Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/9/08 at 17:01 [ QUOTE ]

ภาพ...การจัดปริวาสเพื่อเตรียมงานธุดงค์ ธ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 17-26 ต.ค. 2558


ภาพ...การจัดปริวาสเพื่อเตรียมงานธุดงค์ ธ.ค.นี้


เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เริ่มทำในเขตธุดงค์ ตัดหญ้าและเก็บกิ่งไม้

คณะครูได้นำคณะนักเรียนร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ช่วยกันถางป่าหญ้า เก็บกิ่งไม้
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 25/10/15 at 22:02 [ QUOTE ]


โยมพุทธบริษัทเตรียมอาหารให้รถส่งภัตราหารเข้าป่าปริวาส

กลดพักอาศัยพระอยู่ปริวาส


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top