Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 7/10/08 at 20:09 [ QUOTE ]

ศาลากาแฟ Coffee House (ศาลามิตรศรัทธา)


ร้านกาแฟของวัด
ร้านกาแฟของวัด หรือ Coffee House (ศาลากาแฟ) ได้ดำริสร้างขึ้นในสมัยท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ ศาลามิตรศรัทธา บริเวณตรงข้ามมหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เป็นทั้งสถานที่พักผ่อน อ่านหนังสือ ดื่มกาแฟ และรับประทานอาหารด้วย ศาลากาแฟเปิดให้บริการทุกวัน มีทั้งชา กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ และขนมหลายอย่างบริการ

ที่สำคัญคือ ศาลากาแฟมีจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดมาบูรณะวัด ท่านที่มาใช้บริการที่ศาลากาแฟก็เท่ากับท่านได้มีส่วนร่วมอานิสงส์ในการบูรณะและพัฒนา “สมบัติของพ่อ” อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบางครั้งที่เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์วัดท่าซุงก็ได้มานั่งฉันอาหาร ณ ที่นี้ด้วย.


*********************************************************


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top