Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/10/08 at 10:18 [ QUOTE ]

คาถาโพธิบาท(บูรพารัสมิง) - มงคลจักรวาฬแปดทิศ(อิมัสมิงมงคล) - คำไหว้พระจุฬามณี (VEDIO - MP3)


คาถาโพธิบาท (บูรพารัสมิง) Vedio

ชินกร ไกรลาศ
แบบประกอบดนตรี


บูรพารัสมิง ล้านนาบารมี
แบบคาราโอเกะ


คาถาโพธิบาท (บูรพารัสมิง) MP3บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง
บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง
บูรพารัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

หมายเหตุ เที่ยวต่อไปเปลี่ยนจาก บูรพารัสมิง เป็น
อาคะเนยรัสมิง - ทักษิณรัสมิง - หรดีรัสมิง
ปัจจิมรัสมิง - พายัพรัสมิง - อุดรรัสมิง
อิสาณรัสมิง - อากาศรัสมิง - ปฐวีรัสมิง
ม ง ค ล จั ก ร ว า ล แ ป ด ทิ ศ (Vedio)

แบบ 1
แบบ 2


แบบเด็กๆ น่ารักดี
แบบคาราโอเกะ


อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต
สมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ

คำไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี

แบบ 1
แบบ 2


แบบเด็กๆ น่ารักดี
แบบคาราโอเกะอิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง
ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกตุแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน
เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระธรรมเจ้า ของพระพุทธองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง
ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกตุแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน
เป็นที่ไหว้ที่สักการ กุศลสัมปันโน ฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ
นะโม ข้าจะไหว้พระสังฆเจ้า ของพระพุทธองค์
เมื่อข้าดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง
ขอให้จิตจำนงค์ ตรงทางพระนิพพาน
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์
ข้าจะไปนมัสการ พระเกตุแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน
เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศลสัมปันโนติ ฯ


ที่มา - เว็บ oknation.net

**************************


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top