Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 7/7/08 at 18:31 [ QUOTE ]

วิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์


หลวงพ่อ ๕ พระองค์
ประดิษฐานเป็นการถาวรแล้ว
หลวงพ่อ ๕ พระองค์
ประดิษฐานชั่วคราว ณ ศาลาพระพิจนิจหมายเหตุ: เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์แทนที่ศาลาเดิม บริเวณด้านหลังหอไตรกลางน้ำ และได้ย้ายหลวงพ่อทั้ง ๕ พระองค์ไปประดิษฐานไว้ที่ศาลาพระพินิจอักษรเป็นการชั่วคราว ขณะนี้ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ย้ายหลวงพ่อ ๕ พระองค์กลับมาที่เดิมแล้ว


(พระพุทธรูปและหลวงพ่อ ๕ พระองค์ เดิมประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหลังเก่า)(บริเวณซุ้มประตูด้านหน้า ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ (หลังเก่า) ปัจจุบันได้รื้อสร้างขึ้นใหม่แล้ว)

เดิมศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ คือ ศาลาหลวงพ่อ ๔ พระองค์ ได้เปลี่ยนเป็นศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ หลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๓๕

(ภาพระหว่างการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๑)

ต่อมาทางวัดท่าซุงได้สร้างรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน แล้วนำไปประดิษฐานในศาลาหลวงพ่อ ๔ พระองค์ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ ตั้งแต่นั้นมา

หลวงพ่อ ๕ พระองค์ ประกอบด้วย
๑. องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ความสำคัญอยู่ที่ "พระพุทธรูปเก่าแก่" ที่บรรจุอยู่ใต้ฐานองค์พระ หลวงพ่อบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มาก)
๒. หลวงปู่ใหญ่ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุงองค์แรก
๓. หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ซึ่งเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยอยู่กับหลวงปู่ศุข
๔. หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ท่านเป็นอาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
๕. หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(พระมหาวีระ ถาวโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง มรณภาพเมื่อ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕


เนื่องจากมีผู้สนใจในการกราบไหว้ หลวงพ่อ ๕ พระองค์มาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงได้แนะนำวิธีการกราบหลวงพ่อ ๕ พระองค์ ดังนี้

การบน


จะมาบนที่วัดก็ดี หรือจะบนที่บ้านก็ได้ ให้นึกถึงบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงปู่ใหญ่ วัดท่าซุง หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

แล้วตั้งจิตอธิษฐานเอาตามใจชอบ “ถ้าไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้ ขอได้โปรดช่วยให้มีผลโดยเร็ว” ทั้งนี้ก็เพราะว่ากรรมบางอย่าง พระก็แก้ไขให้ไม่ได้นั้นมีอยู่

สำหรับการบนด้วยอามิส มีให้เลือก ๔ อย่าง โดยจะต้องแก้บนตามข้อใดข้อหนึ่ง ตามกำลังที่จะกระทำได้ เมื่อได้ผลเป็นประการใดแล้ว ขอให้รักษาสัจวาจาตามที่ตั้งใจไว้ รายละเอียดการบนมีดังนี้

๑. ถวายทองคำเปลว ๑๐๐ แผ่น และผ้าห่มองค์พระ องค์ละ ๑ ผืน (สำหรับทอง ไม่ต้องปิดองค์พระ ให้นำทองไปวางไว้หน้าหลวงพ่อ ๕ พระองค์)

๒. ถวายสังฆทานชุดใหญ่ ๑ ชุด โดยใช้เพียงชุดเดียว ถวายรวมทั้ง ๕ พระองค์

๓. รักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ ตามความสามารถ ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน และเจริญพระกรรมฐาน ๗ วัน ในการเจริญพระกรรมฐาน ถ้าปฏิบัติในวัดได้ไม่ครบ ๗ วัน อาจจะทำครั้งละ ๒ หรือ ๓ วันก็ได้ ที่เหลือก็อาจจะไปทำต่อที่บ้านก็ได้ หรือที่วัดใกล้บ้านก็ได้

๔. ถ้าเรื่องที่จะบนเป็นเรื่องใหญ่ ร้ายแรงมาก ให้บนตามนี้ คือ การบวชเณรเอง หรือให้คนอื่นบวชแทนก็ได้ ท่านที่บวชเณรเองก็ดี หรือคนที่บวชแทนก็ดี จะต้องเจริญพระกรรมฐานให้ได้มโนมยิทธิแจ่มใสจะมีผลรวดเร็ว

หากบวชเองจะต้องเคร่งครัดให้มาก เจริญพระกรรมฐานให้แจ่มใส ถ้าจ้างให้คนบวชแทน ขอให้บำรุงผู้ที่บวชวันละ ๕๐ บาทเป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นค่าภัตตาหารและค่าเครื่องใช้สอยตามสมควร จนครบ ๗ วัน***************************


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top