลา 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

285. นายมนตรี วรศรี จ.ชัยนาท

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์ 100 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3. ค่าภัตตาหาร พระสงฆ์ 100 บาท
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 900 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

286. คุณ วิมล เกิดแก้ว อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

287. คุณ ธีรพงศ์ ชูมณี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10.ใส่บาตร"วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 50 บาท

288. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

289. chaleamchai.t8

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 200 บาท
2. สร้า-วิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 100 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 100 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 100 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,100 บาท

290. คุณ ชนม์นิภา. รัญจวน

ต้องการร่วมบุญ :
บุญงานประจำปีเดือนมีนาคม2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

291. น.ส.ณมน ณิมาลัยแก้ว อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

292. นายสวัสดิ์ ศรีเมืองธน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

293. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 550 บาท

294. คุณ เสน่ห์ นราชรัมย์ จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 99 บาท

295. คุณ อำพล ถนัดค้า และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

296. คุณ พิณ พัวพันธ์สกุล อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญบาตรวิระทะโย 1,800 บาท
2. ร่วมสร้างวิหารหลวงพ่อห้าพระองค์ 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

297. คุณ นิกร จรูญพันธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 500 บาท
2.ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 250 บาท
3.ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท
4.ทำบุญทุกอย่าง 1,500 บาท

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

298. นายปิยชาติ ชัยปัญญาทัศ และครอบครัว เขตบึงกุ่ม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 50 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 50 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 50 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 50 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 50 บาท
7. ค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า 20 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 30 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

299. คุณ วรพงศ์ กลั่นสุภา

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

300. คุณ พรรณิภา จัตุกูล อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 109.99 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/3/19 at 08:29 [ QUOTE ]


301. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

302. คุณ ภราดร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 125 บาท

303. คุณ นพิชญา จันทรกรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ตักบาตรวิระทะโย สังฆทาน ค่าน้ำไฟ ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญประจำปี
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ ซ่อมประตู แพปลา

รวมเป็นเงิน 100 บาท

304. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

305. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1ุ89บาท

306. ร.ต.ชัยณรงค์ แก้วหย่อง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ- ค่าไฟฟ้า
4. ค่าอาหารพระสงฆ์
5. สร้างพระพุทธรูป, สังฆทาน, วิหารทาน,ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

307. คุณ กัญจนะ พันธุ์แดง เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
4. ค่าน้ำวัด-ค่าไฟวัด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

308. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 200 บาท

309. คุณนันทวัฒน์ ประจญ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 60 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 100 บาท

รวมเป็นเงิน 160บาท

310. นายสมจิตร์ พี่พาณิชย์ นางมาลี แซ่เหลี่ยง นายสพลวงศ์ ชมชม คุณมัญชุสาพร ณฐพิศุทธิ์บุญ และ คุณกุศลคำนวณ ณฐบุญพิศุทธิ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

311. คุณ พรรษชล สมิติวัณฑิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

312. ครอบครัวน้ำหนึ่งเภสัช อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ทำสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

313. คุณ ทัศนีย์ แสนภูวา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายภัตตาหารพระ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

314. muaypanidthon

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

315. คุณ สุชาติ จงจรูญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 100 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 100 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 100 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 900 บาท

316. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด 50 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

317. คุณสถาพร ทองคำพราวและครอบครัว,คุณณัชชากรณ์ ชุติมานนท์และครอบครัว จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

318. คุณ ธรณพงศ์ จันทรวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ชำระหนี้สงฆ์
3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
5. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

319. คุณ สุรพงศ์ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

320. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

321. คุณ ปราณี สัมฤทธิ์ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

322. คุณ ธนดล เลี้ยงหล่ำ จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสังฆทานวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

323. นางสุลักษณา ศรีสองเมือง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

324. นางสุลักษณา ศรีสองเมือง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าน้ำค่าไฟ 100 บาท
2. ค่าภัตตาหาร 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

325. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

326. คุณ ณิชกมล ก้านอินทร์,ประภาพร วิชัยพานิชกุล อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างเนื่องในวันเกิด

รวมเป็นเงิน 500 บาท

327. คุณ รักดี ศรีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

328. คุณอิศรา สระมาลา, จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์, สรายุทธ์ ชมภูพงษ์, วารินทร์ทิพย์ ฉัตรแก้ว อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน
2. ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
3. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

329. นายสุวัฒน์ พรวัฒนากูร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทมน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป ถวายอาหารเพลพระ

รวมเป็นเงิน 180 บาท

330. คุณ เบญจวรรณ สืบศรีและพีรายุ ฝ่ายจำปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.สังฆทาน
2.วิหารทาน
3.ธรรมทาน
4.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

331. คุณ เบญจวรรณ สืบศรีและพีรายุ ฝ่ายจำปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
บุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

332. น.ส.โชติรส โชติมณีรัตนสิริ เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และร่วมบุญทุกอย่างประจำเดือน มี.ค.2562

รวมเป็นเงิน 141 บาท

333. คุณ กร กาญจนฤทธิศึกดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ และปิดทองพระประธานวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

334. คุณ บรรหาร แห้วเพ็ชร และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

335. คุณฉลองชัย พิษณุวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสะเดาะเคราะห์ที่วัดท่าซุง ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด เช่น สร้างพระพุทธรูป ทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ค่าภัตตาหารพระ ค่าน้ำ-ค่าไฟ เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

336. คุณ เกษม สมรัก นส.อุไรรัตน์ ทับทิมศรี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

337. คุณ สุทธิศักดิ์ แสงเหลือ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

338. นายปกรณ์เกียรติ นวลใส อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

339. ไม่ระบุ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
3. ซ่อมศาลาเก่า
4. ชำระหนี้สงฆ์
5. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
6. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
7. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

340. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส Puspa Puspaoya Thanida จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10.อาสนะทั้งปวง
11.บวชพระ บวชเณร ฯ
12.ทำบุญทุกอย่างเพื่อพระะนิพพาน
13.สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 4,545 บาท

341. คุณโชคชัย กี่อุไร อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 10 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท
4. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 10 บาท
5. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 10 บาท
6. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

342. คุณ Thanasit Thongchan

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

343. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

345. คุณ พรยุทธ คำนนท์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

346. นายชัชวาลย์. แก่นพินิจ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

347. Siripimol2499

ต้องการร่วมบุญ :
1. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 120 บาท
2. ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชเณรเดือนเมษายน 2562 180 บาท

รวมเป็นเงิน 300บาท

348. คุณ ต้อม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 50 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

349. นายนิรันดร์ รุ่งอิทธิวงศ์ นางสมคิด วงศ์ถาวร นาย จรัญ ชูสิทธิ์ นาง พรรณลักษณ์ ชูสิทธิ์ นาย พันธ์นริศ ชูสิทธิ์ นาย หฤษฎ์พันธ์ ชูสิทธิ์ นางสาว นรินธร รุ่งอิทธิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. สาธารณะประโยชน์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัดท่าซุงทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

350. คุณ Perapat

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้) 200 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก) 100 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า 100 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ) 100 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า 100 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

351. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

352. คุณ นัทธมน วิยะหลง และพิรดา ปาจะ เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,800 บาท

353. คุณ ทัตติ มะโนรมย์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ 168 บาท
2. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 210 บาท
3. ทำบุญทุกอย่างกับทางวัดอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร 20 บาท

รวมเป็นเงิน 398 บาท

354. นายจักรกฤษฎ์ พิทักษ์รุ่งโรจน์ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

355. คุณ สุวิทย์ สายนรา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทธรูป สร้างวิหาร ธรรททาน สังฆทาน 100 บาท
2. ชําระหนี้สงฆ์ 100 บาท
3.ค่านําค่าไฟ 100 บาท
4. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ 100 บาท
5.งานบุญประจําปี 16-17มีนาคม 2562 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

356. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

357. คุณ บุษรินทร์ เจียเจริญ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

358. นายยศพล ชาชิโย นางสาวมาริสาเมย์ เพกอง อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

359. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

360. นายเทพ ปฤษฎางค์บุตร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

361. นายกิตติพงษ์ เวียงสิมา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุง 16-17 มี.ค.62 เป็นเงิน 50 บาท
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์และปิดทองหลวงพ่อ 5 พระองค์ เป็นเงิน 100 บาท
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้าตึกรับแขก เป็นเงิน 50 บาท
4. ซ่อมศาลาเก่า เป็นเงิน 50 บาท
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลาริมแม่น้ำ เป็นเงิน 50 บาท
6. ชำระหนี้สงฆ์ เป็นเงิน 50 บาท
7. ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 50 บาท
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ เป็นเงิน 100 บาท
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน เป็นเงิน 50 บาท
10. ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระธุดงค์กรรมฐานทุกองค์ทุกปีกับหลวงพ่อ เป็นเงิน 50 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

362. นายสุรศักดิ์ วิไธสง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์ 250 บาท
2.ใส่บาตรวิระทะโย 30 บาท
3.ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

363. คุณ กิติยา จิรานุพันธุ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน สร้างพระพุทธรูป และชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

364. คุณ กนกรัตน์ เอกมาศ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

365. ครอบครัวเที่ยงขุน เขตบางเขน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน
2. สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

366. นายสมโภชน์-น.ส. อาริษา ปานกลัด และครอบครัว จ.ปราจีนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

367. ด.ญ.พิมพ์ลักษณ์ รัศมี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 4 บาท

368. นาย ศุภวิทย์ ปุญญา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกรายการ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

369. คุณ สรวิชญ์ จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตร "วิระทะโย"

รวมเป็นเงิน 220 บาท

370. นาย วินัย เผ่าเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

371. นางสาวกลางวารี ไชยวุฒิ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

372. น.ท. ประทิน และนางสุรดา ก้องภพธนดล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

373. คุณ ไพลิน-วสุกฤต มณฑลอมรสุข จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2.สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 80 บาท

374. คุณ สุรีย์รัตน์ จารุนิเวศน์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ชำระหนี้สงฆ์
2. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
3. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
4. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
5.ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 120 บาท

375. คุณ บิลล์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

376. นายพรานพล ธุระกิจ อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าอาหารพระ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

377. คุณ มงคล โศภิตสกล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ ชำระหนี้สงฆ์ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

378. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

379. คุณ ภมนพรรณ สาสุธรรม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

380. นายภูเบศวร์ อุนจะนำ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

381. คุณ พิชญดา เขื่อนเพชร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

382. คุณ กิตติศักดิ์ นรนารถ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

383. คุณ จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

384. คุณ สกนธ์พรรณ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

385. นายสมจิตร์ พี่พาณิชย์ นางมาลี แซ่เหลี่ยง นายสพลวงศ์ ชมชม คุณมัญชุสาพร ณฐพิศุทธิ์บุญ และ คุณกุศลคำนวณ ณฐบุญพิศุทธิ์ จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 900 บาท

386. คุณ เสรี สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

387. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

388. บ้านอบหยอด จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ถวายค่าภัตตาหารพระภิกษุ 400 บาท
2.สังฆทานชุดเล็ก 2ชุด
3.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัด 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

389. นายประพจน์-นางลดาวรรณ-นายภัทรพล ประภัสสรพงษ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

390. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

391. คุณ กฤษณ์ ชัยกิมานนท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

392. นายเลอยศ,นางกีรติญา,นางลัคนา,ดญ.ศริญญาทิพย์,น้องเจ้าคุณ ประสิทธิโศภิน อ.เมือง จ.แพร่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 333 บาท

393. คุณ เสมา วิมุกตะลพ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

394. คุณ ไกร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 80 บาท

395. คุณ กชกร อุนจะนำ เขตบางกะปิ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญสังฆทาน 100 บาท
2. ถวายค่าอาหารพระ 60 บาท

รวมเป็นเงิน 160 บาท

396. คุณ ศิริธน ไชยเสนา และจริยา ปัญญาสกุลชัย

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

397. คุณ อนุศักดิ์ ครรชิตกุล และคณะศรัทธา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเททองหล่อพระและรูปเหมือนท่านเจ้าคุณฯ วันที่ 16 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1600 บาท

398. ครอบครัวเผือกผ่องใส วาทีทอง บุญเสนอ

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. มูลนิธิหลวงปูปาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

399. คุณ กชกร อุนจะนำ เขตบางกะปิ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายค่าอาหารพระ 60 บาท
2. ถวายสังฆทาน 40 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

400. คุณ เจษฎา ถวัติธารี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)
7.ค่าน้ำ-ค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

401. นายวิโรจน์ โพธิ์ชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว

รวมเป็นเงิน 100 บาท

402. คุณ ธวัชชัย วงษ์บุญมี จ.ปทุธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางนิพพาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

403. นางสาวสรัญญา ตันศิริ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" 200 บาท
2. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

404. คุณ นันทภัค อภิธนากูล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

405. คุณ จักรพงษ์ กรมโพธิ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

406. คุณ ฐานันดร ศุภมิตรพิบูลย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

407. นายประมุข เกิดลาภและครอบครัว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 500.08 บาท

408. คุณ สมฤกษ์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ
เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 30 บาท

409. นายธวัชชัย จิตยม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 จำนวน 50 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป จำนวน 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 50 บาท
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ จำนวน 50 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง จำนวน 50 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 350 บาท

410. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

411. คุณ สิน คนต่างแดน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

412. คุณ สัมพันธ์ สติวัณฑิกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

413. คุณ กร กาญจนฤทธิศึกดิ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานประจำปี,สร้างมณฑป,หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล,สร้างสมเด็จองค์ปฐม,ค่าบายศรี,โรงครัว

รวมเป็นเงิน 300 บาท

414. คุณ warangkana cifra

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

415. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

416. นายชานนท์ เวชานนท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)
7. วิหารทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100บาท

417. คุณ ธนภร ทิพจันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 600 บาท

418. คุณ ดวงตา ชเต็ฟฟาน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

419. คุณ นัทธ์นภัส รุ่งวชิรา และครอบครัว จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำปางพระนิพพาน เป็นเงิน 100 บาท
2. ร่วมบุญทุกอย่างประจำเดือนมีนาคม เป็นเงิน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

420. นางสาวศกลรัชต์ คงเมือง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1 บุญงานประจำปี วันที่16-17 มีนาคม62 20 บาท
2 สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 20 บาท
3 หล่อรูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 20 บาท
4 ชำระหนี้สงฆ์ 20 บาท
5 ถวายภัตตาหารพระ 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/3/19 at 08:32 [ QUOTE ]


421. คุณ รัชวรรณ สุขเสถียร อ.เมือง นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์
2. สังฆทาน ธรรมทาน
3. ร่วมบุญหล่อองค์ปฐม สร้างพระพุทธรูป
4. สร้างวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

422. นายวินัย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

423. นาย ธนิตพงษ์ แก้วพาบ และครอบครัว อ.ภูหลวง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพานขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 50 บาท

424. คุณ ญาณ ธรรมโพธิพุทธภูมิ เขตบางพลัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 10 บาท

425. นายธนโชติ เจริญชนม์ เเละ ครอบครัว อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมเป็นเจ้าภาพทองคำหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพาน

รวมเป็นเงิน 60 บาท

426. นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป (ลานธรรม)
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงทานของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

427. ครอบครัวสงครามสุขและครอบครัวจอมเขียว อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
2. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

428. คุณ ธนาวุฒิ ฉิมคล้าย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.รวมหล่อหลวงพ่อพราชภาวนาโกศล 50 บาท
2.ร่วมบุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม 50 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

429. คุณประภาวัลย์ ศิรกุลวัฒน์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

430. ครอบครัวยิ่งธนานนท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อพระราชภาวนาโกศล และงานประจำปีวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

431. คุณ วินัย บุญเพิ่ม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 10 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20บาท
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 40บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 10บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

432. คุณ รุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

433. คุณ นราชัย จินตนะกุล อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) - ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

434. คุณศลายุทธดอนปัดสา และคณะ จ. ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างพระวิสุทธิเทพ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

435. คุณ ภณิตา บุตญาพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญงานบุญประจำปีทุกอย่าง หล่อสมเด็จองค์ปฐม และหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

436. คุณ ยศดนัย สุนทรวินิต กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสปงานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ ชำระหนี้สงฆ์ โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

437. คุณ เลื่อน พรหมสุรินทร์ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญวันที่ 16-17 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

438. นาย ธัชณพงศ์ มงคลวัชรพันธ์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

439. คุณ สุรีย์-สุณี โง้วสกุล วีรญา วงษ์จินดา จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธี 'หล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 300 บาท

440. อ.ใบบุญ แสงแก้ว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

441. นายปวิช เกียรติศิริ นส.ธัญญพัทธ์ กิตติวรพันธ์กุล ด.ช. หัสพงศ์ เกียรติศิริ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

442. คุณ ธีรณัฏฐ์ ถาวรวัตร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วทบุญทุกบุญกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

443. คุณนพรัตน์ คำไมอาจ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างที่วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

444. คุณ สรวงสุดา ปาปะโถ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
2. งานพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์พระปฐมทองคำปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

445. คุณ โชคชัย กี่อุไร อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสปะ 10 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
3. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
4. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 10 บาท
5. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 10 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

446. นางจุฑาทิพย์ สิมกิ่ง

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

447. คุณ prasert siondee

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 450 บาท4ภ4

448. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

449. คุณ นลินรัตน์ วัฒนถาวร อ.สามพราน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

450. นายธนนชัย นางพุทธพร นายฌานพิทย์ กานตพิชาน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

451. คุณ วรพันธ์ เลขาขำ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

452. คุณ รังสรรค์ ศรีโชติ และ ลชฎาธิป เมฆอุไร อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 500 บาท

453. นางศิริกุล ดำรงมณีและครอบครัว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สร้างมณฑปสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

454. คุณ หนู

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 20 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
4.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 20 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 20 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

455. นายโอปัน เนตระกูล อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี 50 บาท
2. มณฑปหลวงปู่พระมหากัสสปะ 50 บาท
3. เททองพระราชภาวนาโกศล 50 บาท
4. เททองสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 550 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 50 บาท
6. โรงทานวัด 50 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

456. นางเพ็ญพิชญา. บุญเหมาะและครอบครัว อ.เมือง. จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทานธรรมทานสังฆทาน. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 134 บาท

457. น.ส สุรีย์ กอนเทียน น.ส สังวาร ลิ้มศริ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

458. คุณ โชติกา สมประสงค์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

459. ครอบครัวสนเทพ และ พลตรีหญิง จันทิมา เข็มกลัด (ผู้โอนเงิน)

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำปางพระนิพพาน 500 บาท
2. ร่วมสร้างวิหารทาน 500 บาท
3. ใส่บาตรวิระทะโย 300 บาท
4. ชำระหนี้สงฆ์ 300 บาท
5. ทำบุญงานประจำปี 200 บาท
6. ธรรมทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

460. นายกระจ่าง นันทวี นส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพาน 1,000 บาท
2. หล่อรูปเหมือนท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

461. นายสิทธิเดช จรูญกิจภัทรกุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

462. คุณพ่อกริช คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี 50 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท
3. หล่อรูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 100 บาท
4. หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน 100 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรี 50 บาท
6. โรงครัว 50 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

463. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

464. คุณ วิสุทธิ์ มณีปมุตสุขเกษม อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

465. คุณ พิราวรรน์ มณีปมุตสุขเกษม อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

466. คุณ โสภา กล่องแก้ว ดนุสรณ์ จิวสุวรรณ นิติกร ชูปัญญา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7. ทำบุญสังฆทาน วิหารทาน หล่อสมเด็จพ่อองค์ปฐมทองคำ

รวมเป็นเงิน 500 บาท

467. คุณ ทมิตา อินทุกานต์-อุรุชา-วันวิสา-ปรมะ-ปฐวี มหาดำรงค์กุล และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน หน้าตัก 10 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 200 บาท

468. นายปราโมทย์-กัลยา มาลาวรรณ และในนามครอบครัว, ปัทมา มุงอินทร์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

469. คุณ ปกรณ์ มาลาวรรณ และ ปัทมา มุงอินทร์ และในนามครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 300 บาท

470. คุณ ศักรนันทน์-นิรมลและครอบครัว จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7. สังฆทาน 100 บาท
8.ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 800 บาท

471. คุณ สมชาย นิจจารีย์และคณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุงวันที่16, 17มีนาคม2562 200บาท
2.สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 200บาท
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 200บาท
4.งานพิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพานขนาดหน้าตัก10นิ้ว 200บาท
5.ค่าทำบายศรีทุกแห่ง 200บาท
6.โรงครัวของวัด 200บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

472. นายภาคภูมิ บุษกรพิสุทธิ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

473. น.ส.ไพริน พูลเวศ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญพิธีเททองหล่อ"สมเด็จองค์ปฐมทองคำปางพระนิพพานและรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านพระราชภาวนาโกศล และร่วมบุญทุกอย่างในงานทำบุญประจำปีวัดท่าซุงคะ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

474. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

475. คุณ จักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
4.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 20 บาท

476. คุณบุญปิ่น ยิ้มละมัย และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

477. คุณ นางสุรัชนี เสตะสุข อ.เมือง จ.หนองคาย

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500 บาท

478. นางสาว ช่อเพชร ศิลาน้อย

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ 400 บาท
2.ร่วมทำบุญทุกอย่าง 200 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

479. คุณ ธนพร สุขวารี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี 16-17 มีค. 62 100 บ.
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บ.
3. เททองหล่อรูป เหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชภาวนาโกศล 100 บ.
4. งานพิธีเทองหล่อ " สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน " หน้าตัก 10 " 100 บ.
5. ค่าทำบายศรีทุกแห่ง 100 บ.
6. โรงครัวของวัด 100 บ.

รวมเป็นเงิน 600 บาท

480. นายโกวิทย์ บุญญาสุ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปวิหารทานสังฆทานค่าอาหารพระค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

481. นางฉวีวรรณ สาระกะภูติ ครอบครัวพลายแก้ว ครอบครัวอภัยนนท์ จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 670 บาท

482. นายอดิศร ชื่นชม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
4.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 600 บาท

483. นายวิริทธิ์พล วิรวริทธิ์ธร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ฯ
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน"
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 180 บาท

484. นางสาวนุสรา บุญตา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญเททองหล่อสมเด็จองค์พระปฐมทองคำ ปางนิพพาน 100 บาท
2. ร่วมบุญเททองหล่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล100 บาท
3.ร่วมทำบุญทุกอย่างกับทางวัด 180 บาท

รวมเป็นเงิน 380 บาท

485. คุณ ธารินี ธวัฒน์ จันทร์สุมา เขตสายไหม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

486. คุณ นันทภพ ฉัตรนิมมาน-กันตพล กิตต๊ะ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 60บาท

487. คุณ วิทูร วันทนาสิริ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

488. คุณ วรภพ ตรีศิริโชติ และครอบครัว อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

489. คุณ อินทร์ฑิรา ทองปลิวและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 300 บาท
2. หล่อรูปเหมือนพระราชภาวนาโกศล 100 บาท
3. ทำบุญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

490. คุณ นนทิชัย ด้วงอิ่ม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธี 'หล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐นิ้วโดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้๙๙.๙๙%) เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) - ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7. ร่วมบุญทุกอย่าง หรือตามแต่คณะสงฆ์จะนำไปใช้

รวมเป็นเงิน 200 บาท

491. คุณ ศักรินทร์ นาคเจือ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

492. นายกรรชัย รัศมี, นายกรี รัศมี, นางแช่ม รัศมี นางศิริพร หลอดแก้ว เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
2.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 120 บาท

493. คุณ นพสิทธิ์-รัสรินทร์-ปัณณรัตน์ สิริอุดมศาสตร์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

494. นายชัชชัย สร้อยเสน จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญเททองหล่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 180 บาท

495. คุณ เอกวุฒิ สุขสินธารานนท์ อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ประถม หน้าตัก10นิ้ว

รวมเป็นเงิน 1,000บาท

496. บริษัท เทคเชอร์ จำกัด และคณะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน จำนวน 3,999.99 บาท
2. ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และ "ค่าภัตตาหาร 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,999.99 บาท

497. คุณ ธเนศเมธาทีปต์ เชื้อวงษ์บุญ อ.นาหมื่่น จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 85 บาท

498. คุณ ธเนศ เมธาทีปต์ เชื้อวงษ์บุญ อ.นาหมื่น จ.น่าน

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อ"สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน"หน้าตัก 10 นิ้ว และ ร่วมบุญ หล่อรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล(หลวงพ่ออนันต์)

รวมเป็นเงิน 20 บาท

499. นายทัศน์พล-นางสมวงษ์-นส.สุทธิณี-นายสุทธิชัย ผึ้งแดง นายวิทวัส หลงสมบุญ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1.เททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน 1,000 บาท
2.เททองหล่อรูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

500. คุณ มธุรส ปรเมศวร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อสมเด็จองค์ปฐมฯ 100 บาท
2. ร่วมบุญอื่น ๆ ในวัดท่าซุง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

501. นายกลิ่น นาคนวล-นางสุพัตรา นาคนวล-น.ส.ณัฐกาญจน์ นาคนวล-นายพงษ์พิพัฒน์ นาคนวล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

502. นายเกียรติพันธ์ วิขินโรจน์จรัล และเด็กหญิงพัทธานันท์ วิชินโรจน์จรัล อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
4.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 300 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 200 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 200 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

503. นายฤทธิเดช ผุยมูลตรี อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

504. คุณวิยะ และครอบครัว จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี 20 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" 50
4. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 50 บาท (ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน)
5. ใส่บาตรวิระทะโย 60 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

505. คุณ กิตติมา วิมไตรเมต กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญค่าน้ำ-ไฟฟ้า และ ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 99 บาท

506. เด็กชายณัฏฐ์ดนัย อักกะวิเนต เขตวังทองหลาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

507. นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 200 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200 บาท
4.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 200บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 200 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1000บาท

508. นายสิขรินทร์ ล้อเพ็ญภพ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 900 บาท

509. คุณ พิสุทธิ์ ศรีอนันต์ และครอบครัว จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

510. นายฉันทวัฒน์ คีลาวงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7.ถวายเหรียญทองสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 49 บาท

511. คุณ สมหมาย แสงเงิน และ อมร เกษมผลกูล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานประจำปี 16-17 มี.ค. 62
2.พิธีเททองสมเด็จองค์ปฐมทองคำ หน้าตัก 10 นิ้ว
3.พิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล
4.สร้างมณฑปพระมหากัสสป
5.ค่าจัดทำบายศรี
6.โรงครัววัดงานประจำปี

รวมเป็นเงิน 200 บาท

512. คุณ ภัทรา ศรบุญทอง เขตสายไหม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

513. คุณ สุรัตน์ ฉิมนาคพันธ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. เททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
2. ร่วมบุญเพื่อสร้าง "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง ๑๔ นิ้ว ลึก ๑๔ นิ้ว ความสูง ๒๗ นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ ๙๙.๙๙%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 150 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

514. รศ ดร มนตรี พิริยะกุบ เขตบึงกุ่ม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระทองคำสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

515. นาย พิพัฒน์ พิสิฏฐ์โรจนพงศ์ พร้อมครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 101 บาท

516. คุณ ฐิตาพร ฮันเซน

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมและหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนันต์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

517. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200บาท

518. คุณ ณรงค์ ทัพวงษา

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระวิสูตรธิเทพทองคำ

รวมเป็นเงิน 50 บาท

519. นายอสวรา เจริญสุข อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญร่วมสร้าง "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน"และหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 200 บาท

520. คุณ อาริยา หยาง เขตห้วยขวาง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

521. คุณ ชื่อภคมน อนุการดุษฏีกุล อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำปางนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

522. คุณ ธนพร คงศิริและครอบครัว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายวิหารทาน
2. ธรรมทาน
3. สังฆทาน
4. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

523. pkamon-anu

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำปางนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

524. นายอิรชา บุญเลิศ เขตคันนายาว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อรูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลฯ 30 บาท
2.ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว. 30 บาท

รวมเป็นเงิน 60 บาท

525. พระ สวัสดิ์ เมฆาธรรม นาย วิชัย-น.ส ปิยวรรณ เมฆาธรรมและครอบครัว นาง วันดี พัฒนากิจและลูกหลาน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

526. พ.ญ.สุปราณี อุตตราพัธ และคณะ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

527. คุณ พัฒน์ปพงษ์ อินทร์มั่น

ต้องการร่วมบุญ :
1.งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว 50 บาท
2.ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 50 บาท
3.โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 50 บาท
4.สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 170 บาท

รวมเป็นเงิน 170 บาท

528. คุณ สุรีย์รัตน์ จารุนิเวศน์ เขตคลองสามวา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 520 บาท

529. คุณวิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

530. นาย ทิวา วันศรี และครอบครัว อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6.โรงครัวของ(วัดงานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงานถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

531. คุณ มณฑล-ณัทฐา-ปังศญา-ปิ่นปก กรีหิรัญ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

532. นายเมธี บุุญยงค์ พร้อมครอบครัว อ.แม่พริก จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปีวัดท่าซุงวันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2.สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3.งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลเพื่ื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4.งานพิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานขนาดหน้าตัก 10 นิ้วโดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน(ใช้ทองคำแท้ 99.99%)เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบกหลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลภายในวิหารหลวง 5 พระองค์
5.ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6.โรงครัวของ(วัดงานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/3/19 at 08:37 [ QUOTE ]


533. นายนิคม-นางแจ่มศรี แก้วเจริญ , นายธงชัย-นางวัลลภา ชูช่วง และครอบครัว ญาติๆ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6.โรงครัวของ(วัดงานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงาน
7. ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

534. คุณ มณินทร อูปแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 100 บาท

535. นายกิตติ เดชพละ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7. ใส่บาตร "วิระทะโย"
8. ร่ามทำบุญ สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 25 บาท

536. คุณพ่อทองมาก คุณแม่เพ็ญศรี หนักแน่น พร้อมครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 2,009.99 บาท

537. ครอบครัวกิตติวุฒิ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

538. คุณ akaradeach

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" 100 บาท
3. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

539. น.ส.ยุวธิดา ฟื้นชมภู นายพลัฎฐ์ พาขุนทด ด.ญ.โภคิยา พาขุนทด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

540. คุณ อรรถพร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 100 บาท

541. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

542. นางสำราญ กระบวนรัตน์ และ ครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธี 'หล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐นิ้วโดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้๙๙.๙๙%) เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) - ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

543. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

544. คุณ ปรัชญา ชื่นชอบ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 200 บาท

545. คุณ สุวรรณา นิลสุวรรณ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 300 บาท

546. คุณ กฤติน เบญจมาศ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 600 บาท

547. นาย สมาส เจนเจริญพันธ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 300 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 300 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 300 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 300 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 300 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

548. คุณ นภนต์ คุ้มวงศ์ดี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน"
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

549. นางสะอาด หวังสวาสดิ์ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

550. คุณ ปภพ สุขุมาลย์ ภวิตรา ภูวิศ ทีปรักษพันธุ์ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

551. คุณ กวี เจริญก้าวไกล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญงานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 200 บาท

552. Mr.Thanakit Lert. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 250 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 50 บาท
6.โรงครัวของ(วัดงานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงาน 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

553. คุณ จีรศักดิ์ นมัสการ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 36 บาท

554. Miss Praewa Boonyawan อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี 500 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว 1,000 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 100 บาท
6.โรงครัวของ(วัดงานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้ร่วมงาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

555. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน,นายพงศธร อ่ำรอด และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 1,000 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 1,000 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1,000 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว 1,000 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 1,000 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

556. คุณ นรีรัตน์และพัชนี เตชพิรุณทอง อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน หน้าตัก 10 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

557. นายวีรพงษ์ แสงสว่าง, นางสุทธิษา แสงสว่าง, ด.ช.นิษฐ์ธนา แสงสว่าง และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7. สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน 100 บาท
8. บาตร "วิระทะโย" 100 บาท
9. ร่วมบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง 50 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

558. นายอนันตชัย นางอุไรลักษณ์ ด.ช ธนวัฒน์ รสสุคนธ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

559. คุณ ณรงค์ ทัพวงษา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเครื่องมือแพทย์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

560. นายเฉลิมพงค์ ช่วยรักษา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานประจำปี วันที่ 16-17 มีนาคม 10 บาท
2. หล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 10 บาท
3. หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน 10 บาท
4. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 10 บาท
5. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 10 บาท

รวมเป็นเงิน 50 บาท

561. คุณ นวลพรรณ สัจกุล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

562. คุณอังศุมาลิน เสถียรมาศ และครอบครัว คุณกชวรา เพชรบูระณิน และครอบครัว คุณรมิดา ธนโชติเมธัส และครอบครัว คุณพัชรี ศรีเทศ และครอบครัว คุณอภิรดี พรพฤติธิพันธ์ และครอบครัว คุณณัฐพร รุ่งสว่าง และครอบครัว คุณหยาดรุ้ง แสงวิจิตร และครอบครัว คุณศรุยา ภูมิชาติ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

563. คุณ ภัทรพล แสงประทีปและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

564. นางสาวสุภัค ภู่ภุมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 200 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1000 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 100 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

565. นายกชกร ภู่ภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

566. คุณ ณัฐพล ประยูรศิริศักดิ์และคณะบุญสามร้อยทั่วไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเทเม็ดเงินหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,020 บาท

567. คุณ เอภิวัฒน์ สุวรรณสะอาด เขตห้วยขวาง กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

568. คุณ ภูริวัจน์ ชัยสิทธิ์วัชระ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

569. คุณชีวิน เทศสถาน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

570. น.ต.สายชนน์ - สวัสดิพร ทศพร พ.อ.อ.ไชยยันต์ เสาวพันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

571. นายพรศิลป์ แก้ววิจิตร

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 500 บาท
2.ทำบุญเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

572. คุณ อรรถชัย - เรวดี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว ฐานกว้าง ๑๔ นิ้ว ลึก ๑๔ นิ้ว ความสูง ๒๗ นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ ๙๙.๙๙%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

573. นางสุนิดา ชุนเจริญ

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญประจำปี 100 บาท
2.สร้างมณฑหลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
3. งานหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ 100 บาท
4.งานเททองหล่อสมเด็จองค์ทองคำ 500 บาท
5.ร่วมค่าทำบายศรี 100 บาท
6.โรงครัววัด 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

574. คุณ จักรพงษ์ กรมโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" 20 บาท
2. สังฆทาน 10 บาท
3. ชำระหนี้สงฆ์ 10 บาท

รวมเป็นเงิน 40 บาท

575. คุณ จิตพาชื่น มุสิกานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

576. คุณ วณิชย์ หลายประสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

577. นายศฎายุทธ นางนพวรรณ และ ดญ ปรียาภัทร คำทุม จังหวัดระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 200 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 400 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1,000 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 1,000 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 200 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 200 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

578. คุณ สุนันทา จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

579. คุณ ณัฐปุรเชษฐ์ สุขสมบัติวัฒนา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี 100 บาท
2. ทำบุญสร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสปะ 100 บาท
3. ทำบุญเททองหลวงพ่ออนันต์ 100 บาท
4. ทำบุญเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 100 บาท
5. ทำบุญค่าบายศรี 100 บาท
6. ทำบุญโรงครัววัด 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

580. คุณ กนกวรรณ รมยะสมิย จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทำบุญทุกอย่างในวันที่ 16 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 500. บาท

581. บริษัท เมอริท ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 20 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 20 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 30 บาท

รวมเป็นเงิน 150 บาท

582. คุณ ณัฐวัฒน์ ภู่คุณาทร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

583. นายภูมิพัฒน์ สมวุฒิกรชัย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

584. คุณ จุลจิรา สุขมาก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 50 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

585. คุณ กฤษดา สีหาทิพย์ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

586. คุณอาภรณ์ สรสุคนธ์ ดังนี้

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว 1,100 บาท
2. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

587. คุณมนุรดา สรสุคนธ์

1. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว 4,100 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 800 บาท
3. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 , โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) , ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 600 บาท

รวมเป็นเงิน 5,500 บาท

588. คุณตวงพร สรสุคนธ์

1. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว 200 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 200 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
4. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 600 บาท

589. คุณ สราวุธ จินดาพรรณ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)
ร่วมทำบุญ 6 รายการ รายการละ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

590. น.ส. ธัญญารัตน์ พัฒนโฆษิตรัตน์และอุษา ไตรภิรมย์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

591. นายอภิวุฒิ ชาวเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

592. คุณ เดชชาติ จันทร์ศรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

593. ส.ต.ท.กิตติพัฒน์ คำเรืองศรี จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
โรงครัวของวัด(งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 100 บาท

594. นางสาวสุกัญญา เขียวเขิน

ต้องการร่วมบุญ :
1.ร่วมบุญซื้อทองคำหล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัด 10 นิ้ว และ ร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล 200 บาท
2.ร่วมสร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสปป และร่วมบุญประจำปี 100 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

595. พระธีรภัทร ธีราริยวํโส (ธีรจิตติธรรม) อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

596. นายธนะชัย ไข่มุกด์ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1.หล่อสมเด็จองค์ปฐม 300 บาท
2.หล่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาโกศล 300 บาท
3.ทำบุญงานประจำปี 100 บาท

รวมเป็นเงิน 700 บาท

597. นายยุรนันท์ จันแดง และครอบครัว จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

598. น.ส.นภัส กุลสาย,นายวุฒินันท์ สะเทือนไพร อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระทองคำองค์สมเด็จปฐมปางนิพพาน 100 บาท
2. ทำบุญทุกอย่าง 20 บาท

รวมเป็นเงิน 120 บาท

599. คุณ พลวัต ทับเพรียง

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

600. คุณ ขนิษฐา อยู่คุ้มญาติ อ.เมือง จ.สระบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป (ลานธรรม)
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงทานของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 500 บาท

601. นางปัทมา เตชะพลี พร้อมครอบครัว อ.เถิน จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน"

รวมเป็นเงิน 300 บาท

602. นายพิรุธพงษ์ บุญลือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญประจำปี วัดท่าซุง และบุญอื่นๆ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

603. นางสาว สิรินาถ สุขล้วน คุณสุกัญญา ดำสำโรง คุณอรดา นาหมัน คุณนฤมล อินสอาด คุณอารียา ผิวจัทร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อพระ สมเด็จองค์ปฐมทอง

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

604. คุณเกษม โกศล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 200.76 บาท

605. คุณ นพรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

606. คุณ มงคล ลิมปวัฒน์กุล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างสมเด็จองค์ปฐมเนื้อทองคำ
2. ทำบุญประจำปี
3. สร้างมณฑปพระมหากัสสปะ
4. หล่อรูปเหมือนพระราชภาวนาโกศล
5. ทำบุญบายศรี
6. ค่าน้ำค่าไฟ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

607. คุณ วีร์พสุตม์ ลิ้มสกุลภักดี เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อ สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

608. คุณ พัชรินทร์ อนันต์รัตนไพศาล, พ.ต.อ. ภูเบศ ภิญโญวิชิต, วุฒิ ภิญโญวิชิต อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำ, มณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป, หล่อพระหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 100 บาท

609. คุณ รุ่งอรุณ ชูสงค์ และบุตรชาย จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

610. คุณ ประสิทธิ์ ชิดชนก อธิคม และ ยศวดี นิยมไทย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 30 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 40 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

611. คุณ รังสรรค์ กุศลสนอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 2,500 บาท

612. คุณ ภัทรพล วัฒนพานิช

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 250 บาท

613. คุณ แพน ลิขิตชัชวาลกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 50 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม 50 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 50 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

614. คุณ ธนิดา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญหล่อพระ องค์ปฐมทองคำปรางค์พระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

615. นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วม

รวมเป็นเงิน 600 บาท

616. คุณวีระเดช พร้อมครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อองค์สมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ

รวมเป็นเงิน 103 บาท

617. น.ส.นัชชา พุ่มเมือง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธี 'หล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐นิ้วโดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้๙๙.๙๙%) เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) - ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ- เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

618. คุณ เอื้องฟ้า สาระบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อพระทองคำ ปางนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

619. คุณ คงชาญพิชญ์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน"

รวมเป็นเงิน 200 บาท

620. คุณแม่จินตนา-คุณปุญญาภา พรพิบูลย์

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำหน้าตัก 10 นิ้ว, ชำระหนี้สงฆ์ ตามแต่ทางวัดจะจัดสรร

รวมเป็นเงิน 100 บาท

621. คุณ วิชิต ขุนอ่อน

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน” ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

622. คุณผอบ - ณรงค์ชัย สุธารัตน์ และครอบครัว อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 400 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/3/19 at 22:01 [ QUOTE ]


623. คุณ กฤต พงษ์ไพรัตน์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

624. คุณ เสาวณี รักคง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 100 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท

625. นายถนอมศักดิ์ แสงสว่าง, นางสมศรี แสงสว่าง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7.ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

626. นายจรัส พรสินกุล อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างมณฑปสมเด็จพระกัสสป 100 บาท
2. หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 100 บาท
3. ทำบายศรี 100 บาท
4. โรงครัววัด 100 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

627. คุณ ปิยมน นิธิโสธรางกูร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระทองคำ. สมเด็จองค์ปฐม. สร้างมณฑป

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

628. กลุ่มบุญกิริยา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานทำบุญประจำปี วัดท่าซุง วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม
2. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว
3. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
4. งานเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
5. ค่าทำบายศรี
6. โรงครัววัด

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

629. คุณ เมธี มามีโชค กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป
2. ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

รวมเป็นเงิน 200 บาท

630. คุณ นิพนธ์-สุมิตรา พรสินกุล อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปพระมหากัสสป หล่อสมเด็จองค์ปฐม บายศรี โรงครัว

รวมเป็นเงิน 100 บาท

631. คุณ พงษ์ธิดา พงษ์ประดิษฐ์ เขตราชเทวี กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 10 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 20 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
4. 4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว 20 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 20 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

632. คุณ จันทร์เพ็ญ แก้วกับเพชร อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมงานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน"

รวมเป็นเงิน 150 บาท

633. คุณ แอ๊ดดี้ และ ดี จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7. ทำบุญ สร้างวิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
8. สร้างพระพุธรูป ชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ไฟ อาหาร

รวมเป็นเงิน 200 บาท

634. คุณ Gino Malattia and Preeyasiri Devahastin

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 400 บาท

635. คุณ สุนิษา และกัลยาณมิตร อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,300 บาท

636. คุณ ธนพร ทองเลิศ และพระอาจารย์ อ.เมือง จ.ยโสธร

ต้องการร่วมบุญ :
สมเด็จองค์ปฐมปางนิพพาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

637. คุณ ทวีสิน ญาณอัมพร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
รวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

638. คุณ ศุภณัจ เตชะตานนท์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพาน เนื้อทองคำ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

639. นายบุญเอื้อ จันทร์งาม และครอบครัว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

640. คุณ ธนกร โตเจริญ อ.บางน้ำเปนี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

641. คุณ วิทยา - วิไลวรรณ มาสุปรีดิ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทั้งหมด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

642. คุณ สันติ แก้วน้อย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 30 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 30 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 30 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 30 บาท

รวมเป็นเงิน 250 บาท

643. คุณ สืบศักดิ์ สุทธิสวัดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 245 บาท

644. คุณ พิชัย วงษ์จินดา

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 200 บาท

645. นาย ฤทธี ศรีวิชัย กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1.บุญประจำปี
2.สร้างมณฑปพระพุทธกัสสปะ
3.เททองรูปเหมือนหลวงพ่ออนันต์
4.เททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางปรินิพพานทองคำ

รวมเป็นเงิน 59 บาท

646. คุณ ณัฐณภรณ์ ธนานิรัติสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

647. ด.ช.วรภัทร ด.ญ.ภัทรธิดา พิมพ์ทอง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ สร้างมณฑป โรงครัวของวัด

รวมเป็นเงิน 50 บาท

648. นายธนวัชร์ สมตัว อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

649. คุณสุนัยพร, คุณลลิดา นิติศฤงคาริน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานทองคำแท้

รวมเป็นเงิน 200 บาท

650. นายฐาประภัตน์ การินทา และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 109 บาท

651. นาย คริสเตียน ตุหรัน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตรวิระทะโย ขอถวายเป็นสังฆทานเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้แก่ทางวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 2,359 บาท

652. นายวรรธนสกล รักปทุม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายวิหารทาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

653. คุณ ศุภเศรษฐ์ ฉัตรณรงค์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อ สมเด็จองค์ปฐมทองคำปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 320 บาท

654. คุณผอบ - ณรงค์ชัย สุธารัตน์ อ.เมือง จ.สงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน"
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 600 บาท

655. คุณ นัทธมน ชูเอียด และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 600 บาท

656. คุณ อัคนี ชาตะนาวิน เขตดุสิต กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน"

รวมเป็นเงิน 400 บาท

657. คุณ อมรเทพ วิจิตต์โภคิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 100 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


658. นาย ยศพนธ์ธรณ์ ไชยมัง เขตสะพานสูง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปีทางวัดท่าซุง
2. เททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม,เททองหล่อรูปเหมือนพระราชภาวนาโกศล,สร้างมณฑปหลวงพ่อพุทธกัสสป,โรงครัวทางวัด

รวมเป็นเงิน 200 บาท

659. น.ส.ขวัญชนก วากเนอร์และนาย Gregor Wagner อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระเศียรเนื้อทองคำ และ เนื้อเงิน สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

660. นายธรรมนูญ บุุญอำนาจเดช กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
2. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

661. พระธราธิป จันทธัมโม จ.สิงห์บุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน"

รวมเป็นเงิน 100 บาท

662. น.ส.ขวัญชนก วากเนอร์และนาย Gregor Wagner อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2.สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3.เททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
4.ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
5.โรงครัวของวัด ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

663. นายพลวัฒน์ ภรรณพาดิพงศ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี 500 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 1,000 บาท
3. เททองหล่อรูปท่านเจ้าคุณ 1,000 บาท
4. เททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม 1,500 บาท
5. ค่าทำบายศรี 300 บาท
6. โรงครัวของวัด 310 บาท

รวมเป็นเงิน 4,610 บาท

664. คุณ ศุภกิจ โชติพิพัฒน์วรกุล จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 300 บาท

665. คุณ ปภัสรินทร์ ชาติวรชัยพัฒน์ อ.เมือง จ.ตรัง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก10นิ้ว ด้วยทองคำ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

666. คุณ ชัยรัตน์ ตันชัชวาล กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐมปฐมทองคำ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

667. คุณ กรณ์พิสิฐ สัจกุล อ.เมือง จ.สตูล

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

รวมเป็นเงิน 100.89 บาท

668. คุณ เวฑิต จันทรขรินทร แะครอบครัว อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำปางพระนิพพาน
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. หล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

669. คุณ เกรียงกมล จันตรี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

670. นายอำนาจ ขันทอง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับทางวัด

รวมเป็นเงิน 109 บาท

671. คุณ อรุณรัตน์ เตชะเลิศอำไพ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

672. คุณ NOPCHAISAN BOONSAKSIT

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน"

รวมเป็นเงิน 20 บาท

673. คุณ จิตพาชื่น มุสิกานนท์ จ. จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

674. นายสุจินต์ อัศวธีระเกียรติ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพานฯ 5,200 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 5,300 บาท

675. คุณ ธนวัฒน์ ทรงศิริ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม ทองคำ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

676. คุณ สุดาภรณ์ อินทร์จันทร์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

677. คุณ พสิษฐ์ ปฏิโพธิวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

678. คุณ ศิริกุล พิรุณโปรย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และ "ค่าภัตตาหาร" ถวายแด่พระสงฆ์ นับเป็น "สังฆทาน"

รวมเป็นเงิน 20 บาท

679. นายเสกสรร บุญสัย น.ส.ศิริธร อะมะมูล อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานทองคำ หน้าตัก 10 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 500 บาท

680. คุณ อาณกร สิตาลรัศมี และ พ่อแม่พีน้องและเครือญาติ

ต้องการร่วมบุญ :
เททองสมเด็จองค์ปฐมทองคำ

รวมเป็นเงิน 999 บาท

681. คุณ วิศรุต

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

682. นายสราวุธ อินทร์แก้ว จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป (ลานธรรม)
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

683. คุณ วุฒิชัย ไชยมงคล

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 600 บาท

684. นายคณพศ แสงมงคลเลิศสิริ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

685. คุณ วณิชย์ หลายปนะสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

686. ครอบครัวสุเมธินทกุลและครอบครัวพิมพ์พจน์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

687. นายธนากิต บุญเทาว์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 50 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 50 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 50 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว 50 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 50 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 50 บาท

รวมเป็นเงิน 300 บาท

688. นายปิยเดช หัมธนานนท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญทุกอย่าง 500 บาท
2. หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

689. คุณ ไพฑูรย์ วัชรวรางกูร อ.งาว จ.ลำปาง

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน หน้าตัก10นิ้ว

รวมเป็นเงิน 100 บาท

690. คุณ เสน่ห์ นราชรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 99 บาท

691. คุณ งามพรรณ เทาดี อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมปรางนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

692. นายประพจน์-นางลดาวรรณ-นายภัทรพล ประภัสสรพงษ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

693. คุณ ฐิติรัตน์ เศรษฐพัฒนชัย อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้าง สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

694. คุณ อนุชิต อุปเวียง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน เป็นต้น

รวมเป็นเงิน 300 บาท

695. คุณ เดวิด เหล่าหงส์ทอง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

696. น.ส.สุมาลี ถือศืลป์ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

697. ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 500 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 100 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

698. คุณ นัทธมน วิยะหลง และพิรดา ปาจะ เขตทุ่งครุ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ใส่บาตรวิระทะโย สังฆทาน ธรรมทาน

รวมเป็นเงิน 2,800 บาท

699. คุณ นัทธมน วิยะหลง และพิรดา ปาจะ

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างวิหารหลวงพ่อ5พระองค์ 2,000 บาท
2.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

700. นายชัชชล แสงอรุณ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 60 บาท

701. คุณ อาทิตย์ชัย เกรียงไรวงศ์ อ.เเม่สะเรียง จ.เเม่ฮ่องสอน

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 120 บาท

702. นาย เฉลิมพล อิ่มอ่อง และครอบครัว อ.แม่สอด จ.ตาก

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7.ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท

รวมเป็นเงิน 230 บาท

703. คุณ Mr.Alan Peter Clark,Mrs. Nattacha Clark อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญรวมทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

704. นางสะอาด หวังสวาสดิ์ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

705. นายมีชัย แซ่อึ้ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน, ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 150 บาท

706. คุณ ฐิติ เปรมวงศ์ศิริ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
"สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว

รวมเป็นเงิน 500 บาท

707. นายยุทธภูมิ. ทิพโชติ อ.นาแก จ.นครพนม

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน เงินบาตรวิระทะโย

รวมเป็นเงิน 405 บาท

708. คุณ ชัยธัช สวัสดิ์พาณิชย์ และครอบครัว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 10 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 10 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 10 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 10 บาท

รวมเป็นเงิน 260 บาท

709. คุณ ชลธี สรรพโชติ อ.เมือง จ.ระยอง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

710. คุณ Narumon Bucha เขตคลองสาน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

711. คุณ ภาณุวัฒน์ หยูศรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ

รวมเป็นเงิน 20 บาท

712. คุณพ่อเสถียร เกตุนุติและครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

713. นาย ทัศนพงษ์ พงษ์ศรี อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

714. คุณ ศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
5. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

715. คุณ สิรินทรา วัฒนถาวร อ.สามพราน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

716. คุณ โชคชัย สาสนรักกิจ , สุนันทา ชนาเทพาพร ,ชยพล สาสนรักกิจ , กนกพร สานรักกิจ จ. นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 2ม000 บาท

717. คุณ กมล ชีวสกุลยง จ. เชียงใหม่

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

718. คุณ ชยพล สาสนรักกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

719. น.ส.ธัชชนัญ จารุวัฒนพงษ์

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

720. พ.อ.หญิงพิมพ์นารา บุญรัตนาภินันท์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. หล่อพระองค์ปฐม 400 บาท
2. บุญบวงสรวง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

721. คุณ นฤมล กาญจนะ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

722. คุณ ธวัชชัย อุ่นคำ อ.เมือง จ.เชียงราย

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

723. คุณ องอาจ จัตุกูล อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 99.99 บาท

724. คุณ ภูมินทร์ พรหมรัตนกุลและครอบครัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 177.74 บาท

725. นายวิทยา อุทัยหงษ์ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 600 บาท

726. คุณ ชัย บุญส่งศรีสกุล

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระองค์ปฐมปางพระนิพพาน/มณฑป/ธรรมทาน/สังฆทาน/ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

727. นายนันทวุฒิ อนุยูร

ต้องการร่วมบุญ :
1 ร่วมบุญงานประจำปี 300 บาท
2 ร่วมบุญสร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 300 บาท
3 ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 300 บาท
4 ร่วมบุญหล่อ สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน 300 บาท
5 ร่วมบุญค่าทำบายศรีทุกแห่ง 300 บาท
6 ร่วมบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร และผู้มาร่วมงาน 300 บาท

รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

728. คุณจินตนา-คุณอภิวัฒน์ ชัฎอนันต์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี)

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

729. นายเลิศยศ ประสิทธิโศภิน,นายพงศธร อ่ำรอด,และครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. สังฆทาน 3,000 บาท
2. ชำระหนี้สงฆ์ 1,000 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

730. คุณ กฤษณ์ เด่นยุกต์ และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมทั้งหมด 70 บาท

731. ผู้ร่วมบุญทุกรายการ
- คุณชัชชัย เสนาะกรรณ และคุณกันยา กาญจโนภาสพร้อมครอบครัว 1,000 บาท
- คุณมนัส คุณศิริพร บางเกตุ 300 บาท
- คุณเอกชัย ปฐมวัฒนะกุลและครอบครัว 120 บาท
- คุณพิชิต เพ็ญประดับพร 100บาท
- คุณรักพงษ์ โชคประเสริฐถาวรและครอบครัว 100 บาท
- คุณนภาพร จันปาลี 100 บาท
- คุณสุพล จันปอภารและครอบครัว 100 บาท
- คุณมะลิ หิรัญวงษ์ และคุณนุชนาถ จัตุฑะศรี 100 บาท
- คุณอัญญมณี เบิร์นส์ 100 บาท
- นางอริสรา ทิพย์บุญตา นายรชต ทิพย์บุญตา นายภาณุรุจ ทิพย์บุญตา นางสาวพุทธิดา ทิพย์บุญตา นางธนิดา ศิริประทุม นายจินดา ศรีนาค 100 บาท
- คุณแม่เล้า และคุณสุรภา บุญถาวรวัฒน พร้อมครอบครัว และเพื่อน 50 บาท
- คุณวชิราภรณ์ นิพลเวชไพบูลย์ 50 บาท
- คุณณัฏฐนันท์ พุกนัด 50 บาท
- คุณทิวา บุญจันทร์ 50 บาท
- คุณพิศมัย ช่างคำ 50 บาท
- คุณธัญญาภร กลิ่นไกลพร้อมครอบครัว 38 บาท
- คุณประภาวดี เสมอเหมือนพร้อมเพื่อนๆ 30 บาท
- คุณจิดาภา เอื้อวงศ์สุวรรณและครอบครัว 30 บาท
- คุณนรินทร์โชติ ราชบุรีและอัจฉรา แก้วอินทนิน 30 บาท
- คุณขวัญตา เรืองพงศ์พันธุ์พร้อมครอบครัว 30 บาท
- คุณยุพิน รัตนสิงหลฺ,กิตติ์ โสภณ มณฑิราช,ณกัญญรมณ์ มณฑิราช,พิมฌาลิศา มณฑิราช 30 บาท
- คุณชัชสิงหโชค-ธมนธรณ์( ตุ๊ ) กายสิริพันธ์ พร้อมครอบครัว อ่อนกล่ำผล 30 บาท
- คุณสุวรรณี กล่อมปัญญาพร้อมครอบครัว 30 บาท
- คุณกาญจนา บรรพกิจพร้อมครอบครัว 25 บาท
- คุณช่อทิพย์ วงษ์นาป่าพร้อมครอบครัว 25 บาท
- คุณสิรืลักษณ์ มีจันทร์ ด.ช.พิชญไพสิฐ บุญมาและคณะกองบุญโบว์และกลุ่มเพื่อน ฯ 20 บาท
- คุณอภิชญา โชคประเสริฐถาวร 20 บาท
- คุณนารี บวรธรรมรัตน์ 20 บาท
- คุณปนัชสร ชุ่มจู ร่วมบุญ20บาท
- คุณสมควร ปิ่นทอง 20 บาท
- คุณพรเทพ ศรีมัญจัณทา 20 บาท
- คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล 20 บาท
- คุณณัชชา บุญถาวรวัฒน 20 บาท
- คุณพสิษฐ์ และคุณฐาปณีย์ สีสดและครอบครัว 20บาท
- คุณพสิษฐ์ตา จันทร์หอม คุณบงกชรัตน์ เทพรัตน์ 20 บาท
- คุณสุพิพัฒน์ พัดทอง 20 บาท
- น.ส.เกศิญา พิชชะปรรัสมิ์และครอบครัว 19 บาท
- คุณพรพรรณ พวงแก้ว และคุณรัชชานนท์ จานสิบสีและญาติธรรม 15 บาท
- คุณนิธินันท์ พาณิชย์โศภณ สุดใจคณหาร และบุตรธิดา คุณเพ็ญศรี โสภณ บราลี กุลเสวตและคณะ และผู้มีพระคุณ 14 บาท
- คุณนัฏฐ์นรี เจริญชาติ ด.ช.จิรภัทร เจริญชาติ 10 บาท
- นายชยพล ดาทองและครอบครัว 10 บาท
- คุณน้ำผึ้ง คุณสุวรรนพ จันทร์แก้ว และนางนงนุช ไชยกาล 10 บาท
- คุณบุญสัมมา รักษาใจ 10 บาท
- คุณปิยพงษ์ และคุณพรสุดา ไชยกาลพร้อมครอบรัว 10 บาท
- คุณทัศนัย ฉลองคุณ 10 บาท

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 2,996 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/3/19 at 21:43 [ QUOTE ]732. นายสมพล เรือนใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 30 บาท

733. น.ส.ทัณฑิกา ทองโสม นายธีรพงษ์ ชเนศวร น.ส.เมญาวีย์ ทองโสม นายเสรี ทองโสม นางสาวิตรี เนตรมงคลและครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 888 บาท

734. คุณ อำนาจ-นพมาศ วงษ์สุวรรณ และครอบครัว อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมบุญงานประจำปีวัดท่าซุง 16-17 มีนาคม 2562
2. ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน
3. ร่วมหล่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
4. ร่วมบุญทุกอย่างกับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 500 บาท

735. นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 200 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 300 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" 500 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

736. คุณ ชัญญาภัค ศิริกุล อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 120 บาท

737. คุณศรีสว่าง เลี้ยววาริณ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมปางวิสุทธิเทพทองคำ-วัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

738. คุณปุญศยา หทัยนมะ และ คุณพิทักษ์ พรหมที

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่างวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 60 บาท

739. คุณ ณัฐพงศ์ ฉันทพัฒนธรรม (ชื่อเดิม บอล์ล) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

740. คุณ นฤทัย และ เนาวภร พร้อมครอบครัว กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 40 บาท

741. คุณ กานต์ สารินธนากร

ต้องการร่วมบุญ :
เททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 99 บาท

742. พระ สวัสดิ์ เมฆาธรรม นาย วิชัย-น.ส ปิยวรรณ เมฆาธรรมและครอบครัว นาง วันดี พัฒนากิจและลูกหลาน

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

743. น.ส. ณิชารีย์ สุขเอม กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมปรางนิพพาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

744. คุณ อยู่ ดีประสิทธิ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อเศียรสมเด็จองค์ปฐมฯ

รวมเป็นเงิน 200 บาท

745. คุณ จีรวัสส์ ทิพย์สุมณฑา และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

746. คุณ ศิริพร ไชยยวนุรักษ์ คุณอธิพงษ์ ศรีวาณิชยาภรณ์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทองคำแท้ หล่อ สมเด็จ องค์ปฐมกะ ท่านเจ้าบวาส (ข้อ.4)

รวมเป็นเงิน 400 บาท

747. นายมีชัย แซ่อึ้ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ต้องการร่วมบุญ :
1.สร้างพระพุทรูป
2.ธรรมทาน
3.สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 150 บาท

748. ธรรมเพชรทองคำ นิพพาน ฯ ก้อยจัง คอสมอส Puspa Puspaoya Thanida

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ (เร่งให้เสร็จทันงานฉลองเดือนพฤษภาคมนี้)
3. ซ่อมซุ้มประตูทางเข้า (ตึกรับแขก)
4. ซ่อมศาลาเก่า
5. ปรับปรุงพื้นหน้าแพปลา (ริมแม่น้ำ)
6. ชำระหนี้สงฆ์
7. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
8. ค่าภัตตาหารพระสงฆ์
9. สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน สังฆทาน ธรรมทาน
10. อาสนะทั้งปวง
11. บวชพระ บวชเณร ฯ
12. ทำบุญทุกอย่างเพื่อพระะนิพพาน
13. สะเดาะเคราะห์

รวมเป็นเงิน 909 บาท

749. คุณ มณีรัตน์ มหัจฉริยวงศ์และครอบครัว เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" 200 บาท

รวมเป็นเงิน 400 บาท

750. คุณ รัชฎา คิดรักเมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน รักษาสงฆ์อาพาธ

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

751. คุณ จิตพาชื่น

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 500 บาท

752. คุณ กัญเปมฐิษา แกล้วทนงค์ และศิริพร ใจพินิจ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน วิทานทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์(เป็นเงินใส่บาตรวิรทะโย)

รวมเป็นเงิน 640 บาท

753. คุณ อานุภาพ นันท์นภัส และครอบครัว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

754. คุณ กฤษณ์-สุปราณี-ธเนศ-ปรเมษฐ์ อังศุพันธุ์ คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์ทั้งหมด ญาติมิตรและผู้มีพระคุณทั้งหมด

ต้องการร่วมบุญ :
1. ถวายสังฆทาน 1 ชุด 2,000 บาท
2. ค่าน้ำ-วัดท่าซุง 100 บาท
3. ค่าไฟฟ้า-วัดท่าซุง 100 บาท
4. ค่าภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 100 บาท
5. ค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ 100 บาท
6. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง 50 บาท
7. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
8. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 100 บาท
9. งานพิธีเททองหล่อ"สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว 100 บาท
10. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 50 บาท
11. โรงครัวของวัด 100 บาท

รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

755. คุณ ประทิน บุุญสม บุญเรือน ลิ้มประเสริฐ หนู พรหมรักษ์ สายใจ ทองคำ เขตลาดกระบัง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญโรงครัว เพื่อถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร เนื่องในงานทำบุญประจำปี วันที่ 16-17 มีค.62

รวมเป็นเงิน 200 บาท

756. คุณ พรณารินทร์ เชี่ยวชาญชัยกุล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

757. ครอบครัวพิริยะกุล

ต้องการร่วมบุญ :
1. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
2. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 3,100 บาท

758. นาย พิชิตชัย คล้ายท่าโรงและครอบครัว อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7. ทำบุญทุกอย่างในวัดที่ซุง

รวมเป็นเงิน 20 บาท

759. นายนนทกร ทวีสุข

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพาน วันที่ 16 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 200 บาท

760. คุณ นิรุต ดำรงค์แสง อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ

รวมเป็นเงิน 34 บาท

761. นายวิบูลย์ เตชะภัทรวัฒน์ เขตปทุมวัน กทม

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

762. คุณ กีรติกานต์ พิริยะกุล เขตบึงกุ่ม กทม

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป

รวมเป็นเงิน 100 บาท

763. คุณ ธนชาต เจริญชินกฤต

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

764. คุณ สปัน ผืนจิตต์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

765. ครอบครัวจิตแสนสุข อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อรูปเหมือนพระราชภาวนาโกศล,หล่อพระเศียรสมเด็จองค์ปฐม

รวมเป็นเงิน 200 บาท

766. คุณ เซี่ยเพ้ง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
เททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 500 บาท

767. คุณ องอาจ-อมรรัตน์ เจริญพาหุง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน ส่วนพระเศียร

รวมเป็นเงิน 300 บาท

768. คุณ พลกฤษณ์ ศรีสำราญรุ่งเรือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 50 บาท

769. นางพะเยาว์ ภู่เขียว อ.เมือง จ.ชัยนาท

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อ สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพาน หน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว สูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 1,400 บาท

770. คุณ ธงชัย มหัจฉริยวงศ์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 200 บาท

771. นายวรวิทย์ แสนคาร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่างของวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

772. คุณ สุรีย์พร พจนพริ้ง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 200 บาท

773. นางสุพิชฌาย์ ศืริไกรวัฒน์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างวิหารทาร 200 บาท
3. งานพืธีเททองหล่อพระรูปเหมือนพระเดชดระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 200 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อสมเด็จองปฐมทองคำปางพระนิพพาน 200 บาท
5. ร่วมค่าทำบุญบายศรีทุกแห่ง 100 บาท
6. พระชำระหนี้สวฆ์ 100 บาท
7. ทำบุญรวมทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

774. คุณ สมฤกษ์ และครอบครัว อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 20 บาท

775. คุณ พลุ ชมสมบูรณ์ เขตบางขุนเทียน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
3. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

776. คุณ แฉล้ม บุญลาโภ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 200 บาท

777. นายดนัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 50 บาท

778. คุณ พิรุณศักดิ์ รักรุ่งเรือง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปี 2562
2. สังฆทาน ธรรมทาน วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

779. คุณ พูนพรรณี รักษาทรัพย์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 200 บาท

780. คุณ มงคล ขวัญขจรวงศ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

781. นาย วัฒนา ด.ญ.อัครมณี แต่บรรพกุล จ.ภูเก็ต

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 150 บาท

782. น.ส.รัชนีพรรณ โชติวรนานนท์

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 100 บาท

783. คุณเอนก เวสารัชชานนท์ กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานทองคำแท้กับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

784. คุณปาณิกา วิชัยโชติกุล, ด.ญ. ศรสวรรค์ ศิรินิยมชัย, คุณรุ่งเกียรติ ศิรินิยมชัย

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานทองคำแท้กับวัดท่าซุง

รวมเป็นเงิน 50 บาท

785. นาย อภิลักณ์ ราชวงค์พร้อมครอบครัว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

786. คุณ จิรพล - ปาริชาติ แสงกระจ่าง

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

787. คุณ ธนาธิป,จิดาภา,สักสิทธิ์,โชติกา มะไหย์ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญทุกอย่าง,ถวายสังฆทาน

รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

788. คุณ โสภิตา ปัญญา และครอบครัว อ.เมือง จ.นนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

789. คุณ ทองสี จ้อยร่อย และครอบครัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน หน้าตัก 10 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 200 บาท

790. คุณ ภัทรพงศ์, ลือชัย, เสน่ห์ นิยมชาติ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 10 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 15 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 10 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 30 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 15 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 20 บาท

รวมเป็นเงิน 100 บาท

791. คุณ เอมอร จันทร์วิเมลือง เขตวังทองหลาง กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญทุกอย่างในงานทำบุญประจำปี

รวมเป็นเงิน 500 บาท

792. คุณ ปราโมทย์ อาภัสรธาดา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 80 บาท

793. คุณ เกรียงกมล จันตรี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทองคำแท้ 99.99% งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 500 บาท

794. นางอัญญารัตน์ พุทธิมา และครอบครัว อ.เมือง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
1. ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
2. ภัตตาหาร 100 บาท
3. สร้างพระพุทธรูป 100 บาท
4. ทำบุญทุกอย่าง วิหารทาน สังฆทาน ธรรทาน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 500 บาท

795. นายภรภัทร. ตีระดิเรก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญหล่อพระทองคำ วันที่ 16 มีนาคม 2562

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

796. นายพงษ์พิพัฒน์ นส.จรัสพร ดญเพชรพราวฟ้า

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 1,500 บาท

797. คุณ สิงขร ภุมรินทร์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

798. นายอิทธิกร ชื่นกลิ่น อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,999 บาท

799. นางสาวอรุชา สว่างโลก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางนิพพาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

800. คุณ ปวัน โตเหมือน กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จองค์ปฐม ทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

801. นางสาว จารุวงศ์ นาคเป้า อ.เมือง จ.ชุมพร

ต้องการร่วมบุญ :
เงินจากการใส่บาตร วิระทะโย

รวมเป็นเงิน 840 บาท

802. คุณนฤมล รัชต์บริรักษ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

803. นายวิรุฬห์เทพ-นส.พรบุลกัณณ์ ชัยวัชรเสถียร

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมทุกบุญ

รวมเป็นเงิน 100 บาท

804. คุณ แจ๋ว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 8 บาท

805. คุณ กิตติญามา จันทึก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 200 บาท

806. คุณ ธนพจน์ รื่นภาคราบ และทุกดวงจิตที่เกี่ยวข้อง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7.ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 100 บาท

807. คุณ piyada1313

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

808. กองบุญดวงแก้วสู่แสงธรรม จ.กำแพงเพชร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ร่วมหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว
2. ร่วมหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

809. นายณัฐสันต์ ฉิมพาลี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ต้องการร่วมบุญ :
1.ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2.สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3.หล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล
4.หล่อสมเด็จองค์ประฐมทองคำ ปางพระนิพพาน หน้าตัก 10นิ้ว
5.ค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6.โรงครัวของวัด

รวมเป็นเงิน 108 บาท

810. คุณ จตุพร จงกลวรานนท์ จังหวัดสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป วิหารทานชำระหนี้สงฆ์สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาท

811. คุณ อานนท์ อัมพรชูกิจ

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญ สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว

รวมเป็นเงิน 100 บาท

812. น.ส.ณัฐธิดา ตรีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อสมเด็จปฐม เนื้อทอง และเงิน ใช้ทอง 99.99%

รวมเป็นเงิน 40 บาท

813. นางสายจิต ดวงพลอย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

814. คุณ อำพล ตั้งไตรพชร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
หล่อพระ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน"

รวมเป็นเงิน 500 บาท

815. นาย ธีรวัจน์ สุโกศลวิสิทธิ์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์ 100 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 100 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 100 บาท
7.สังฆทาน 100 บาท
8.วิหารทาน 100 บาท
9.ธรรมทาน 100 บาท
10.ทําบูญทุกอย่าง 100 บาท

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

816. คุณ พุฒิพงศ์ โชคสถาพร จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทานชำระหนี้สงฆ์ หล่อพระเกตุองค์พระปฐม

รวมเป็นเงิน 100 บาท

817. คุณ อรุณโรจน์ หมอแสน อ.วังสะพุง จ.เลย

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 100 บาท

818. คุณ ภัสจิรา นันทกอบกุล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
สร้างพระพุทธรูป

รวมเป็นเงิน 200 บาท

819. คุณ ภูมิตร์-ชนัฐตา เอี่ยมเมธา กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7. ใส่บาตรวิระทะโย 90 บาท

รวมเป็นเงิน 210 บาท

820. นางสุพร - นายธนพล องคพิพัฒน์และครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 1,700 บาท

821. ด.ญ.ปุญญิศา โสสุทธินัน , พ.ต.ท.พุทธ โสสุทธินัน , น.ส.จิราวดี ไชยมงคล , นายก้น โสสุทธินัน , นางกอง โสสุทธินัน , นายบุญร่วม โสสุทธิ์ , นายอินปัน โสสุทธิ์ นายตะ- นางเถา สีหา นางกลม โสสุทธิ์ พร้อมด้วยครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

822. คุณ ขวัญพัฒน์ ก๊กกิ๊ก กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

823. นส. พัชราภา โพธิสัตย์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ต้องการร่วมบุญ :
ร่วมบุญทุกอย่าง

รวมเป็นเงิน 200 บาท

824. คุณ ธนพล เลาหนิวัตวร และ ครอบครัว

ต้องการร่วมบุญ :
ทำบุญสร้างพระพุทธรูป "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว

รวมเป็นเงิน 1,900 บาท

825. คุณจักกพันธ์ รัตนวิลาส เขตจตุจักร กทม.

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 100 บาท

826. คุณ รงรอง เจียเจริญ เขตลาดพร้าว กทม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน
7. ค่าน้ำไฟ
8. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 500 บาท

827. คณะลูกหลานท่านผู้เฒ่า อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ต้องการร่วมบุญ :
งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 300 บาท

828. นายนิพนธ์ เพ็งหนู อ.เมือง จ.พัทลุง

ต้องการร่วมบุญ :
1. ใส่บาตร วิระทะโย
2. ร่วมบุญทุกอย่าง
3. ชำระหนี้สงฆ์

รวมเป็นเงิน 299 บาท

829. คุณ สิรินดา,สิริมา,วิภาภรณ์,สุรชัย พฤกษาวนกิจ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ต้องการร่วมบุญ :
บุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำปางพระนิพพาน

รวมเป็นเงิน 400 บาท

830. คุณ จิรวรรณ เจียมรัตนะ

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์

รวมเป็นเงิน 200 บาท

831. ไม่ประสงค์ออกนาม

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญประจำปีวัดท่าซุง16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อมหากัสสป
3. พิธีเททองหล่อร฿ปเหมือนหลวงพ่ออนันต์
4. งานพิธีเททองหล่อสมเด็องปฐมทองคำ
5. ร่วมทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงทานของวัด

รวมเป็นเงิน 300 บาท

832. คุณ กฤศ ศรีวรษา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/3/19 at 22:02 [ QUOTE ]


833. ครอบครัวฐิติดชติชยามร

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 100 บาท
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป 100 บาท
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล 100 บาท
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" 100 บาท
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง 100 บาท
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) 100 บาท

รวมเป็นเงิน 600 บาท


834. นาย ยุทธภูมิ เปรมปรุงวิทย์

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล เพื่อนำไปประดิษฐานภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
4. งานพิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางพระนิพพาน" ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ความสูง 27 นิ้ว โดยทางวัดจะทำการหล่อส่วนพระเศียรก่อน (ใช้ทองคำแท้ 99.99%) สำหรับส่วนองค์พระและฐานนั้น จะทำการหล่อในภายหลัง เพื่อนำไปประดิษฐานบนบุษบก หลังโกฏิอัฐิท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ภายในวิหารหลวงพ่อ 5 พระองค์
5. ร่วมค่าทำบายศรีทุกแห่ง
6. โรงครัวของวัด (งานทำบุญประจำปี) ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ, พระสงฆ์วัดท่าซุง, พระอาคันตุกะ, เลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

รวมเป็นเงิน 300 บาท

835. ไวนิลนครศรีธรรมราช ไอติมกราฟิกดีไซน์ อ. เมือง นครศรีธรรมราช

ต้องการร่วมบุญ :
1. ทำบุญงานประจำปี วัดท่าซุง วันที่ 16-17 มีนาคม
2. สร้างมณฑปหลวงพ่อพระมหากัสสป
3. งานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล

รวมเป็นเงิน 109 บาท

836. คุณ มาลิดา ปานทวีเดช

ต้องการร่วมบุญ :
สังฆทาน

รวมเป็นเงิน 500 บาทหมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินทำบุญสามารถตรวจสอบรายชื่อตามรายการที่แจ้งนี้ได้ หากปรากฏว่าเจ้าภาพรายใดข้อมูลที่ลงไปแล้วไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมาทาง "ผู้จัดทำ" ด้วย

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top