Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/1/22 at 23:25 [ QUOTE ]

ประกาศ…เลื่อนงานทำบุญพระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร ประจำปี 2565


ประกาศ...วัดจันทาราม(ท่าซุง)เรื่อง...เลื่อนงานทำบุญพระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕…ตามที่วัดจันทาราม (ท่าซุง) มีกำหนดจัดงานทำบุญพระพุทธไสยาสน์ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร ประจำปี ๒๕๖๕ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน วัดจันทาราม (ท่าซุง) ขอประกาศเลื่อนการจัดงานดังกล่าว ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

................( พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ )
..เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top