Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 25/3/23 at 17:41 [ QUOTE ]

กำหนดการ...บรรพชาสามเณร 125 รูป และ บวชเนกขัมมนารี 284 คน ( 6-15 เม.ย 2566 )


กำหนดการบรรพชาสามเณร และ บวชเนกขัมมนารีถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


วันที่ ๖- ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ( ภาคฤดูร้อน )

ของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมเถระวิทยา ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

(บรรพชาสามเณร ๑๒๕ รูป และ บวชเนกขัมมนารี ๒๘๔ คน)
จุดประสงค์
๑. แก้กรรมไก่
๒.ทำความดี เพื่อตอบแทนพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานและท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน
๓. ปลูกฝังให้เด็กรักการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
๔. ให้เด็กยอมรับและเข้าใจเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย และเข้าใจกฎของกรรมการบรรพชาสามเณร และ บวชเนกขัมมนารีถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐
จัดการฝึกอบรมที่ศาลา 2 ไร่กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมนารี


วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ( วันรายงานตัว)
เวลา ๑๔:๐๐ น. นักเรียนชาย - หญิง โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ เดินทางมาที่ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี เอาของอีกส่วนเข้าห้องพักด้านบน มหาวิหาร ๑๐๐ ปี แล้วขนของที่จะต้องใช้จากโรงเรียนมามหาวิหาร ๑๐๐ ปี เช่นผ้าจีวรสบงอังสะ อาสนะ หนังสือสวดมนต์ฯ เมื่อขนมาเสร็จแล้วให้กลับไปทำความสะอาดหอพักที่๒๕ไร่
---นักเรียนชาย เดินทางไปที่หอพัก ๒๕ ไร่
---ส่วนนักเรียนหญิงเดินทางเข้าห้องพักที่ศาลา ๔ ไร่
เวลา ๑๘:๓๐ น.นักเรียนชาย-หญิง เดินทางมารับประทานอาหารเย็นที่ศาลา๔ไร่
เวลา ๑๙:๐๐ น.จัดเตรียมอาสนะที่นั่งภายในมหาวิหาร ถวายบายศรีบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระกราบพระ แล้วเดินทางกลับห้องพัก อาบน้ำ นอน

วันที่ ๗ - ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ( ซักซ้อมก่อนบวช )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๓๐ น.ทำวัตรเช้า ที่มหาวิหาร๑๐๐ปี
เวลา ๐๙:๓๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชเนกขัมมนารี

เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอน กรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๓๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชเนกขัมมนารี เตรียมอัฐบริขาร
เวลา ๑๔:๐๐ น.(วันที่ ๗) นักเรียนชายโกนผมที่ศาลา๔ไร่ นักเรียนหญิงชมสืออบรม

เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๙:๓๐ น.เข้าห้องพัก อาบน้ำ นอน

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ( วันบวชสามเณร และบวชเนกขัมมนารี)
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๓๐ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๙:๓๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชเนกขัมมนารี(หลังจากนั้นช่วยจัดเตรียมสถานที่บรรพชา)

เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอนกรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.พิธีขอขมาและอาจมีพิธีมอบผ้าไตร
เวลา ๑๔:๐๐ น.พิธีบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมนารี ที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปีหลวงพ่อฯโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์

เวลา ๑๕:๓๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๐๐ น.เดินทางไปกราบ สมเด็จองค์ปฐม กราบพระพุทธชินราช กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๗:๓๐ น.ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๓๐ น.ฉันน้ำปานะ เข้าห้องพัก สรงน้ำ นอน

วันที่ ๑๐ – ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ( สามเณร และเนกขัมมนารี วันที่ ๒ – ๕ )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน(สามเณรออกบิณฑบาต)
เวลา ๐๗:๐๐ น.ฉันอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๐๐ น.วันที่ ๑๐ ไปปล่อยปลา เนกขัมมนารีเลี้ยงปลา ด้วยเลย
เวลา ๐๘:๓๐ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๙:๓๐ น. วันที่ ๑๑ สามเณรไปเลี้ยงปลา
เวลา ๐๙:๓๐ น. วันที่ ๑๒ ม.๕ ถ่ายรูปที่โบสถ์แล้วไปเลี้ยงปลา
เวลา ๐๙:๓๐ น. วันที่ ๑๔ ช่วยงาน

เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอนกรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น. วันที่ ๑๐-๑๑-๑๒ เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิครึ่งกำลัง (เน้นว่าขอให้ฝึกเสร็จก่อนค่อยไปช่วยงาน)
เวลา ๑๓:๐๐ น.วันที่ ๑๔ ช่วยงาน
เวลา ๑๔:๐๐ น. วันที่ ๑๓ ทำวัตรท่านเจ้าอาวาสและรับฟังโอวาท ถ่ายรูป ฉันน้ำปานะแล้วไปก่อเจดีย์ทราย

เวลา ๑๕:๓๐ น.ชมสื่ออบรม
เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็นฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๓๐ น.ฉันน้ำปานะ เข้าห้องพัก สรงน้ำ นอน

วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ( สามเณร และเนกขัมมนารี วันลาสิกขา )
เวลา ๐๕:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๖:๐๐ น. ฉันอาหารเช้า
เวลา ๐๗:๓๐ น. ช่วยงาน ร่วมรับการสะเดาะเคราะห์
เวลา ๑๕:๓๐ น. สรงน้ำพระ เณร ลาสิกขา ช่วยกันเก็บของ กลับที่พัก◄ll กลับสู่สารบัญ

พิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖
ณ วัดจันทาราม ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

*******************************วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ น. ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชเนกขัมมนารี
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีขอขมา และอาจมีพิธีมอบผ้าไตร
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี) เดินทางมาถึงมหาวิหาร 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
- ประธานฝ่ายสงฆ์พระเดชพระคุณ พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี จุดธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย
- ประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล (จบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ประธานฝ่ายฆราวาส และผู้ร่วมพิธี ถวายความเคารพพร้อมกัน

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีบรรพชา และบวชเนกขัมมนารีที่มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพ
เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-ประธานในพิธีถวายสักการะพระเดชพระคุณพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
-ประธานในพิธีถวายสักการะพระเดชพระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม
-เสร็จพิธี

หมายเหตุ : ๑. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒. การแต่งกาย
- ประธานพิธี ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาว
- ผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top