Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/4/19 at 00:09 [ QUOTE ]

กำหนดการ...บรรพชาสามเณร 123 คน และ บวชพราหมณ์หญิง 289 คน ( 8-14 เม.ย 2562)



กำหนดการบรรพชาสามเณร และ บวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


วันที่ ๘- ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ภาคฤดูร้อน )

ของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมเถระวิทยา ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

(บรรพชาสามเณร ๑๒๓ รูป และ บวชพราหมณ์หญิง ๒๘๙ คน)




จุดประสงค์
๑. เพื่อให้ระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และบวชถวายกุศลแด่ท่านด้วยความเต็มใจ
๒.เพื่อให้สามเณรและพราหมณ์หญิงรักษาศีล เสขิยวัตร และปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและเรียบร้อย
๓.เพื่อให้ทราบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เช่นอานิสงส์ของการให้ทาน ผลของการไม่ให้ทาน อานิสงส์ของการรักษาศีล โทษของการละเมิดศีล อานิสงส์ของการเจริญภาวนาผลของการไม่เจริญภาวนา
๔. เพื่อให้มีความเคารพไตรสรณคมอย่างมั่งคง ละเว้นความชั่ว ประพฤติแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส
๕. เพื่อต้องการให้เด็กมี สวรรค์ พรหม พระนิพพาน เป็นที่ไป



การบรรพชาสามเณร และ บวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐
จัดการฝึกอบรมที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน



กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง


วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ( วันพบปะนักเรียน )
เวลา ๑๔:๐๐ น.นักเรียนชาย - หญิง โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ รายงานตัว ที่ห้องประชุมโรงเรียน
เวลา ๑๗:๐๐ น.บวงสรวงงาน แล้วทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น.รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘:๓๐ น.ปฐมนิเทศ แนะนำพระทีมงาน บอกจุดประสงค์ของการบวชเณร และพราหมณ์หญิง
เวลา ๑๙:๐๐ น.พัก

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ( เตรียมก่อนบวช )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๓๐ น.ทำวัตรเช้า ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๐๐ น.นักเรียนชาย – หญิง ทำความสะอาดสถานที่
เวลา ๑๐:๐๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์

เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอน กรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.อบรม เปิดวีดีทัศน์
เวลา ๑๕:๐๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์ เตรียมอัฐบริขาร
เวลา ๑๖:๐๐ น. นักเรียนชายโกนผม นักเรียนหญิงดูวีดีทัศน์

เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น.รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘:๓๐ น. ฟังธรรมะ เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๙:๓๐ น.พัก

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ( วันบวชสามเณร และพราหมณ์หญิง )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๓๐ น.ทำวัตรเช้า ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๓๐ น.อบรม เปิดวีดีทัศน์
เวลา ๐๙:๐๐ น.ขอเชิญผู้ปกครองและคณะครูมอบผ้าจีวรให้นักเรียนบริเวณด้านหน้าพระประธาน มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๐:๐๐ น.ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ทำพิธีมอบผ้าจีวรให้นักเรียนเตรียมบรรพชาสามเณรและถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้าร่วมกันเป็นที่ระลึก
เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอนกรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๒:๓๐ น.พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร
เวลา ๑๓:๐๐ น.พิธีบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ

เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๓๐ น.ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๐๐ น.อบรม และฟังธรรมะ
เวลา ๑๙:๓๐ น.พัก

วันที่ ๙ – ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ( สามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๒ – ๕ )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๓๐ น.ทำวัตรเช้า ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๖:๐๐ น.สามเณรออกบิณฑบาต
เวลา ๐๗:๐๐ น.ฉันอาหารเช้า

เวลา ๐๘:๐๐ น.พัก นอน
เวลา ๐๘:๓๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิครึ่งกำลัง
เวลา ๑๐:๐๐ น. ไปปล่อยปลา
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.นอนกรรมฐาน ปิดวาจา

เวลา ๑๓:๐๐ น.อบรม ,ทำกิจกรรมต่างๆ, แนะแนว โดยวิทยากรรับเชิญ
เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ

วันที่ ๑๐ เวลา ๑๕:๐๐ น. เลี้ยงปลา และทำความสะอาดโบสถ์
วันที่ ๑๑ เวลา ๑๕:๐๐ น. เลี้ยงปลา
วันที่ ๑๒ เวลา ๑๖:๐๐ น. พบเจ้าอาวาสและ รับฟังโอวาทที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน แล้วก่อเจดีย์ทราย ที่ลาน ๒๕ ไร่

วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ( สามเณร และชีพราหมณ์ วันที่ ๖ )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๓๐น.ทำวัตรเช้า เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๖:๐๐ น.สามเณรออกบิณฑบาต
เวลา ๐๗:๐๐ น.ฉันอาหารเช้า

เวลา ๐๘:๓๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ
เวลา ๑๐:๓๐ น.ทำความสะอาดสถานที่ ,ฟังวิทยากรรับเชิญ
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.นอนกรรมฐาน ปิดวาจา

เวลา ๑๓:๐๐ น.ทำความสะอาดสถานที่ ,ฟังวิทยากรรับเชิญ
เวลา ๑๕:๓๐ น.ช่วยเตรียมงานสะเดาะเคราะห์ที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๙:๐๐ น. กลับที่พัก

วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ( วันที่ ๗ วันลาสิกขา )
เวลา ๐๔:๓๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๓๐ น.ทำวัตรเช้าย่อ
เวลา ๐๖:๐๐ น.ฉันเช้า
เวลา ๐๗:๐๐ น.ช่วยงานต่างๆที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ

เวลา ๑๐:๐๐ น.ขึ้นรับการสะเดาะเคราะห์รอบแรกที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๔:๐๐ น.ขึ้นรับการสะเดาะเคราะห์รอบสองที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ
เวลา ๑๕:๐๐ น.สรงน้ำ พระภิกษุ – สามเณร

เวลา ๑๖:๓๐ น.เจ้าอาวาสทำพิธีลาสิกขาสามเณรที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ
เวลา ๑๗:๐๐ น.ช่วยกันเก็บของ
เวลา ๑๘:๐๐ น.กลับที่พัก



◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top