Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 4/11/22 at 20:13 [ QUOTE ]

กำหนดการ...งานธุดงควัตร ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2565


กำหนดงานธุดงควัตร ประจำปี ๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เปิดให้ทุกท่านมาติดต่อเข้าพักห้องพักตึกขาว ห้องพักรอบตึกกลางน้ำ และศาลา 3 ไร่

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ( รับสมัครพระอาคันตุกะ ที่ศาลานวราช วันที่ ๔ – ๕ – ๖ ธันวาคม)
๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รับสมัครพระอาคันตุกะและเบิกของที่ศาลานวราช หลังจากนั้นเข้าพักที่ศาลา ๒ ไร่

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (รับสมัครพราหมณ์ชาย – หญิงที่ห้อง ๑๔ อาคาร ๒๕ ไร่)
พระภิกษุงดบิณฑบาต และ ฉัน เช้า – เพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่มหาวิหาร 100 ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๐๘.๐๐น. เปิดรับสมัครพราหมณ์ชาย-หญิง ที่ห้อง ๑๔ อาคาร ๒๕ ไร่ และอนุญาตให้เริ่มเข้าไปปักกลดในป่า

๑๐.๐๐น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มหาวิหาร 100 ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่มหาวิหาร 100 ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๑๘.๐๐ น. นาครายงานตัว ที่ ศาลาพระพินิจอักษร (ปิดยอดจำนวนผู้อุปสมบท)(ปิดยอดจำนวนผู้อุปสมบท) หลังจากนั้นเข้าพักที่ศาลา ๔ ไร่

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ( อบรมนาค เบิกอัฎฐบริขาร)
๐๘.๓๐ น. ทำวัตรเช้าที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๐๙.๐๐ น. พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต อบรมนาค ที่ศาลาพระพินิจอักษร
๐๙.๓๐ น. ซ้อมขานนาคร่วมกัน ที่ ศาลาพระพินิจอักษร
๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)

๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาค หลังจากนั้นเบิกเครื่องอัฏฐบริขาร ที่ตึกรับแขก
๑๕.๐๐ น. อบรมศีลของพระ ๒ ชั่วโมง (โทษละเมิดพระวินัย)
๑๗.๐๐ น. โกนผมนาคที่หน้าอุโบสถ (นาคชุดแรก) เสร็จแล้วถ่ายรูปที่ศาลานวราช
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ( พิธีบวงสรวง ที่พระอุโบสถ - งดทำวัตรเช้า)
๐๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวง หน้าอุโบสถ
๐๙.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ให้โอวาทนาคที่ ศาลาพระพินิจอักษร
๑๐.๐๐ น. ซ้อมขานนาคร่วมกัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร
๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)

๑๔.๐๐ น.ซ้อมขานนาคโดยพระคู่สวด ที่ศาลาพระพินิจอักษร
๑๕.๐๐ น. อบรมศีลของพระ ๑ ชั่วโมง(โทษละเมิดพระวินัย)ที่ศาลาพระพินิจอักษร
๑๖.๐๐ น. ซ้อมตั้งขบวนแห่ วันทาเสมา และซ้อมพิธีบรรพชาอุปสมบท ในอุโบสถ
๑๗.๐๐ น. โกนผมนาคที่หน้าอุโบสถ (นาคชุดสอง) เสร็จแล้วถ่ายรูปที่ศาลานวราช
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ( วันอุปสมบท และ วันบวชพราหมณ์ชาย – หญิง )
๐๕.๐๐ น. นาครับประทานอาหารเช้าที่ศาลา ๔ ไร่ (ต้องให้เสร็จก่อน เวลา ๐๕.๓๐ น.)
๐๖.๐๐ น. พิธีขอขมาบิดา-มารดา ผู้มีพระคุณ และรับมอบผ้าไตรและบาตร จากบิดา-มารดา หรือเจ้าภาพ
๐๖.๓๐ น.ตั้งขบวนแห่นาค โดยมีวงโยธวาทิตของโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียน รอบอุโบสถ ๓ รอบ

๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ที่อุโบสถวัดท่าซุง เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ จำนวน ๒๔ รูป
๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย ท่านพระครูอุทิตศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่อุโบสถวัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๕ จำนวน ๒๔ รูป

๐๙.๐๐ น. พิธีบวชพราหมณ์ชาย-หญิง โดย ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร ที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)

๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๒ ที่. อุโบสถวัดท่าซุง โดย ท่านพระครูอุทัยสุตกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๖ ที่. อุโบสถ วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) โดย ท่านพระครูอุเทศธรรมโฆษิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ชี้แจงข้อปฏิบัติในการอยู่ธุดงค์แก่ พระอาคันตุกะ
๒๒.๐๐ น. เสร็จพิธีอุปสมบทหมู่ พระอุปัชฌาย์ให้อนุศาสน์ที่ศาลาพระพินิจอักษรเริ่มธุดงควัตร ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ปฐมนิเทศ, และสมาทานธุดงค์)
๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ยังไม่ออกบิณฑบาต)
๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม เดินเข้าไปปักกลดในป่าธุดงค์
๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลังจากนั้นปฐมนิเทศและสมาทานธุดงค์
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอนวันเสาร์ที่ ๑๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง)


๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๕.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิง - ชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรมหน้ามณฑปพระมหากัสสปะ (ไปก่อนเวลา ๑๕ นาที)
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต ที่ลาน ๒๕ ไร่
๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้า ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลังจากนั้นฉันภัตตาหาร (มื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ทำความสะอาดสถานที่ เป็นต้น
๑๑.๕๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ทำพิธีบวงสรวง (เฉพาะวันที่ ๑๐)

๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๑๔.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทาน ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันน้ำปานะ
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐาน
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ปฎิบัติธุดงควัตรต่อ)
๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๕.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรมหน้ามณฑปพระมหากัสสปะ (ไปก่อนเวลา ๑๕ นาที)
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต ที่ลาน ๒๕ ไร่
๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้า แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ทำความสะอาดสถานที่ เป็นต้น

๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๗.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์ฉันน้ำปานะ
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐาน
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ (วันขอขมาสถานที่สำคัญ)
๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๕.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรมหน้ามณฑปพระมหากัสสปะ (ไปก่อนเวลา ๑๕ นาที)
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต ที่ลาน ๒๕ ไร่
๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้า แล้วฉันภัตตาหาร (ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ทำความสะอาดสถานที่ เป็นต้น

๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๕.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันน้ำปานะ
๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐาน
๑๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส นำพระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์ชายหญิง ขอขมาสถานที่สำคัญ ( เฉพาะบางแห่ง ) ภายในวัดท่าซุง
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (วันลาสิกขา)
๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๕.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรมหน้ามณฑปพระมหากัสสปะ (ไปก่อนเวลา ๑๕ นาที)
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต ที่ลาน ๒๕ ไร่
๐๗.๓๐ น.ทำวัตรเช้า แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)

๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ นำพระภิกษุสงฆ์ และพราหมณ์ชายหญิง ลาสมาทานธุดงค์ และนำขอขมาสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง (ส่วนที่เหลือ) ครบทั้ง ๑๘ แห่ง
๑๑.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาส เป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลกถา

๑๔.๐๐ น. พิธีประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย แด่ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) ที่มหาวิหาร 100 ปีหลวงพ่อพระราชพรหมยานเสร็จสิ้นงานปฎิบัติธุดงค์ประจำปี ๒๕๖๕


กำหนดการในแต่ละวัน อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติ่มตามสถานการณ์
การฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง


สถานที่ลงทะเบียน
พระมหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ( ห้องจำหน่ายวัตถุมงคลเดิม )
เริ่มฝึกวันที่ ๖ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕(ช่วงก่อนธุดงค์) และ วันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕(ช่วงธุดงค์)
เริ่มลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
เข้าห้องฝึกก่อน เวลา ๑๑.๔๕ น.
เริ่มฝึกมโนมยิทธิ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
เครื่องบูชาครูมีเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยานการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง


… วันที่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕(ช่วงธุดงค์) ผู้ที่มีความประสงค์จะฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ให้เตรียมเครื่องบูชาครู มีเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน นั่งตามที่กำหนด ให้นั่งห่างระหว่างกัน ๑ เมตร มาเตรียมได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มฝึกเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะทั้งหมด (ที่เข้าธุดงค์)ฉันภัตตาหารเช้า – เพล ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะ (ที่ไม่เข้าธุดงค์)ฉันภัตตาหารเช้า – เพล ที่ศาลา ๔ ไร่
งดบิณฑบาต ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๕ ธันวาคม สำหรับพระที่ไม่เข้าธุดงค์


หมายเหตุ


…เรื่องระเบียบข้อปฏิบัติ ขอให้ผู้ร่วมปฏิบัติ"ธุดงค์" ทุกท่าน ถือเป็นระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อห้ามอย่าได้ฝ่าฝืนเป็นอันขาด และโปรดถือเวลานัดหมายเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้ผู้อื่นต้องมานั่งรอคอย เพราะท่านเพียงคนเดียว ในงานครั้งนี้ จะมีจำนวนคนมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนตรงเวลา คำว่า “ตรงเวลา” หมายถึงต้องมารอก่อนล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาจะได้เริ่มกันเลย ไม่ใช่มาถึงตรงเวลาพอดี อย่างนี้ใช้ไม่ได้

…วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ หลังจากทำวัตรเช้าแล้วให้เข้าแถวที่จัดเป็น กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔ ในมหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน เมื่อกลุ่มไหนจัดแถวเรียบร้อยแล้วให้เดินไปปักกลดในป่าได้ แต่ละกลดไห้มีระยะห่างกันประมาณ ๖ – ๗ เมตรขึ้นไป

…เมื่อถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕อันเป็นวันสุดท้ายของงานธุดงค์ จะนำไปกราบไหว้บูชาสถานที่สำคัญภายในวัด ๑๘ แห่ง แล้วมาทำพิธีลาสิกขาบทณ มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร (แต่ระยะหลังมีการนำไปกราบไหว้ในตอนกลางคืนก่อนบ้าง) หลังจากนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บกวาดสถานที่, ล้างห้องส้วม, ทิ้งขยะ ให้เรียบร้อย แล้วนำสิ่งของที่เบิกมาคืนเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน

…โดยเฉพาะของที่เบิกไปนั้น เป็นส่วนกลางของสงฆ์ เช่น บาตร กลด มุ้ง และเสื่อ หมอน เป็นต้น ทั้งพระและฆราวาสเมื่อนำไปใช้แล้ว จะต้องรักษาและทำความสะอาดให้ดี ถ้าชำรุดจะต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย หากมิฉะนั้น...จะถือว่าท่านทำลายของสงฆ์ทันที ฯระเบียบการเข้าร่วมปฎิบัติธุดงค์


๑.สำหรับ "พระอาคันตุกะ" ที่จะร่วมปฏิบัติธุดงค์ ขอให้มาแจ้งความจำนงได้ที่ ศาลานวราช ระหว่าง วันที่ ๔ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. เบิกของที่ ศาลานวราช เข้าพักที่ศาลา ๒ ไร่ หากมาไม่ทันตามกำหนดนี้ ทางวัดจะไม่รับเป็นเด็ดขาด
๑.๑ พระอาคันตุกะที่ไม่ได้มาอยู่ธุดงค์ พักที่อาคารบนหอฉัน ฉันเช้า-เพล ที่ศาลา ๔ ไร่ ( ไม่ต้องออกบิณฑบาต )
๑.๒ ทางวัดไม่รับสามเณรเข้าปฏิบัติธุดงค์ เพราะที่ผ่านมามักฝ่าฝืนระเบียบวินัยอยู่เสมอ
๑.๓พร้อมทั้งขอให้นำหลักฐานมาด้วยดังนี้
…ก. ใบสุทธิ
…ข. หนังสือรับรอง จากเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ที่ตนเองสังกัดอยู่


ขณะปฏิบัติธุดงค์ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางวัดกำหนดไว้

.

- ห้ามรับเงินทองมาเป็นส่วนของตน
- ห้ามนำวิทยุ, เครื่องเทป, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เข้ามาในเขตธุดงค์
- ห้ามนำอาหาร ผลไม้ หรือเครื่องดื่มต่างๆ เข้ามาฉันในกลดของตน ให้ฉันได้เฉพาะที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เท่านั้น
- ห้ามเข้าไปในเขตของผู้อื่น และอย่านำบุคคลภายนอกเข้ามาในเขตธุดงค์
- ห้ามพูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ห้ามเรี่ยไร ดูหมอ ดูดวง และแจกเอกสารใดๆ หรือนำวัตถุมงคลต่างๆ มาจำหน่ายจากภายนอกวัด ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง๒. ผู้ที่จะ บวชพราหมณ์ ทั้งชายและหญิง เพื่อร่วมปฏิบัติธุดงค์ในห้องพักก็ดี หรือต้องการที่จะออกไปปักกลดภายนอกก็ดี ขอให้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง วันที่ ๕ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่อาคาร ๒๕ ไร่ โดยเฉพาะ "ผู้ที่จะออกไปปักกลดในป่า" จะต้องมาให้ทัน
…๒.๑. พราหมณ์ชาย – หญิง ที่ไม่ได้อยู่ธุดงค์ในป่า ไปเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ลานธรรม ให้นั่งต่อแถวหลังพราหมณ์ชาย – หญิง ที่อยู่ธุดงค์ในป่า
…๒.๒. ฆราวาสชาย – หญิง จะอยู่ธุดงค์ในป่า โปรดติดต่อเข้าธุดงค์อยู่ป่ากับพระเจ้าหน้าที่ ที่ ๒๕ ไร่ตั้งแต่วันที่ ๕-๖-๗ ธันวาคม เป็นต้นไป ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปในเขตธุดงค์
…๒.๓. ฆราวาสผู้หญิงสมัครอยู่ธุดงค์แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่อาคาร ๒๕ ไร่ และตึกขาวและห้องพักรอบตึกกลางน้ำ ฆราวาสผู้ชายสมัครธุดงค์ แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่ศาลา ๔ ไร่

๓. ผู้ที่ประสงค์จะใส่บาตรพระในตอนเช้า ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม. มีอาหารจำหน่ายที่บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่ เมื่อซื้ออาหารใส่บาตรแล้ว โปรดเข้าแถวให้เรียบร้อยก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น.
๔. ผู้ที่อยู่ธุดงค์ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสชาย-หญิง กรณีเจ็บป่วย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๕. ห้ามเรี่ยไรในเขตวัด ผู้ใดพบเห็นว่ามีคนมาเรี่ยไรในเขตวัด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของวัดให้ทราบโดยด่วน
๖.. ผู้ที่พักในห้องพัก โปรดเก็บสิ่งของมีค่าติดตัวไว้เสมอ เมื่อออกจากห้องให้นำติดตัวไปด้วย


สำหรับฆราวาสมีข้อห้ามดังนี้


- ห้ามนำวิทยุ โทรทัศน์ เตารีด กระทะ ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อประกอบอาหารภายในบริเวณธุดงค์อย่างเด็ดขาด
- ห้ามนำผู้อื่น เช่น ญาติหรือเพื่อนของตนมาพักปะปนในสถานที่ธุดงค์ ถ้าจะพบกันขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แล้วไปพบปะสนทนากันภายนอกสถานที่ และอย่าพูดคุยเสียงดังจนเกินไป
- ห้ามเข้าทรง
- ห้ามเรี่ยไร
- ห้ามแจกเอกสารใดๆ หรือจำหน่ายสิ่งของโดยมิได้รับอนุญาตจากทางวัดเสียก่อน ถ้าหากมีผู้ฝ่าผืนหรือแอบอ้าง จะเป็นทางตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบทันที ดังนี้ ฯ

กำหนดการพิธีขอขมาพระ
และสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง (๑๙ แห่ง)

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) นำพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ขอขมาพระ และสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง ( บางส่วน)

จุดที่ ๑ ๑. พระประธานภายในพระอุโบสถ
.. ๒.พระประธาน ที่มณฑปจัตุรมุข
.. ๓. มณฑป หลวงปู่สีวลี
.. ๔. มณฑป หลวงปู่ขนมจีน
จุดที่ ๒ ๕. พระยืน ๓๐ ศอก
...๖.เจดีย์พุดตาน ๕ พระองค์
จุดที่ ๓. ๗.สมเด็จองค์ปฐม
จุดที่ ๔. ๘.พระยืน ๘ ศอก
...๙.มณฑปพระศรีอาริยเมตไตรย

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ (เจ้าอาวาส) นำพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ขอขมาพระ และสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง(ส่วนที่เหลือ)

จุดที่ ๑. ๑๐.พระประธาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จุดที่ ๒. ๑๑.วิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์ (หลวงพ่อ ๕ พระองค์ และอัฐิของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล)
จุดที่ ๓ ๑๒.เรือนไทย (ศาลาเก่า อดีตท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ๗ องค์)
จุดที่ ๔. ๑๓.วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
จุดที่ ๕. ๑๔.วิหารพระองค์ที่ ๑๐ - ๑๑ (มณฑปแก้ว)
จุดที่ ๖. ๑๕.มณฑปท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔
จุดที่ ๗. ๑๖.พระจุฬามณี
จุดที่ ๘. ๑๗.พระพุทธชินราช ที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
...๑๘.พระปัจเจกพุทธเจ้า
จุดที่ ๙. ๑๙.เบื้องหน้าบุษบก ที่ตั้งสรีระสังขาร ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ภายในมหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

การขอขมาพระรัตนตรัย พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า ถ้าทำทุกวันได้ยิ่งดี แต่ที่วัดนี้จะขอขมาเป็นพิธีกรรมใหญ่ปีละ ๒ ครั้ง คือ หลังงานทำบุญเข้าพรรษา และงานบวชพระถือธุดงค์ ฉะนั้นถ้าท่านไม่ติดธุระกิจการงานสำคัญ โปรดมาร่วมพิธีกันในวันนี้ด้วย◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top