Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 27/7/08 at 17:40 [ QUOTE ]

โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

• ประพฤติตนดี มีความสุข •
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
วัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี
( องค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา )


พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ใหญ่พระสุธรรมยานเถระวิทยา
(ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา)
พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต
รองเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
ผู้จัดการโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนผู้ใหญ่พระสุธรรมยานเถระวิทยา
คณะอาจารย์โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
พระไพบูลย์ สุธมฺมฐิติญาโณ
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ร้อยโทชัยศรี มีสวย
ครูใหญ่ และงานบริหารบุคคล
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์


อาจารย์สุทธิยา สัญญะเขตต์
งานบริหารงบประมาณ
.
อาจารย์ณัฐธีรา อารีกุล
งานบริหารวิชาการ
อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์วิโชติ กุลเกตุ
งานบริหารทั่วไป (ศิษย์เก่ารุ่น ๒)
อาจารย์สังคมศึกษาและหอพักชาย

อาจารย์จริยา อ่ำทอง
วิชาสังคมศึกษาและงานทันตกรรม
.
อาจารย์ประทีป วาดพันธ์
วิชาพลานามัยและงานอาชีพฯ
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑)
อาจารย์อรุณรุ่ง ธรรมตา
วิชาวิทยาศาสตร์และงานพยาบาล
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑)

อาจารย์ปฏิรูป ศิลปรัตน์
วิชาวิทยาศาสตร์และดนตรีสากล
(ศิษย์เก่ารุ่น ๓)
อาจารย์นิภา เจนกสิสาท
วิชาภาษาไทยและงานหอพักหญิง
(ศิษย์เก่ารุ่น ๓)
อาจารย์สุภาวดี สุมาลี
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาเคมี
งานบรรณารักษ์

อาจารย์ประนัดดา สงครามศรี
วิชาภาษาไทย
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑๐)
อาจารย์ธันยาภรณ์ ขำมา
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์
.
อาจารย์ญาณี เพ็ชรฟู
วิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยา
.

อาจารย์เบญจมาศ อรรถพันธ์
วิชาพระพุทธศาสนาและวิชางานอาชีพฯ
(ศิษย์เก่ารุ่น ๙)
อาจารย์สุธาสินี กรรณวงษ์
วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑๓)
อาจารย์มนต์สวรรค์ สังไว
งานบรรณารักษ์
.

อาจารย์สุกัญญา ฉัตรแก้ว
งานธุรการ
.
อาจารย์ชัยรัตน์ แก้วสว่าง
วิชาดนตรีไทย
.
อาจารย์เชาว์ ปิยสุทธิ์
วิชาดนตรีสากล
.

อาจารย์วิไล สาแช
วิชานาฏศิลป์ไทย
.
อาจารย์วัชราวรรณ มหาวรรณ
วิชาภาษาอังกฤษ
.
อาจารย์ธนัตดา ปรีดิพันธ์
วิชาสุขศึกษาและการงานอาชีพฯ
.

อาจารย์วรกานต์ ก่อเกิด
วิชาคอมพิวเตอร์
(ศิษย์เก่ารุ่น ๑๓)
นางสาวทิพเนตร นิลผาย
วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
.

คณะผู้ร่วมให้การสงเคราะห์นักเรียน

ทันตแพทย์หญิงจำนูน จารุจินดา
ทันตแพทย์(อาสา)ประจำโรงเรียน
.
อาจารย์ศิริพร พงษ์พิทักษ์
วิชาภาษาไทย
(ครูอาสา)
อาจารย์ทวี แผ่นทอง
วิชาภาษาอังกฤษ
(ครูอาสา)

คุณพัชรี รอดพยันต์
ผู้ช่วยทันตแพทย์(อาสา)
.
อาจารย์บุญเรือน สาระถี
วิชาพระพุทธศาสนาและวิชางานอาชีพฯ
(ครูอาสา)
อาจารย์ใบบุญ เจริญกุล
วิชาการงานอาชีพฯ
(ครูอาสา)

ทันตแพทย์หญิงรสวันต์ อัศวพลังกูล
ทันตแพทย์ (อาสา) ประจำโรงเรียน
.
.
.
.

บุคลากรฝ่ายต่างๆ

คุณมะลิ เพ็ชรเย็น
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ


คุณสุมาลี รักเขตการ
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ
.
คุณยุพิน จันทร์ดี
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ
.
คุณวิฑูรย์ ยงศาริ
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ
.[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top