Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 10/4/21 at 20:45 [ QUOTE ]

ระเบียบข้อปฏิบัติ ...ช่วงเวลางดเข้าสักการะตามจุดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย 2564


ระเบียบข้อปฏิบัติ ระหว่างช่วงเวลางดเข้าสักการะตามจุดต่างๆ
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไปที่มา...: ประชุมคณะกรรมการสงฆ์ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564สำหรับผู้พักประจำในวัด

1. เมื่อมีธุระต้องออกนอกเขตวัดเช่นไปในเมืองหรือเดินทางข้ามจังหวัด ให้ส่งใบลาด้วยตนเองที่ศาลานวราช
2. ไปค้างคืนนอกวัดในจังหวัดที่มีรายการแนบท้าย กลับมาต้องกักตัว14วัน
2.1 ไปเช้าเย็นกลับ แต่ไปด้วยรถโดยสารสาธารณะเช่นรถตู้ กลับถึงวัดต้องกักตัว14วัน
2.2 ไปเช้าเย็นกลับ แต่ไปด้วยรถส่วนตัว กลับถึงวัดไม่ต้องกักตัว14วัน
3. ห้ามรับบุคคลภายนอกเข้าพักในวัด โดยพลการอย่างเด็ดขาด
4. ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ให้หลีกเลี่ยงการนำบุคคลภายนอกเข้ามาพบปะกันภายในวัด
5. กรณีมีอาการเจ็บป่วย ให้แจ้งพระเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่พักโดยทันที

สำหรับญาติโยมที่ต้องการมาปฏิบัติธรรม

1. งดรับผู้ปฏิบัติธรรมภายนอก
2. ผู้เป็นเจ้าของห้อง สามารถเข้าพักได้ โดยต้องกักตัว14วัน
3. ผู้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของห้อง สามารถเข้าพักได้ตามกฏเกณฑ์เดิม โดยต้องกักตัว14วัน
4. การเข้าทำวัตรเช้า-เย็น ที่มหาวิหาร100ปีฯ เจ้าหน้าที่ อ.ส.ม จะเข้มงวดตรวจบัตรอย่างเคร่งครัด

บัตรเขียว.......ผู้พักประจำในวัด
บัตรแดง.......เจ้าของห้อง/ได้รับอนุญาตจากเจ้าของห้อง เข้าออกเป็นระยะ ตั้งแต่การระบาดรอบแรกถึงการระบาดรอบที่สาม
บัตรส้ม.......ผู้พักนอกวัดร่วมกิจกรรมทำวัตรเช้า-เย็นตั้งแต่การระบาดรอบแรกถึงการระบาดรอบที่สาม
บัตรเหลือง......เจ้าของห้อง/ได้รับอนุญาตจากเจ้าของห้อง/ผู้พักนอกวัดที่เข้าพักก่อนวันที่ 9 เมษายน 64

มี 12 จังหวัดที่ต้องกักตัว ดังนี้ สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,เชียงใหม่,ชลบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ ,กรุงเทพ,ตาก,นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,ราชบุรี,สมุทรปราการ

***หมายเหตุ** จังหวัดที่ต้องกักตัวอาจมีประกาศเพิ่มหรือลดได้....ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง•
วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top