Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 13/11/19 at 10:16 [ QUOTE ]

ระเบียบการรับสมัคร พระอาคันตุกะและผู้บวชพราหมณ์ เพื่อปฏิบัติธุดงค์ ปี 2562


ระเบียบการรับสมัคร พระอาคันตุกะและ
ผู้บวชพราหมณ์ เพื่อปฏิบัติธุดงค์
ครบรอบมรณภาพ ปีที่ ๒๗ หลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ


ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒@@@ สำหรับ "พระอาคันตุกะ" ที่จะร่วมปฏิบัติธุดงค์ ขอให้มาแจ้งความจำนงได้ที่ ศาลานวราช ระหว่าง วันที่ ๖ ธันวาคม – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. เบิกของที่อาคาร ๒๕ ไร่ เข้าพักที่ศาลา ๒ ไร่ หากมาไม่ทันตามกำหนดนี้ ทางวัดจะไม่รับเป็นเด็ดขาด

ให้นำหลักฐานมาด้วยดังนี้
.....ก. ใบสุทธิ
.....ข. หนังสือรับรอง
จากเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ที่ตนเองสังกัดอยู่


ในขณะปฏิบัติธุดงค์ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางวัดกำหนดไว้ เช่น...
...- ห้ามรับเงินทองมาเป็นส่วนของตน
...- ห้ามนำวิทยุ, เครื่องเทป, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เข้ามาในเขตธุดงค์
...- ห้ามนำอาหาร ผลไม้ หรือเครื่องดื่มต่างๆ เข้ามาฉันในกลดของตน ให้ฉันได้เฉพาะที่ศาลา ๑๒ ไร่เท่านั้น

...- ห้ามเข้าไปในเขตของผู้อื่น และอย่านำบุคคลภายนอกเข้ามาในเขตธุดงค์
...- ห้ามพูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
...- ห้ามเรี่ยไร ดูหมอ ดูดวง และแจกเอกสารใดๆ หรือนำวัตถุมงคลต่างๆ มาจำหน่ายจากภายนอกวัด ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง


(วัดไม่รับสามเณรเข้าปฏิบัติธุดงค์ เพราะที่ผ่านมามักฝ่าฝืนระเบียบวินัยอยู่เสมอ)

พีธีบวชพราหมณ์ วันที่ ๑๐ ธันวาคม เวลา ๙.๐๐ น. ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


@@@ผู้ที่จะ บวชพราหมณ์ ทั้งชายและหญิง เพื่อร่วมปฏิบัติธุดงค์ในห้องพักก็ดี หรือต้องการที่จะออกไปปักกลดภายนอกก็ดี ขอให้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้งได้ทุกวัน ที่อาคาร ๒๕ ไร่
@@@...-ต้องมีบัตรประชาชน
@@@…- แต่งกายด้วยชุดสีขาว (สุภาพ)

สำหรับฆราวาสมีข้อห้ามดังนี้
… - ห้ามนำวิทยุ โทรทัศน์ เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อประกอบอาหารภายในบริเวณธุดงค์อย่างเด็ดขาด
... - ห้ามนำผู้อื่น เช่น ญาติหรือเพื่อนของตน มาพักปะปนในสถานที่ธุดงค์ ถ้าจะพบกัน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แล้วไปพบปะสนทนากันภายนอกสถานที่ และอย่าพูดคุยเสียงดังจนเกินไป
... - ห้ามเข้าทรง
...- ห้ามเรี่ยไร
... - ห้ามแจกเอกสารใดๆ หรือจำหน่ายสิ่งของโดยมิได้รับอนุญาตจากทางวัดก่อน ถ้าหากมีผู้ฝ่าฝืนหรือแอบอ้าง จะเป็นทางตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทันที

สถานที่ปฏิบัติธุดงค์


๑. พระภิกษุ ภายในบริเวณป่าใหม่
๒.พราหมณ์ชาย พักที่ศาลา ๓ ไร่ หรือผู้ที่ชอบความวิเวก จะจัดที่ให้บริเวณป่าใหม่
๓. พราหมณ์หญิง (ศีล ๘ ควบกรรมบถ ๑๐ ) พักที่อาคาร ๒๕ ไร่ หรือใครอยากจะหาที่สงัด ทางวัดจะจัดให้ปฏิบัติภายในบริเวณป่า ศรีไพร ซึ่งได้ปรับปรุงพื้นที่ไว้แล้ว ส่วนผู้ที่ถือศีล ๕ จะจัดที่พักให้ต่างหาก ตามที่เห็นสมควร และไม่ควรกังวลเรื่องที่พักจนเกินไป หมายถึงได้ที่ตรงไหนควรพอใจที่ตรงนั้นภาพ ปฐมนิเทศและบวชชีพราหมณ์ชายหญิง ปี 2561
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top