Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/8/08 at 15:01 [ QUOTE ]

หลวงพ่อสอนลูกที่ภาคใต้ ปี 2521 (ม้วน 1 - 10)


(Update 5 กันยายน 2556)

คลิปที่ปุ่ม Playlist เลือกฟังได้แต่ละตอนคลิปไฟล์เสียง .wma นี้ต้องเปิดด้วยโปรแกรม Window Media Player
ตอนนี้เปิดเวปด้วย Browser Chrome หรือ IE (Internet Explorer) ได้แล้ว

โปรดกดที่ปุ่ม Play แล้วรอสักครู่ (ควรกดที่ใต้ปุ่ม อย่ากดตรงปุ่มจนเกินไป)


หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)
ม้วนที่หลวงพ่อสอนลูกที่ภาคใต้หน้า A หน้า B
1เข้าเฝ้าในหลวง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2521
2พระราชจริยาวัตรของในหลวง
3เดินทางลงใต้จากวัดท่าซุง - ประจวบคีรีขันธ์
4ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร - กระบี่
5จากกระบี่ถึงพังงา, กลับจากพังงามาที่กระบี่
6กระบี่ - นครศรีธรรมราช, เล่าเรื่องเสือฝ้าย,ขุนช้างขุนแผน
7วัดป่าเลไลย, พระเจ้าอู่ทอง, พระยาพาน, ขุนแผน
8พระปฐมเจดีย์, การประกาศพระศาสนา, เรื่องน้ำมัน
9ทรัพยากรภาคใต้, ชนเผ่าไทย, พระเจ้าตากสิน
10ไปยะลา วันที่ 25 เมษายน 2521, คุยกับคณะศิษย์แล้วเดินทางกลับ


คลิปเสียงชุดนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของวัดท่าซุง จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ "ธัมมวิโมกข์"


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top