Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/7/08 at 15:48 [ QUOTE ]

รวมสารธรรม ชุดที่ 4 แนวทางการเจริญพระกรรมฐาน ตอนที่ 1 - 24สำหรับการเปิดเว็บไซด์ "วัดท่าซุง" โดยตรงนั้น ทางผู้จัดทำอยากจะนำคำสอนหรือการเทศน์ หรือการสนทนาธรรม แตกต่างจาก "เทป" หรือ "ซีดี" ชุดที่จำหน่าย ณ ตึกรับแขก ซึ่งเป็นคำสอนตั้งแต่ ปี ๒๕๒๐ เป็นต้นมา แต่เทป "แนวทางเจริญกรรมฐาน" ชุดนี้ที่จะนำเสนอทางเว็บไซด์ จะเป็นเทปที่บันทึกเสียงไว้นานกว่านั้น คือ ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๗ - ๒๕๑๙ หมายถึงตอนนั้นยังไม่ได้สร้างพระอุโบสถ (ฝังลูกนิมิต ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๐)

จึงเป็นอันว่า ท่านผู้รับฟังเสียงหลวงพ่อฯ ทางเว็บไซด์นี้ ถือว่าได้กำไร คือได้มีโอกาสฟังเสียงหลวงพ่อฯ ตั้งแต่สมัยก่อนๆ ได้ ซึ่งท่านได้สอนไล่ตั้งแต่ "อารมณ์สมาธิเบื้องต้น" ไปจนถึง "อารมณ์พระอรหันต์" เลย แล้วแต่ละตอนก็ไม่ยาวนัก เพราะเป็นเทปที่สอนในขณะเจริญพระกรรมฐานร่วมกัน หลวงพ่อสอนเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิ จากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลกัน

เทปชุด "สารธรรม" นี้ จึงมี ๔ ชุด ชุดนี้เป็นชุดที่ ๔ มีทั้งหมด ๑๒ ม้วน (๒๔ ตอน) จึงได้แสกนภาพหน้าปกเทปมาประกอบไว้เป็นหลักฐานด้วย จึงหวังว่าผู้เยี่ยมชมทั้งหลาย คงจะชอบนะครับ เพราะเปิดไปแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วย เหมือนกับหลวงพ่อท่านได้มาสั่งสอนเราอยู่ ณ ขณะนี้ เสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศล เป็นเสร็จพิธี เปิดวันละตอนก็จะดีนะ เพราะจัดเป็นหมวด "เสียงธรรมตามสาย" ด้วย


หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
เรื่องที่เรื่อง : แนวทางการเจริญพระกรรมฐานคลิกเพื่อฟังเสียง
001การตัดกังวล
002การตัดนิวรณ์
003ทรงสัจจะเพื่อสมาธิ
004กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก
005อาการปีติ
006อารมณ์ฌาน, พระโสดาบัน
007อารมณ์ฌาน 2, พระอนาคามี
008หัวใจของการเจริญพระกรรมฐาน
009อารมณ์ฌาน 3
010อริยสัจ 4
011ศรัทธาจริต, พุทธจริต
012อริยสัจ 4, อุปสมานุสติ
013กายคตานุสติ
014มรณานุสติ
015อาณาปานุสติ
016พุทธานุสติ เบื้องต้น
017พุทธานุสติ สมาบัติ 8
018โทษของกามฉันทะ
019พุทธานุสติ - โลกุตระ
020สรุปอารมณ์สมาธิหาข้อบกพร่อง
021ปฏิบัติเข้าสู่พระโสดาบัน
022ปฏิบัติเข้าสู่พระสกิทาคามี
023ปฏิบัติเข้าสู่พระอานาคามี
024ปฏิบัติเข้าสู่พระอรหัตผล


คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ "ธัมมวิโมกข์"


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top