Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/9/08 at 16:54 [ QUOTE ]

ภาพ/รายนามเจ้าภาพสร้างเสา... การปรับปรุงโครงสร้างหลังคาใหม่ ของศาลา 12 ไร่(update)

รายนามเจ้าภาพสร้างเสาศาลา 12ไร่บริจาคเป็นเงินค่าเสาต้นละ 1 แสนบาท


ในการนี้คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา (คุณขวัญ) ได้บริจาคเป็นค่าบูรณะปรับปรุงศาลา 12ไร่ เป็นเงิน 1,000,000.- (หนึ่งล้าน) บาท และยังซื้อที่ 1 งานด้านหลังศาลาถวายวัดเป็นเงินอีก 300,000.- (สามแสน) บาท

ท่านพุทธบริษัทร่วมทำบุญได้โดยตรงกับท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและสามารถจองเป็นเจ้าภาพได้ในราคาต้นละ 100,000.- (หนึ่งแสน) บาท โดยจะติดชื่อเจ้าภาพไว้ที่เสาแต่ละต้นด้วย

รายนามเจ้าภาพสร้างเสาศาลา 12ไร่ โดยบริจาคเป็นเงินค่าเสาต้นละ 1 แสนบาท โดยจะติดชื่อเจ้าภาพไว้ที่เสาแต่ละต้นด้วย ดังนี้

1 พระภาวนากิจวิมล 4 ต้น
2 พระสมุห์มงคลเวทย์ สุธมฺมฐานวโร 1 ต้น
3 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1 ต้น
4 พระสำออย สุธมฺมธนปาโล 1 ต้น
5 พระกิตติพศ สุธมฺมสิริปญฺโญ 1 ต้น
6 พระอาจารย์เอกลักษณ์ ปญฺญาคโม, พระมหานัทกฤต ทีปงฺโร, คณะศิษย์วัดปากน้ำโจ้โล้ และคณะศิษย์วัดบ้านห้วยน้ำขาว 1 ต้น
7 คุณ ภัคชาดา--ดารัณ หิรัณย์เตชะ, กฤษณะพงศ์ มหาเปารยะ 1 ต้น
8 คุณกิจจา กาญจนบรรณ,สุกัญญา ตั้งศุภวัฒนกิจ,รัชนี เอิบประสาทสุข 1 ต้น
9 ร้านประกายแก้ว คุณ ปริญญา-สุภาวดี รักซ้อน 1 ต้น
10 คณ อุณา ตันตระกูลชาญชัย-Jae song Lee 1 ต้น

11 คุณ จุฑาวรรณ-เลอสรรค์-ธนวินท์ โอฬารวัฒน์ 2 ต้น
12 คุณ ภิรัศชกาฑ์ณ อัครอุดมโรจน์ และครอบครัว (หจก.ขวัญใจกีฬา) 3 ต้น
13 คุณ พงศ์กฤต อนุรักษ์วงศ์ศรี 1 ต้น
14 คุณเกษม-มาลี จิวราชและครอบครัว 1 ต้น
15 คุณ สุดา เสริมศรี 1 ต้น
16 คุณ ชาลี สักยกุล 1 ต้น
17 คุณ สุเลขา เกรียงไกรกฤษฎา 1 ต้น
18 คุณ วีระพันธ์-ประไพ-สุวิสาส์-กุณฑิกา สุนทราณู 1 ต้น
19 พ.ต.ท.พงศ์ศิริ-ภิญญพักตร์-พัตรพิมล -ดารัณ หิรัณย์เตชะ 1 ต้น
20 คุณ อนุพงศ์ อ่ำรัศมี 1 ต้น

21 สิงห์ภูธร 8 ริ้ว 1 ต้น
22 คุณ สมพงศ์ พรปทุมชัยกิจ 1 ต้น
23 MR.SHAKE 1 ต้น
24 คุณ ณชญาดา ชูชัยศรี 1 ต้น
25 คุณ สุมาลี อนันต์พลังใจ 1 ต้น
26 คุณ เลิศดำริ-บัวเทพ ศรีคงศรี และครอบครัว 1 ต้น
27 คุณ วัชรพงศ์ ศรีหนองห้าง, สุวรรณี อัศวกุลชัย 1 ต้น
28 ครอบครัว สารีรัตน์ และครอบครัว เกษมสุภาพันธ์ 1 ต้น
29 คุณ นิตยา ธรรมสันติ 1 ต้น
30 คุณ สุนทรี สัจจพงษ์, ลักขณา ใจดี 1 ต้น

31 คุณ กรชัย ชูชัยศรี และครอบครัว 1 ต้น
32 พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และคณะ 2 ต้น
33 คุณ อรุณพร-ดร.สันต์-อภิรดา-ณีรนุช สร้อยสน และคณะ 1 ต้น
34 ทพ.อิสริย์-ทพญ.สุนีย์ กุลสมบูรณ์ และครอบครัว 1 ต้น
35 คุณ นงลักษณ์ โกวัฒนะ 1 ต้น
36 คุณ อรุณศรี เล็งเลิศผล,วันทภรณ์ พรกิตติโชติเจริญ,จุไรรัตน์ กาญจนพบู,จตุรงค์ หล้าสมบูรณ์และอุโฆษ ปทีบกมล 1 ต้น
37 คุณ พรศักดิ์ อริยพงศ์ไพโรจน์ 1 ต้น
38 คุณ สมหวัง-กฤติวรณรงค์-สกลกฤต เดชศิริอุดม 1 ต้น
39 คุณ พลอยนภัส ศรีสำราญโชค, พีรเชษฐ์-ด.ช.ธนณัฏฐ์-ด.ช.ชวินโรจน์-ด.ญ.นภัสพลอย คัมภีร์ชนะ 1 ต้น
40 คุณ เศรษฐา-อุษา ชัยมหาวงศ์ และครอบครัว 1 ต้น

41 คุณ ศุทรา นิกมล 1 ต้น
42 คุณ อรนุช-ธนัตถ์พงศ์-พัชรพงศ์ รุจิราวรรณ 1 ต้น
43 คุณ ลัดดาภรณ์ จำรัสผลเลิศ และลูกหลาน อุทิศให้นายสุรศักดิ์ จำรัสผลเลิศ 1 ต้น
44 ดร.มาริษา จำรัสผลเลิศ และครอบครัว 1 ต้น
45 ดร.ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ และ น.ส.นันท์นิชา ปริกุลพรสิทธิ์ 1 ต้น
46 คุณศิริวัฒน์ ฤทัยเจตน์เจริญ,เยาวลักษญ์ จำรัสผลเลิศ,กฤษฎีชนม์, วลัยพรรณ. ฤทัยเจตน์เจริญ และครอบครัว 1 ต้น
47 คุณจตุภัทร ปุยะพันธ์, ศษิกาญจน์ รุ่งโรจน์ปฐมพร และครอบครัว
48 คุณไพโรจน์ แสงสาครรัตนะ
49 พระพงศธร สุธมฺมเขมรโต, กชกร ใบไม้ และคณะเรือดำน้ำ
50 คุณบงกช เกียรติเรืองชัย และครอบครัว 1 ต้น

51 ครอบครัวพงศทัต 1 ต้น
52 คุณไพรเพชร-ภรสินีย์ แสงสาครรัตนะ 1 ต้น
53 คุณอรนุชา เอื้อพีระพัฒนา, กรภรัณย์ ปริยายสุทธิ์ 1 ต้น
54 ครอบครัว คุณกวี 1 ต้น
55 คุณจรูญ-ฤดีวรรณ ตั้งวัฒนากาญจน์ และครอบครัว 1 ต้น
56 คุณแม่ซิ้วอิม แซ่ตั้ง และลูกหลาน
57 คุณบุญเลิศ, สมร, พิพัฒน์, จิราพร จันทวัด 1 ต้น
58 พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ และคณะศิษย์ 1 ต้น
59 คุณนิจนันท์ 6 ต้น
60 คุณปริม, เรนาดา, Curtih เพอร์ดู 1 ต้น

61 คุณสมใจ, พบพร, ณัฐพล, คียาภัทร, พันปี โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ. และครอบครัว 1 ต้น
62 คุณนนทกร ศิริวัฒน์, ภัณฑิรา งามวัฒนาเจริญ 1 ต้น
63 คุณเชวง ไชยสาร และครอบครัว 1 ต้น
64 คณะญาณ ๘ 1 ต้น
65 คุณอนัญญา บุญเสนอ 1 ต้น
66 คุณธนิตพงศ์, ธัญญพัทธ์, รัสรินทร์, ณัฐธีร์, ฐานุพงศ์. พีระธำรงสิทธิ์ 1 ต้น
67 คุณจอมคุณานนท์, จรัสศักดิ์, อาภารวี เรืองพีระกุล 1 ต้น
68 พระสมุห์มงคลเวทย์, คณะคุณต๋อย จัดดอกไม้ศาลา ๑๒ไร่ 2 ต้น
69 คุณสงวน-รัตนา สถาวรัตนกุล พร้อมบุตรธิดา และหลาน 1 ต้น
70 บริษัทวิชัยพืชผลวังทรัพย์ คุณวิชัย-สุกัญญา สถาวรัตนกุล. และครอบครัว 1 ต้น

71 คุณปัญญารศ-สมชัย เจริญชีพ และครอบครัว, ศุภกัญญา งานทวี และครอบครัว, สุวพงศ์-กณเกศ อารีกุล และครอบครัว, เมตตา อุทกะพันธุ์ และครอบครัว 1 ต้น
72 คณะเต๊นท์หลวงพ่อศักสิทธิ์ บ้านสายลม 1 ต้น
73 คณะกองทุน 1 ต้น
74 คุณแม่ซูฮ้า แซ่ฉุ่ย และลูกหลาน 1 ต้น
75 บ้านสายลม 1 ต้น
76 คุณธงชัย-บุณยรัตน์ ธนะสกุลประเสริฐ. และลูกหลาน 1 ต้น
77 คุณคมเดช วสุพันธุ์ และครอบครัว 1 ต้น
78 คณลัดดา เบญโชติเดช-คุณแม่นิภา ผลิตผลการดี 1 ต้น
79 คุณจีระศักดิ์ ถิรวิริยผล, วันเพ็ญ สุโขบล 1 ต้น
80 คุณสมทรง ประดับแก้ว 2 ต้น

81 คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ บริษัทไทยโอเชี่ยน 1 ต้น
82 คุณยุพดี เบ้าสุวรรณ, คุณศิริรัตน์ อมรกิตติเมธี 1 ต้น
83 คุณทัสนี, นงลักษณ์ (โซ๊ย) 1 ต้น
84 คุณวรินทร กุมพล 1 ต้น
85 คุณสุขขา อ่อนจิตต์ และลูกหลาน 1 ต้น

รวมยอดจอง ณ ขณะนี้จำนวนครบ 100 ต้น

ท่านพุทธบริษัทร่วมทำบุญได้โดยตรงกับท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลหรือติดต่อพระเจ้าหน้าที่ โทร 089-668-8671ภาพ.. การปรับปรุงโครงสร้างหลังคาใหม่ ของศาลา 12 ไร่


ทางวัดท่าซุงได้เริ่มทำการปรับปรุงอาคาร 12ไร่ เพื่อเตรียมสำหรับการใช้งานพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 ที่จะถึง

โดยจะมีการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาใหม่ ให้สามารถสามารถระบายอากาศพร้อมทั้งป้องกันลมและฝนได้ดีขึ้นในระหว่างดำเนินการได้ทำการกั้นสังกะสีที่องค์พระพุทธรูปหลวงพ่อพระประธาน ๘ศอก ที่บุษบกพระพุทธรูปปางลีลา และที่แท่นรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ เพื่อป้องกันความเสียหายไว้แล้วโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างทำการขุดดินเพื่อเทปูน ยึดโครงเหล็ก และหล่อฐานรากของเสารับโครงสร้างหลังคาใหม่ ซึ่งเสาใหม่ของศาลา 12ไร่


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 29/12/15 at 21:42 [ QUOTE ]◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top