Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 25/11/19 at 12:15 [ QUOTE ]

กำหนดงาน และ ระเบียบข้อปฏิบัติ "งานธุดงควัตร" วันที่ 10 -16 ธันวาคม 2562


กำหนดงานธุดงควัตร ประจำปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒


วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

- เปิดให้ติดต่อห้องพักตึกขาว – รอบตึกกลางน้ำ (8.00 – 17.00 น.) - เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าพื้นที่จอดรถที่ทางวัดจัดให้ 3 แห่ง 1.ด้านหลังวิหารแก้ว 100 เมตร (ในร่ม) 2.ใต้อาคาร 25 ไร่ (ในร่ม) 3. ด้านหน้าตึกขาว (ใต้ต้นไม้)
ลงทะเบียนที่จุดจ่ายกุญแจห้องพักตึกขาว บริเวณลานจอดรถ 25ไร่ ( เวลาทำการ 8.00 – 17.00 น. )


วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
เปิดให้ติดต่อห้องพักที่ศาลา 4 ไร่ (8.00 – 17.00 น.)

วันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ (รับสมัครพระอาคันตุกะ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. เปิดรับสมัครพระอาคันตุกะ (ที่ศาลานวราช ) เริ่มให้ที่พักที่ศาลา ๒ ไร่ เปิดให้พระอาคันตุกะ เบิกของที่อาคาร ๒๕ ไร่

วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (เริ่มเปิดรับสมัครพราหมณ์ชาย - หญิง ได้ตลอดงาน)

- เริ่มรับสมัครพราหมณ์ ชาย – หญิง ( อยู่ป่า และ อยู่อาคาร )
** ติดต่อที่อาคาร 25 ไร่ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป **
- เปิดให้ติดต่อห้องพักที่ศาลา 3 ไร่ (8.00 – 17.00 น.)


พระภิกษุงดบิณฑบาต และ ฉันเช้า – เพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๘.๐๐ น. เปิดรับสมัครพราหมณ์ชาย-หญิง ที่อาคาร ๒๕ ไร่ ให้พราหมณ์ชาย-หญิง เข้าปักกลดได้
เวลา ๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อของ "ผู้อุปสมบท" ณ ศาลาพระพินิจอักษร (ปิดยอดจำนวนผู้อุปสมบท)

วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ (อบรมนาค เบิกอัฐบริขาร)

เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มทำวัตรเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต อบรมนาค และซ้อมขานนาค ณ ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
เวลา ๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคร่วมกัน และ เบิกเครื่องอัฏฐบริขาร ที่ตึกรับแขก
เวลา ๑๖.๐๐ น. โกนผมนาคชุดที่ ๑ หน้าอุโบสถ เสร็จแล้วถ่ายรูป
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ (พิธีบวงสรวง ที่ด้านหน้าพระอุโบสถ)

เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำวัตรเช้า ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวง ด้านหน้าอุโบสถ เสร็จพิธี ท่านเจ้าอาวาสให้โอวาทนาค ที่ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
เวลา ๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคโดยพระคู่สวด (ที่ศาลาพระพินิจอักษร)
เวลา ๑๖.๐๐ น. โกนผมนาคชุดที่สอง หน้าอุโบสถ เสร็จแล้วถ่ายรูป
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ (วันอุปสมบท และ วันบวชพราหมณ์ชาย – หญิง)

เวลา ๐๕.๐๐ น. นาครับประทานอาหารเช้าที่ศาลา ๔ ไร่ ทั้งนี้ จะต้องให้เสร็จก่อน เวลา ๕.๓๐ น.
เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีขอขมาบิดา-มารดา, ผู้มีพระคุณ และรับมอบผ้าไตร จากบิดา – มารดา หรือเจ้าภาพ
เวลา ๐๖.๓๐ น.ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบทและผู้บวชพราหมณ์ชาย-หญิง โดยมีวงโยธวาทิตของคณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

เวลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย พระครูอุทิตศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่อุโบสถวัดท่าซุง เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทกลุ่มที่ ๑ (ชุดที่ ๑-๘) จำนวน ๒๔ รูป
เวลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย ท่านพระครูอุเทศธรรมโฆษิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่อุโบสถวัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทกลุ่มที่๕ (ชุดที่ ๓๖-๔๓) จำนวน ๒๔ รูป

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวชพราหมณ์ ชาย - หญิง โดย ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ขอให้ไปก่อน ๓๐ นาที)
เวลา ๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทกลุ่มที่ ๒ (ชุดที่ ๙-๑๗) ณ อุโบสถวัดท่าซุง โดย ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เวลา ๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทกลุ่มที่ ๖ (ชุดที่ ๔๔-๕๓) ณ อุโบสถ วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) โดย ท่านพระครูอุปกิตปริยัติยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๒๒.๐๐ น. เสร็จพิธีอุปสมบทหมู่ พระอุปัชฌาย์ให้อนุศาสน์ที่ศาลาพระพินิจอักษร

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ปฐมนิเทศ, และสมาทานธุดงค์)

เวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ในวันนี้ พระภิกษุทุกรูปยังไม่ออกบิณฑบาต)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม และพราหมณ์ชายเดินเข้าไปปักกลดในป่าใหม่ ส่วนพราหมณ์หญิงปักกลดที่ป่าศรีไพร ( ป่าเก่า )
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ ( ครึ่งกำลัง ) ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน แล้วปฐมนิเทศและสมาทานธุดงค์
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ - วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (เริ่มปฎิบัติธุดงควัตร)

เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย และมาเจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
เวลา ๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
เวลา ๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ แล้วฉันภัตตาหาร (ฉันมื้อเดียว)
เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลัง ณ พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ (ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
เวลา ๑๗.๐๐ น.ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญกรรมฐานร่วมกัน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย

วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังวันแรก)

เวลา๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
เวลา๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิง - ชาย มาเจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
เวลา ๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ แล้วฉันภัตตาหาร (ฉันมื้อเดียว)
เวลา๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๑.๕๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) ทำพิธีบวงสรวง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทาน ถึง ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ น. ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญกรรมฐานร่วมกัน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังวันสุดท้าย และขอขมาพระ)

เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
เวลา ๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิง - ชาย มาเจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
เวลา ๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯแล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานถึง ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๓๐ น. ฉันน้ำปานะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญกรรมฐานร่วมกัน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ นำพระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์ชายหญิง ขอขมาสถานที่สำคัญ ( เฉพาะบางแห่ง ) ภายในวัดท่าซุง
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ (วันลาสิกขาบท)

เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
เวลา ๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย มาเจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
เวลา ๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต (บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
เวลา ๐๗.๓๐ น.ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อฯ แล้วฉันภัตตาหาร (ฉันมื้อเดียว)
เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ นำพระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์ชายหญิง ลาสมาทานธุดงค์ เสร็จแล้วนำขอขมาสถานที่สำคัญ (ส่วนที่เหลือ)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นประธานในพิธีลาสิกขาบท ที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลกถา

เสร็จสิ้นงานธุดงค์ประจำปี ๒๕๖๒

กำหนดการในแต่ละวัน อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติ่ม โปรดติดตามรายละเอียดต่อไป

สิ่งที่ควรทราบ

๑. ฆราวาสชาย – หญิง จะอยู่ธุดงค์ในป่า โปรดติดต่อเข้าธุดงค์อยู่ป่ากับพระเจ้าหน้าที่ ที่ ๒๕ ไร่ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม เป็นต้นไป ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปในเขตธุดงค์
๒. ฆราวาสผู้หญิงสมัครอยู่ธุดงค์ แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่อาคาร ๒๕ ไร่
ฆราวาสผู้ชายสมัครธุดงค์ แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่ศาลา ๓ ไร่
๓. พราหมณ์ชาย – หญิง ที่ไม่ได้อยู่ธุดงค์ในป่า ไปเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ลานธรรม ให้นั่งต่อแถวหลังพราหมณ์ชาย – หญิง ที่อยู่ธุดงค์ในป่า
๔. พระอาคันตุกะที่เดินทางมาเพื่อธุดงค์ ให้ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ ที่ศาลานวราช วันที ๖ ธ.ค. - ๘ ธ.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. หากมาไม่ทันตามกำหนดเวลานี้ ทางวัดจะไม่รับเด็ดขาด
๕. พระอาคันตุกะที่ไม่ได้มาอยู่ธุดงค์ พักที่อาคารบนหอฉัน ฉันเช้า-เพล ที่ศาลา ๔ ไร่ ( ไม่ต้องออกบิณฑบาต )

๖. ผู้ที่ประสงค์จะใส่บาตรพระในตอนเช้า ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม. มีอาหารจำหน่ายที่บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่ เมื่อซื้ออาหารใส่บาตรแล้ว โปรดเข้าแถวให้เรียบร้อยก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น.
๗. ผู้ที่อยู่ธุดงค์ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสชาย-หญิง กรณีเจ็บป่วย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และห้องพยาบาลตึกขาวชั้น ๒
๘. ห้ามเรี่ยไรในเขตวัด ผู้ใดพบเห็นว่ามีคนมาเรี่ยไรในเขตวัด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของวัดให้ทราบโดยด่วน
๙. ผู้ที่พักในห้องพัก โปรดเก็บสิ่งของมีค่าติดตัวไว้เสมอ เมื่อออกจากห้องให้นำติดตัวไปด้วย

หมายเหตุ

ระเบียบข้อปฏิบัติ"ธุดงค์" ทุกท่าน ถือเป็นระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อห้ามอย่าได้ฝ่าฝืนเป็นอันขาด และโปรดถือเวลานัดหมายเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้ผู้อื่นต้องมานั่งรอคอย เพราะท่านเพียงคนเดียว
ในงานครั้งนี้ จะมีจำนวนคนมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนตรงเวลา คำว่า “ตรงเวลา” หมายถึงต้องมารอก่อนล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาจะได้เริ่มกันเลย ไม่ใช่มาถึงตรงเวลาพอดี อย่างนี้ใช้ไม่ได้

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ หลังจากทำวัตรเช้าแล้วให้เข้าแถวที่จัดเป็น กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔ ในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เมื่อกลุ่มไหนจัดแถวเรียบร้อยแล้วให้เดินไปปักกลดในป่าได้ ไว้ระยะห่างกันประมาณ ๖ – ๗ เมตรขึ้นไป

เมื่อถึงวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒อันเป็นวันสุดท้ายของงาน จะนำไปกราบไหว้บูชาสถานที่สำคัญภายในวัด ๑๗ แห่ง แล้วมาทำพิธีลาสิกขาบทณ วิหาร ๑๐๐ เมตร (แต่ระยะหลังมีการนำไปกราบไหว้ในตอนกลางคืนก่อนบ้าง)

หลังจากนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บกวาดสถานที่, ล้างห้องส้วม, ทิ้งขยะ ให้เรียบร้อย แล้วนำสิ่งของที่เบิกมาคืนเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน พราหมณ์ขาย - หญิง ที่ได้ลงทะเบียนปฏิบัติธุดงค์ไว้ที่อาคาร ๒๕ ไร่ ขอให้นำบัตรผู้เข้าร่วมงาน ธุดงค์มาล่งคืนเพื่อรับบัตรประขาขน ที่จุดลงทะเบียน อาคาร ๒๕ ไร่ ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น.

โดยเฉพาะของที่เบิกไปนั้น เป็นส่วนกลางของสงฆ์ เช่น บาตร กลด มุ้ง และเสื่อ หมอน เป็นต้น ทั้งพระและฆราวาสเมื่อนำไปใช้แล้ว จะต้องรักษาและทำความสะอาดให้ดี ถ้าชำรุดจะต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย หากมิฉะนั้น...จะถือว่าท่านทำลายของสงฆ์

การฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง
มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

สถานที่ลงทะเบียน
พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ( ห้องจำหน่ายวัตถุมงคลเดิม )

เริ่มฝึกวันที่ ๘ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒(ก่อนงานธุดงค์และช่วงงานธุดงค์)
เริ่มลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
เข้าห้องฝึกก่อน เวลา ๑๑.๔๕ น.
เริ่มฝึกมโนมยิทธิ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

เครื่องบูชาครูมีเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

งดบิณฑบาต ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๖ ธันวาคม


วันที่ ๗ – ๑๑ ธันวาคม พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะทุกรูป
ฉันภัตตาหารเช้า – เพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันที่ ๑๒ – ๑๖ ธันวาคม พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะ (ที่ไม่เข้าธุดงค์) ฉันภัตตาหารเช้า – เพล ที่ศาลา ๔ ไร่

กำหนดการพิธีขอขมาพระ
และสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง (๑๗ แห่ง)

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) นำพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ขอขมาพระ และสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง

จุดที่ ๑ ๑. พระประธานภายในพระอุโบสถ
.. ๒.พระประธาน ที่มณฑปจัตุรมุข
.. ๓. มณฑป หลวงปู่สีวลี
.. ๔. มณฑป หลวงปู่ขนมจีน
จุดที่ ๒ ๕. หลวงพ่อ ๕ พระองค์ ที่วิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์
จุดที่ ๓. ๖. พระยืน ๓๐ ศอก
.. ๗. เจดีย์พุดตาน
จุดที่ ๔. ๘. สมเด็จองค์ปฐม
จุดที่ ๕. ๙. พระยืน ๘ ศอก
.. ๑๐. พระศรีอาริยเมตไตรย

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) นำพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ขอขมาพระ และสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง(ส่วนที่เหลือ)

จุดที่ ๑. ๑. พระประธาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จุดที่ ๒. ๒. พระองค์ที่ ๑๐ และพระองค์ที่ ๑๑ ที่วิหารพระองค์ที่ ๑๐ - ๑๑ (มณฑปแก้ว)
จุดที่ ๓ ๓. ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ที่มณฑปท้าวมหาราช
จุดที่ ๔. . ๔. พระจุฬามณี
จุดที่ ๕. ๕. พระพุทธชินราช ที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
.. ๖. พระปัจเจกพุทธเจ้า
จุดที่ ๗. ๗. ด้านหน้าบุษบกที่ตั้งพระศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร

การขอขมาพระรัตนตรัย พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า ถ้าทำทุกวันได้ยิ่งดี แต่ที่วัดนี้จะขอขมาเป็นพิธีกรรมใหญ่ปีละ ๒ ครั้ง คือ หลังงานทำบุญเข้าพรรษา และงานบวชพระถือธุดงค์ ฉะนั้นถ้าท่านไม่ติดธุระกิจการงานสำคัญ โปรดมาร่วมพิธีกันในวันนี้ด้วย

(ดอกไม้ ธูปเทียน มีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ที่ด้านหน้าพระอุโบสถ)◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top