Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/9/19 at 10:21 [ QUOTE ]

ปิดรับสมัคร...ผู้อุปสมบท(หมู่)เพื่อปฎิบัติธุดงค์ ในวาระครบรอบ มรณภาพ 27 ปี หลวงพ่อฯตั้งแต่ 1–31 ต.ค.62


ระเบียบการรับสมัคร

ผู้อุปสมบท (หมู่) และบวชพราหมณ์ เพื่อปฏิบัติธุดงค์

ครบรอบมรณภาพ ปีที่ ๒๗ หลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ทางวัดขอประกาศระเบียบการรับสมัคร "บวชธุดงค์" ในปีนี้

สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมอุปสมบท (หมู่) ทางวัดวางระเบียบไว้ ดังนี้

๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ( รับใบสมัครบวช จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ คน สำรอง ๒๐ คน )

๒. ต้องมาเขียนใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศาลานวราช วัดท่าซุง พร้อมรับเอกสาร "คำขอบรรพชาอุปสมบท" จากพระเจ้าหน้าที่

๓. ผู้ที่มาสมัคร ต้องมีหลักฐาน ดังนี้
..........ก. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ
...........ข.สำเนาทะเบียนบ้าน


๔. เมื่อสมัครบวช แล้ว ต้องมาฝึกมโนมยิทธิที่วัดท่าซุง เพื่อให้ครูฝึกรับรองการฝึก ( ผู้ที่บวชธุดงค์ติดต่อกัน ๒ ครั้งล่าสุด ฝึกมโนมยิทธิ ๒ ขั้น แต่ผู้ที่ไม่เคยบวชธุดงค์ หรือเคยบวชธุดงค์ แต่เว้นไปไม่ติดต่อกัน ๒ ครั้งล่าสุด ฝึกมโนมยิทธิ ๓ ขั้น มีขั้นต้น ท่องเที่ยว ญาณแปด)

๕.ให้นำเอกสาร มาส่งกับพระเจ้าหน้าที่ มี
.....๑)"ใบสมัครบวช"
.....๒) "สำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาบัตรข้าราชการ "
.....๓) "สำเนาทะเบียนบ้าน"
.....๔) "ผลการฝึกมโนมยิทธิ"

ส่งไม่เกิน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ พระเจ้าหน้าที่ ( โทร ๐๙๘-๒๕๔-๕๖๙๘ ) วิหารหลัง อุโบสถวัดท่าซุง และรับหนังสือ "โทษละเมิดพระวินัย"

๖. ต้องท่องขานนาคให้ได้ และต้องเข้าใจศีลของพระ(โทษละเมิดพระวินัย) ก่อนเดินทางมารายงานตัว พร้อมกันที่วัด เวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาพระพินิจอักษรฯ ขอย้ำเตือนอีกสักครั้งว่า ถ้าใครมาไม่ทันการเรียกชื่อในตอนนี้ ทางวัดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบวช

๗.มีญาติโยมอยากเป็นเจ้าภาพให้กับนาคที่บวช และนาคคนใดต้องการเจ้าภาพให้ระบุ ลงไปในใบสมัครว่า (ต้องการมีเจ้าภาพ)
********เจ้าภาพจะถวายปัจจัยและมาถวายผ้าไตรให้นาค******************


ขอแจ้งให้ทราบว่า ปีที่แล้วมีผู้สมัครบวช ส่งใบสมัครแล้ว แต่ไม่เดินทางมาบวชตามเวลานัด จึงขอย้ำเตือนผู้สมัครบวชว่า

หากส่งใบสมัครบวชเรียบร้อยแล้ว ถ้าขัดข้องมาบวชไม่ได้ ขอให้ติดต่อกับพระเจ้าหน้าที่รับสมัคร จะแจ้งทางโทรศัพท์ก็ได้ ก่อนวันนัดรายงานตัวประมาณ ๗ วัน ส่วนการฝึก มโนมยิทธิ จะต้องมาฝึกที่วัดเท่านั้น

มีอีกประเภทหนึ่งที่เคยมีปัญหามาแล้ว คือผู้อุปสมบทมักจะไม่รู้ระเบียบการบวชของวัด เนื่องจากได้รับการติดต่อจากเจ้าภาพให้มาบวช แต่คนที่ดีก็มีนะ ที่ไม่รู้เรื่องเลยก็มีเยอะ จึงขอร้องให้เจ้าภาพกรุณาคัดเลือกผู้ที่จะมาบวชสักหน่อย ถ้าคนบวชมีศรัทธาด้วยจะดีมาก

ผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว มารายงานตัววันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ศาลาพระพินิจอักษรฯ ถ้าใครไม่มาทันตามกำหนดเวลาที่นัดไว้นี้ ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการบวชทันที

@@@ สำหรับ "พระอาคันตุกะ" ที่จะร่วมปฏิบัติธุดงค์ ขอให้มาแจ้งความจำนงได้ที่ ศาลานวราช ระหว่าง วันที่ ๖ ธันวาคม – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. เบิกของที่อาคาร ๒๕ ไร่ เข้าพักที่ศาลา ๒ ไร่ หากมาไม่ทันตามกำหนดนี้ ทางวัดจะไม่รับเป็นเด็ดขาด

ให้นำหลักฐานมาด้วยดังนี้
.....ก. ใบสุทธิ
.....ข. หนังสือรับรอง
จากเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ที่ตนเองสังกัดอยู่


ในขณะปฏิบัติธุดงค์ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางวัดกำหนดไว้ เช่น...
...- ห้ามรับเงินทองมาเป็นส่วนของตน
...- ห้ามนำวิทยุ, เครื่องเทป, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เข้ามาในเขตธุดงค์
...- ห้ามนำอาหาร ผลไม้ หรือเครื่องดื่มต่างๆ เข้ามาฉันในกลดของตน ให้ฉันได้เฉพาะที่ศาลา ๑๒ ไร่เท่านั้น

...- ห้ามเข้าไปในเขตของผู้อื่น และอย่านำบุคคลภายนอกเข้ามาในเขตธุดงค์
...- ห้ามพูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
...- ห้ามเรี่ยไร ดูหมอ ดูดวง และแจกเอกสารใดๆ หรือนำวัตถุมงคลต่างๆ มาจำหน่ายจากภายนอกวัด ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง


(วัดไม่รับสามเณรเข้าปฏิบัติธุดงค์ เพราะที่ผ่านมามักฝ่าฝืนระเบียบวินัยอยู่เสมอ)

@@@ผู้ที่จะ บวชพราหมณ์ ทั้งชายและหญิง เพื่อร่วมปฏิบัติธุดงค์ในห้องพักก็ดี หรือต้องการที่จะออกไปปักกลดภายนอกก็ดี ขอให้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้งได้ทุกวัน ที่อาคาร ๒๕ ไร่

สำหรับฆราวาสมีข้อห้ามดังนี้
… - ห้ามนำวิทยุ โทรทัศน์ เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อประกอบอาหารภายในบริเวณธุดงค์อย่างเด็ดขาด
... - ห้ามนำผู้อื่น เช่น ญาติหรือเพื่อนของตน มาพักปะปนในสถานที่ธุดงค์ ถ้าจะพบกัน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แล้วไปพบปะสนทนากันภายนอกสถานที่ และอย่าพูดคุยเสียงดังจนเกินไป
... - ห้ามเข้าทรง
...- ห้ามเรี่ยไร
... - ห้ามแจกเอกสารใดๆ หรือจำหน่ายสิ่งของโดยมิได้รับอนุญาตจากทางวัดก่อน ถ้าหากมีผู้ฝ่าฝืนหรือแอบอ้าง จะเป็นทางตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทันที

สถานที่ปฏิบัติธุดงค์


๑. พระภิกษุ ภายในบริเวณป่าใหม่
๒.พราหมณ์ชาย พักที่ศาลา ๓ ไร่ หรือผู้ที่ชอบความวิเวก จะจัดที่ให้บริเวณป่าใหม่
๓. พราหมณ์หญิง (ศีล ๘ ควบกรรมบถ ๑๐ ) พักที่อาคาร ๒๕ ไร่ หรือใครอยากจะหาที่สงัด ทางวัดจะจัดให้ปฏิบัติภายในบริเวณป่า ศรีไพร ซึ่งได้ปรับปรุงพื้นที่ไว้แล้ว ส่วนผู้ที่ถือศีล ๕ จะจัดที่พักให้ต่างหาก ตามที่เห็นสมควร และไม่ควรกังวลเรื่องที่พักจนเกินไป หมายถึงได้ที่ตรงไหนควรพอใจที่ตรงนั้น◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top