Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/3/20 at 22:16 [ QUOTE ]

ประกาศ..วัดท่าซุงของดจัดกิจกรรมต่างๆ ชั่วคราวและ “ขอปิดสถานที่”บางแห่ง


ประกาศวัดจันทาราม(ท่าซุง) ฉบับที่ ๓


เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19)

.....ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและสำนักงานสาธารณสุข.จังหวัดอุทัยธานี ได้ขอความร่วมมือมายังวัดจันทาราม(ท่าซุง) ในการปิดสถานที่ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้คนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

......วัดจันทาราม(ท่าซุง) จึงขอประกาศ “งดรับบุคคลเข้าพักปฏิบัติธรรม” ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

.......ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ )
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ

ประกาศวัดจันทาราม(ท่าซุง) ฉบับที่ ๒เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19)

...........ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี ได้ขอความร่วมมือมายัง วัดจันทาราม(ท่าซุง) ในการปิดสถานที่ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้คนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว วัดจันทาราม(ท่าซุง) จึง “ขอปิดสถานที่” ดังต่อไปนี้

......๑.ตึกรับแขก (ตึกจำหน่ายหนังสือและวัตถุมงคล)
......๒.วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
......๓.มณฑปแก้ว
......๔.วิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์
......๕.โบสถ์เก่า

......๖.วิหารพระองค์ที่ ๑๐ , ๑๑
.......๗.วิหารสมเด็จองค์ปฐม
.......๘.มณฑปพระศรีอริยเมตไตรย
.......๙.ศาลาเรือนไทย (ศาลาเก่า)

เริ่มปิดตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

.........หมายเหตุ : ท่านที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหนังสือและบูชาวัตถุมงคล สามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 056-502-506
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ )
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ

ประกาศ วัดจันทาราม (ท่าซุง)


เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

...เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้ขอคำปรึกษามายังวัดจันทาราม(ท่าซุง) ในการงดการจัดงานที่เป็นเหตุให้มีผู้คนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หรือสถานที่ที่มีผู้คนเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) มีความเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปิดการเข้าสักการะและงดกิจกรรมภายในวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ทางวัดของดจัดกิจกรรม และงดการจัดงานบำเพ็ญกุศล ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

...๒.๑ การเดินทางไปสอนพระกรรมฐาน ที่บ้านสายลม กทม. (๓-๗ เมษายน ๒๕๖๓)
...๒.๒ พิธีบรรพชาสามเณร (หมู่) (๘ เมษายน ๒๕๖๓)
...๒.๓ ทำบุญวันสงกรานต์ และก่อพระเจดีย์ทราย (๑๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓)
...๒.๔ พิธีสะเดาะเคราะห์ (๑๔ เมษายน ๒๕๖๓)

๓. พิธีพุทธาภิเษก ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.จะจัดพิธีเป็นการภายใน

๔. สถานที่ทำวัตรเช้า - เย็น และเจริญพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) ในตอนกลางวัน ย้ายสถานที่ไปปฏิบัติที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (๑๒ ไร่) ตามกำหนดเวลาเดิม ดังนี้

...๑. ทำวัตรเช้า เวลา ๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
...๒. เจริญพระกรรมฐาน (มโนมยิทธิ) เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
...๓. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๕ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ )
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top