Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 7/4/21 at 23:37 [ QUOTE ]

กำหนดการ...บรรพชาสามเณร 110 คน และ บวชพราหมณ์หญิง 260 คน ( 10-15 เม.ย 2564 )


กำหนดการบรรพชาสามเณร และ บวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


วันที่ ๑๐- ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ภาคฤดูร้อน )

ของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมเถระวิทยา ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

(บรรพชาสามเณร ๑๑๐ รูป และ บวชพราหมณ์หญิง ๒๖๐ คน)
จุดประสงค์
๑. แก้กรรมไก่
๒.ทำความดี เพื่อตอบแทนพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานและท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน
๓. ปลูกฝังให้เด็กรักการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
๔. ให้เด็กยอมรับและเข้าใจเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย และเข้าใจกฎของกรรมการบรรพชาสามเณร และ บวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐
จัดการฝึกอบรมที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยานกำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง


วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ( วันรายงานตัว)
เวลา ๑๔:๐๐ น.นักเรียนชาย - หญิง โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ เดินทางมาที่รายงานตัว ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยานเอาของใช้ส่วนตัวเข้าห้องพัก ขนของที่จะต้องใช้ จัดสถานที่
เวลา ๑๖:๓๐ น.ถวายบายศรี เตรียมตัวทำวัตรเย็น
เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเจริญกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๓๐ น.รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๙:๓๐ น. เข้าห้องพัก อาบน้ำ นอน

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ( ซักซ้อมก่อนบวช )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๓๐ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๙:๓๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์

เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอน กรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๓๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์ เตรียมอัฐบริขาร
เวลา ๑๕:๐๐ น.นักเรียนชายโกนผม นักเรียนหญิงชมสืออบรม

เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๙:๓๐ น.เข้าห้องพัก อาบน้ำ นอน

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ( วันบวชสามเณร และพราหมณ์หญิง )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๓๐ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๙:๓๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์ ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่บรรพชา

เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอนกรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.พิธีขอขมาและอาจมีพิธีมอบผ้าไตร
เวลา ๑๔:๐๐ น.พิธีบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ

เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๓๐ น.ฉันน้ำปานะ เข้าห้องพัก สรงน้ำ นอน

วันที่ ๑๑ – ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ( สามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๒ – ๓ )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.ฉันอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๓๐ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๙:๓๐ น.วันที่ ๑๑ เดินทางไปกราบ สมเด็จองค์ปฐม พระพุทธชินราช และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วันที่ ๑๒ ไปปล่อยปลา

เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอนกรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิครึ่งกำลัง
เวลา ๑๕:๓๐ น.ชมสืออบรม
เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๓๐ น.ฉันน้ำปานะ เข้าห้องพัก สรงน้ำ นอน

วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ( สามเณร และชีพราหมณ์ วันที่ ๔ )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๖:๓๐ น.ฉันอาหารเช้า
เวลา ๐๗:๓๐ น.ร่วมพิธีสวดมนต์ และฉันเช้าของทางวัด
เวลา ๐๙:๐๐ น.ไปเลี้ยงปลา
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.พักนอนกรรมฐาน ปิดวาจา

เวลา ๑๓:๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิครึ่งกำลัง
เวลา ๑๕๐๐ น.ชมสืออบรม
เวลา ๑๕:๓๐ น.พบท่านเจ้าอาวาสและรับฟังโอวาท
เวลา ๑๗๐๐ น.ไปก่อเจดีย์ทราย
เวลา ๑๘:๐๐ น.แบ่งไปช่วยงานสังฆทาน
เวลา ๑๙:๐๐ น.ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
เวลา ๒๐:๓๐ น. เข้าห้องพัก สรงน้ำ นอน

วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ( สามเณร และชีพราหมณ์ วันที่ ๕ )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๖:๓๐ น.ฉันอาหารเช้า
เวลา ๐๗:๓๐ น.ร่วมพิธีสวดมนต์ และฉันเช้าของทางวัด
เวลา ๐๙:๐๐ น.ไปเลี้ยงปลา
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิครึ่งกำลัง

เวลา ๑๔:๐๐ น.ท่านเจ้าอาวาสแจกทุนการศึกษา
เวลา ๑๖:๓๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๗:๐๐ น.ชมสืออบรม
เวลา ๑๘:๐๐ น.แบ่งไปช่วยงานสังฆทาน
เวลา ๑๙:๐๐ น.ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
เวลา ๒๐:๓๐ น. เข้าห้องพัก สรงน้ำ นอน

วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ( สามเณร และชีพราหมณ์ วันลาสิกขา )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๖:๓๐ น.ฉันอาหารเช้า
เวลา ๐๗:๓๐ น.ร่วมพิธีสวดมนต์ และฉันเช้าของทางวัด
เวลา ๐๙:๐๐ น.ชมสืออบรม
เวลา ๑๐:๐๐ น.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.สรงน้ำ พระภิกษุและสามเณร
เวลา ๑๔:๐๐ น. ทำพิธีลาสิกขาสามเณรที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ
เวลา ๑๕:๐๐ น.ช่วยกันเก็บของในงาน
เวลา ๑๖:๐๐ น.กลับที่พัก เก็บของ◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 8/4/21 at 20:16 [ QUOTE ]


การบรรพชาสามเณร และ บวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ( วันรายงานตัว)
ดูภาพทั้งหมด กดไปที่ F ด้านขวามือ
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top