Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 22/12/20 at 16:04 [ QUOTE ]

ประกาศ...งดจัดสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านสายลม และงดเดินทางไปบ้านสายลม ม.ค. 2564


ประกาศวัดจันทาราม(ท่าซุง)เรื่อง...งดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านสายลม และงดการเดินทางไปบ้านสายลมเดือนมกราคม ๒๔๖๔


เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดจันทาราม(ท่าซุง) จึงขอประกาศงดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านสายลม และ งดการเดินทางไปบ้านสายลมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๔ มกราคมประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วัดจันทาราม(ท่าซุง)อ.เมือง จ.อุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top