Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 20/4/22 at 09:45 [ QUOTE ]

กำหนดการ...บรรพชาสามเณร 120 คน และ บวชเนกขัมมนารี 271 คน ( 23-30 เม.ย 2565 )


กำหนดการบรรพชาสามเณร และ บวชเนกขัมมนารีถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


วันที่ ๒๓- ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ภาคฤดูร้อน )

ของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมเถระวิทยา ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

(บรรพชาสามเณร ๑๒๐ รูป และ บวชเนกขัมมนารี ๒๗๑ คน)
จุดประสงค์
๑. แก้กรรมไก่
๒.ทำความดี เพื่อตอบแทนพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานและท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน
๓. ปลูกฝังให้เด็กรักการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
๔. ให้เด็กยอมรับและเข้าใจเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย และเข้าใจกฎของกรรมการบรรพชาสามเณร และ บวชเนกขัมมนารีถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐
จัดการฝึกอบรมที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยานกำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมนารี


วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ( วันรายงานตัว)
เวลา ๑๔:๐๐ น. นักเรียนชาย - หญิง โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ เดินทางมาที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี เอาของอีกส่วนเข้าห้องพักด้านบน มหาวิหาร ๑๐๐ ปี แล้วขนของที่จะต้องใช้จากโรงเรียนมามหาวิหาร ๑๐๐ ปี เช่นผ้าจีวรสบงอังสะ อาสนะ หนังสือสวดมนต์ฯ เมื่อขนมาเสร็จแล้วให้กลับไปทำความสะอาดหอพักที่๒๕ไร่
---นักเรียนชาย เดินทางไปที่หอพัก๒๕ไร่เอาของบางส่วนขึ้นไปเก็บไว้
---ส่วนนักเรียนหญิงเดินทางเข้าหอพักที่โรงเรียน
เวลา ๑๘:๓๐ น.นักเรียนชาย-หญิง เดินทางมารับประทานอาหารเย็นที่มหาวิหาร๑๐๐ปี
เวลา ๑๙:๐๐ น.จัดเตรียมอาสนะที่นั่งภายในมหาวิหาร ถวายบายศรีบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระกราบพระ แล้วเดินทางกลับห้องพัก อาบน้ำ นอน

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ( ซักซ้อมก่อนบวช )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๓๐ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๙:๓๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชเนกขัมมนารี

เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอน กรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๓๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชเนกขัมมนารี เตรียมอัฐบริขาร
เวลา ๑๕:๐๐ น.นักเรียนชายโกนผม นักเรียนหญิงชมสืออบรม

เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๙:๓๐ น.เข้าห้องพัก อาบน้ำ นอน

วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ( วันบวชสามเณร และบวชเนกขัมมนารี)
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๓๐ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๙:๓๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชเนกขัมมนารี(หลังจากนั้นช่วยจัดเตรียมสถานที่บรรพชา)

เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอนกรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.พิธีขอขมาและอาจมีพิธีมอบผ้าไตร
เวลา ๑๔:๐๐ น.พิธีบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมนารี ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ

เวลา ๑๕:๓๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๐๐ น.เดินทางไปกราบ สมเด็จองค์ปฐม กราบพระพุทธชินราช กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๗:๓๐ น.ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๓๐ น.ฉันน้ำปานะ เข้าห้องพัก สรงน้ำ นอน

วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ( สามเณร และเนกขัมมนารี วันที่ ๒ – ๓ )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน(สามเณรออกบิณฑบาต)
เวลา ๐๗:๐๐ น.ฉันอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๓๐ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๙:๓๐ น.วันที่ ๒๖ ชมสื่ออบรม วันที่ ๒๗ ไปปล่อยปลา วันที่ ๒๘-๒๙ ไปเลี้ยงปลา

เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอนกรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิครึ่งกำลัง
เวลา ๑๕:๓๐ น.ชมสืออบรม วันที่ ๒๘ ทำวัตรท่านเจ้าอาวาสและรับฟังโอวาท
เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็นฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๓๐ น.ฉันน้ำปานะ เข้าห้องพัก สรงน้ำ นอน

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ( สามเณร และเนกขัมมนารี วันลาสิกขา )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.ฉันอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๓๐ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๙:๓๐ น. ทำพิธีลาสิกขาสามเณรที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯ ช่วยกันเก็บของ กลับที่พัก◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top