Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 25/12/20 at 11:56 [ QUOTE ]

ประกาศ...เรื่อง งดจัดงานสวดมนต์ข้ามปี วัดจันทาราม(ท่าซุง)


ประกาศ...วัดจันทาราม(ท่าซุง)เรื่อง งดจัดงานสวดมนต์ข้ามปี


เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19) วัดจันทาราม (ท่าซุง) จึงขอประกาศงดจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วัดจันทาราม(ท่าซุง)อ.เมือง จ.อุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top