Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 27/8/08 at 19:56 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กันยายน 2551) "เว็บวัดท่าซุง"


ข่าวศูนย์ ฯ

ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือนกันยายน ๒๕๕๑

" วิชชุดา " - รวบรวม


วันที่ ๑, ๒, ๓, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระสมนึก, พระบุญชู และ พระชิดชนก เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๑ ส.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปบ้าน พล. อ. อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๒๑.๐๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๒, ๓ ส.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๒ ส.ค.มีผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๙๘ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๘ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๗๓ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๗๑ คน


วันที่ ๓ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๙๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๔๒ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๘๙ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๘๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๙๕๖ คน

วันที่ ๒, ๓, ๔ ส.ค. ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. ลงรับสังฆทาน จนถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. จึงขึ้นพัก ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญ
พระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์ คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน
เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร.ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล
พระครูปลัดอนันต์ ฯ ให้พร เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง ขึ้นพัก
วันที่ ๕ ส.ค. เดินทางกลับวัดวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑

งานพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช
และบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ณ วัดท่าซุงเวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูสังฆรักษ์สุรจิต รองเจ้าอาวาส จุดธูปเทียนทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
พระมหากษัตริย์ไทย โดยมีคณะสงฆ์วัดท่าซุง พร้อมทั้งญาติโยมพุทธบริษัทที่อยู่ถือศีลในระหว่างเข้าพรรษา และนักเรียน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาเข้าร่วมในพิธีด้วยความพร้อมเพรียงกันจากนั้น คุณทัศนีย์ บุญญสถิตย์ เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนสักการะบูชาพระรัตนตรัย
ต่อมา คุณสุมนา ม่วงปฐม เป็นผู้นำ ญาติโยมฆราวาสที่มาร่วมงานกล่าวคำอาราธนา ศีล ๕ และพระสงฆ์ให้ศีล


จากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยฆราวาสทั้งหมด ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บทสำคัญ คือ "อุปปาตะสันติ" (มหาสันติงหลวง) ด้วยความพร้อมเพรียง ในทำนองการสวดมนต์แบบทางเหนือ "พระคัมภีร์อุปปาตะสันติ" ฉบับภาษาบาลีอักษรไทยนี้ ถอดความมาจากต้นฉบับภาษาบาลีอักษรพม่า โดย ท่านเจ้าคุณธรรมคุณาภรณ์ (เช้า ฐิตะปัญโญ) วัดมหาโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์

"พระคัมภีร์อุปปาตะสันติ" เป็นพระคาถาภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดย พระมหามังคละสีลวังสะ พระเถระแห่งเชียงใหม่ในยุคของ พระเจ้าติโลกราช แห่งราชวงศ์เม็งราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น (พ.ศ. ๑๙๘๕ - ๒๐๓๐) ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ทำให้ชาวพม่าเลื่อมใสและนำไปเผยแพร่โดยในพระคาถาได้กล่าวถึงพระนามของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ และเหล่าทวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วน เพื่อขอความเป็นสิริมงคล ความสงบร่มเย็นให้คุ้มครองผืนแผ่นดินไทย ช่วยขจัดเรื่องวุ่นวายสิ่งไม่น่าปรารถนา และกำจัดผู้ที่คิดร้ายต่อดินแดนไทย พร้อมทั้งช่วยดลใจให้คนไทยรักสามัคคีปรองดอง ร่วมกันสร้างความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทย

ขอเชิญอ่านรายละเอียดได้ที่กระทู้นี้.. http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=649คณะนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา" เข้าร่วมพิธีนี้ด้วยเช่นกัน
วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
ทำบุญถวายพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถเวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุง โดยมี พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจ ฯ จบแล้ว อาจารย์ ร.ท. ชัยศรี มีสวย พร้อมครูและนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา" ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ตัวแทนนำกล่าวคำถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธีแจ้งข่าว

วันที่ ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิที่บ้าน
เลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๔, ๕ ต.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๕ ต.ค. ทำบุญวันที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ที่บ้านสายลมโมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การเดช ถวายอาหาร และยารักษาโรคสำหรับสุนัข ประจำเดือน กรกฎาคม
มีรายการดังนี้ ค่าอาหาร ๑๗,๖๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. คุณหยกเพชร จันทวัน ถวายเงิน สำหรับเป็นค่าอาหารสุนัขบริเวณภายในวัดท่าซุง เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓. คุณนฤมล นินบดี ถวายเงินสำหรับเป็นค่าอาหารสุนัขบริเวณภายในวัดท่าซุง เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๔. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล ( แต๋ว ) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์และ
วันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะ ครูฝึกที่บ้านสายลม
ในวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และคณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านสายลม เดือนสิงหาคม รวมมูลค่า ๒,๑๒๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top