Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 18/2/09 at 15:16 [ QUOTE ]

บูรพาจารย์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)


บูรพาจารย์ของ "หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ตามที่หลวงพ่อกล่าวถึงใน "หนังสือคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน"


"...ความดีที่พึงมีจากหนังสือนี้บ้างเพียงใด ผู้เขียนขออุทิศความดีนี้ถวายแด่สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ และพระอริยสาวกทุกๆ ท่าน ที่ทุกๆ ท่านได้มีความเกื้อกูลให้ความรู้ ความเข้าใจ และนำเอาความรู้นี้มาสอนเวไนยพุทธบริษัทสืบๆ มา จนถึงยุคปัจจุบัน

และขออุทิศความดีที่มีจากหนังสือนี้ บูชาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่กรุณาแนะนำ สั่งสอนผู้เขียนมา มากบ้าง น้อยบ้าง แต่ผู้เขียนก็เคารพว่าทุกท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่คารพอย่างสูง ของผู้เขียนอยู่เสมอ ครูบาอาจารย์ที่สอนในส่วนปฏิบัติกรรมฐานนี้ มีมากท่านด้วยกันอาจจะหลงลืมชื่อเสียงของท่านไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยมาในที่นี้ด้วย เท่าที่จำได้ในขณะนี้ก็คือ....
(คลิกที่รูปภาพ..อ่านประวัติ "หลวงพ่อปาน" จากเว็บตามรอย)

๑. พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน สุทธาวงษ์) วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านเป็นปฐมาจารย์ผู้สั่งสอนเป็นองค์แรก สอนกรรมฐานทุกตอนจนถึงระดับนิพพาน และพยายามฝึกฝนให้จนมีความเข้าใจในการปฏิบัติกรรมฐาน จนมีความเข้าใจรอบๆ พอควรแก่ปัญญาของผู้เขียน(คลิกที่รูปภาพ..อ่านประวัติ "หลวงพ่อเล็ก" จากเว็บตามรอย)

๒. หลวงพ่อเล็ก เกสโร อาจารย์ที่ ๒ รองจากหลวงพ่อปาน เป็นตัวแทนหลวงพ่อปาน ในการควบคุมดูแลในการปฏิบัติเบื้องต้น ท่านอยู่ วัดบางนมโค เช่นเดียวกัน(คลิกที่รูปภาพ..อ่านประวัติ "หลวงพ่อสังข์" จากเว็บ oknation)

๓. พระครูอุดมสมาจารย์ วัดน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


๔. หลวงพ่อปั้น วัดพิกุล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


๕. หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(คลิกที่รูปภาพ..อ่านประวัติ "หลวงพ่อจง" จากเว็บตามรอย)


๖. หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


๗. พระครูรัตนาภิรมย์ พระอุปัชฌาย์ของผู้เขียน วัดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


๘. หลวงพ่อเนียม วัดน้อย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


๙. หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


(ภาพจาก : web-pra.com)

๑๐. หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


๑๑ .พระครูสุวรรณพิทักษ์บรรพต เจ้าคณะ ๑๑ วัดสระเกศ จังหวัดพระนคร


๑๒. ท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี วัดปากน้ำภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี

๑๓. ท่านเจ้าคุณ พระธรรมปาหังสณาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาส ธนบุรี

๑๔. ท่านเจ้าคุณ พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาส วัดอนงคาราม จังหวัดธนบุรี


๑๕. พระเดชพระคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส วัดอนงคาราม จังหวัดธนบุรี

๑๖. พระอาจารย์เกษม วัดดาวดึงสาวาส จังหวัดธนบุรี

๑๗. พระอาจารย์ทอง วัดราษฎรสุนทรเจริญ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๑๘. ท่านอาจารย์สุข ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ตามที่กล่าวนามมาแล้วนี้ ทุกท่านมีความดี เคยแนะนำสั่งสอนผู้เขียนมามากบ้างน้อยบ้าง แต่ละท่านต่างก็แนะนำสั่งสอนเพื่อให้เข้าใจในปฏิปทาการปฏิบัติด้วยดีทำให้ผู้เขียนได้รับความรู้ความ เข้าใจเพิ่มเติมขึ้นอีกมาก ฉะนั้น ความดีที่จะพึงมีจากหนังสือนี้ แม้เป็นหนังสือมีข้อความย่อ พอเป็นหัวข้อแนะในการปฏิบัติ จะไม่ละเอียดลออพอที่จะเป็นตำราได้ก็ตาม ผู้เขียนขออุทิศความดีนี้บูชาคุณ ทุกท่านตามที่กล่าวนามมาแล้ว

ส่วนความผิดพลาดที่จะพึงมีในหนังสือนี้มากน้อยเพียงใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียว ที่ผิดก็คงผิดเพราะความโง่เขลารู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้เขียนแน่นอน ส่วนที่ครูบาอาจารย์สอนมานั้น ไม่ผิดแน่

ที่สุดนี้ ขอทุกท่านที่ได้รับและอ่านหนังสือนี้ จงเจริญผ่องใส มีอารมณ์ใจเต็มเปี่ยมด้วยผลปฏิบัติ พระกรรมฐานจงทุกท่าน..เทอญ..."

พระมหาวีระ ถาวโร
ส่วนพระมหาเถระที่หลวงพ่อให้ความเคารพนับถือมีหลายรูป เช่น1. หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก2. หลวงพ่อนาค วัดระฆัง3. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินทโร) วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
4. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ
5. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
6. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
7. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

สำหรับ "พระสุปฏิปันโน" ที่หลวงพ่อให้ความเคารพนับถือ

1. หลวงปู่ชุ่ม โพธิโก วัดชัยมงคล (วัดวังมุย) จังหวัดลำพูน
2. พระครูสุคันธศีล (หลวงปู่คำแสน - ใหญ่) วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
3. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง(ดอยม่อนเวียง) อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
4. หลวงปู่คำแสน (เล็ก) คุณาลังกาโร วัดป่าดอนมูล สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
5. หลวงพ่อบุญทืม พรหมเสโน วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน
6. พระครูสันติวรญาณ (หลวงพ่อสิม) วัดถ้ำผาปล่อง เชียงดาว
7. พระครูพรหมจักสังวร (พระสุพรหมยานเถระ; ครูบาพรหมจักสังวร) วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
8. พระครูภาวนาภิรัตน์ (พระสุธรรมยานเถระ; ครูบาอินทจักรรักษา) วัดวนาราม (วัดน้ำบ่อหลวง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
9. พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
10. พระครูวรเวทย์วิสิฐ (ครูบาธรรมชัย) วัดทุ่งหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
11. พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (อำพัน บุญ - หลง) วัดเทพศิรินทราวาส จังหวัดกรุงเทพฯ
12. หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
13. พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่กล่อม) วัดบุปผาราม ธนบุรี
14. หลวงปู่สี ฉันทสิริ วัดถ้ำเขาบุนนาค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์


นอกจากนี้ยังคงมีพระเถรานุเถระอีกหลายรูปที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานฯ นิมนต์มาร่วมงานประจำปีของวัดท่าซุง ซึ่งไม่สามารถจะกล่าวนามได้ทุกรูป คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง" ต้องกราบขอขมากรรมไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/2/09 at 23:58 [ QUOTE ]


ขอกราบครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/2/09 at 16:40 [ QUOTE ]


ชุ่มชื่นใจยิ่งนักครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/6/09 at 12:47 [ QUOTE ]


ตื้นตันใจจริงๆๆครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 21/6/09 at 22:11 [ QUOTE ]


ขอกราบครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย อย่างสูงสุดครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/6/09 at 10:14 [ QUOTE ]


ขอกราบครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/6/09 at 11:50 [ QUOTE ]


ชุ่มชื่นใจ ปลื้มใจจริงๆครับ และขอกราบครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดด้วยครับ อำเภอบางบาล บางไทร เสนาหรือบ้านแพนเป็นพื้นที่ติดกันทั้งหมดครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/1/10 at 22:55 [ QUOTE ]


ขอกราบครูบาอาจารย์ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยเป็นสรณะ อันประเสริสูงสุดของข้าพเจ้า ขออานุภาพของพุทธานุสสตินี้ ดำรงค์อยู่ทุกอณูลมหายใจเข้า - ออก ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/1/10 at 09:06 [ QUOTE ]


ขอกราบครูบาอาจารย์ทุกท่านเทอญ และขอมีพระรัตนตรัยและพระนิพพานในจิตระลึกรู้ด้วยเทอญ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/3/10 at 23:30 [ QUOTE ]


ตั้งแต่ที่ผมได้มาบวชธุดงษ์ในปี52ที่ผ่านผมมีความรักและศรัทธาหลวงพ่อมากครับ และตอนนี้ผมก็พยายามเช่าหนังสือธรรมมะของหลวงพ่อให้ได้มากที่สุดเพราะตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเจอคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านใดที่สอนลูกศิษย์ได้ดีอย่างนี้เลยแ ละถือว่าเป็นบุญของผมที่ได้มาเจอหลวงพ่อและผมจะถือเอาหลวงพ่อเป็นครูตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ผมรักหลวงพ่อมากครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/3/10 at 23:37 [ QUOTE ]


ผมอยากให้ลงรายละเอียดของพระคำข้าวในหนังสือสมบัติพ่อให้ ให้ละเอียดมากๆครับลงทุกๆพิมพ์เพราะว่าจะได้เป็นแนวทางให้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อได้ศิกษาต่อไป
ครับ และหนังสือสมบัติพ่อให้เล่มหนึ่งผมก็อยากให้ลงเยอะๆกว่าน้อีกหน่อยครับ
ขอบคุณคณะที่จัดทำหนังสือดีๆที่ให้ศิษย์รุ่นหลังๆอย่างผมเพิ่งรู้จักหลวงพ่อปี52เองครับแต่ผมรักหลวพ่อมาก และผมจะพยายามทำให้ได้อย่างที่หลวงพ่อคาดหวังครับ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/3/10 at 11:18 [ QUOTE ]


กราบนมัสการบูชาคุณพระอริยสาวกทั้งหมด ถ้าหากว่าไม่มีหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
วันนี้ลูกคงยังเป็นบัวที่ไม่อาจพ้นโคลนตม เวียนว่าย หมกมุ่นในกามคุณไม่เห็นภัยในวัฏสงสาร หลวงพ่อฤาษีลิงดำคือผู้ชี้ทางปฏิบัติแห่งความหลุดพ้นของลูกโดยแท้จริง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/4/10 at 09:59 [ QUOTE ]


ขอกราบครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพครับ กราบ...

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/4/10 at 10:42 [ QUOTE ]


ขอกราบครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะ
ดีใจ และปลื้มใจ ที่ได้เข้ามากราบอีกครั้งค่ะ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/5/10 at 11:48 [ QUOTE ]


ขออำนาจองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทะเจ้าทุกๆพระองค์ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านปู่ท่านย่า ท่านแม่ศรี แม่จันทร์ และเทวดาขอบารมีท่านช่วยปัดเป่า คุ้มครอง ประเทศไทย ขอให้คนไทยกลับมารักกันเหมือนเดิม ด้วยเถิด

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/5/10 at 20:41 [ QUOTE ]


ขอกราบครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/5/10 at 22:06 [ QUOTE ]


สาธุครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 2/6/10 at 13:55 [ QUOTE ]


ผมบวชธุดงค์ที่วัดท่าซุงมา ๕ ครั้งติดต่อกัน แต่ละปีจะมีความสุขกับการปฏิบัติมาเรื่อย ๆ ถ้าไม่ได้คำสอนที่ฟังจากเทป และหนังสือของหลวงพ่อแล้ว ชีวิตคงไม่มีอะไรเป็นแก่นสารปล่อยให้หมดไปโดยไร้จุดหมายปลายทาง ไม่พบแสงสว่างนำทางสำหรับตอนตาย ไม่รู้อดีตว่าทำกรรมหนักอะไรมาบ้าง ซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบัน ผมจะขอเล่าถึงบุรพาจารย์คือหลวงปู่เนียม มีอยู่วันหนึ่งผมนังสมาธิอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่สงบเลยอยากหาวิธีทำใจให้สงบโดยเร็ว ก็เลยถามไปลอยๆว่าจะทำอย่างไร มีความรู้สึกว่าหลวงปู่เนียมท่านมาบอกว่า นิ่ง สงบ และมีความสุข ถามว่าทำอย่างไร ท่านบอก ทำใจให้นิ่งโดยไม่สนใจใยดีต่ออะไรทั้งสิ้น และทำอารมณ์ให้สงบทันที พร้อมกันนั้นก็ทาความรู้สึกว่ามีความสุขกับการกระทำนั้น ปรากฎว่าได้ผลครับ ใครจะนำไปใช้ก็ได้นะครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/6/10 at 17:17 [ QUOTE ]


Quote:
Originally posted by somjet_r
ผมบวชธุดงค์ที่วัดท่าซุงมา ๕ ครั้งติดต่อกัน แต่ละปีจะมีความสุขกับการปฏิบัติมาเรื่อย ๆ ถ้าไม่ได้คำสอนที่ฟังจากเทป และหนังสือของหลวงพ่อแล้ว ชีวิตคงไม่มีอะไรเป็นแก่นสารปล่อยให้หมดไปโดยไร้จุดหมายปลายทาง ไม่พบแสงสว่างนำทางสำหรับตอนตาย ไม่รู้อดีตว่าทำกรรมหนักอะไรมาบ้าง ซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบัน ผมจะขอเล่าถึงบุรพาจารย์คือหลวงปู่เนียม มีอยู่วันหนึ่งผมนังสมาธิอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่สงบเลยอยากหาวิธีทำใจให้สงบโดยเร็ว ก็เลยถามไปลอยๆว่าจะทำอย่างไร มีความรู้สึกว่าหลวงปู่เนียมท่านมาบอกว่า นิ่ง สงบ และมีความสุข ถามว่าทำอย่างไร ท่านบอก ทำใจให้นิ่งโดยไม่สนใจใยดีต่ออะไรทั้งสิ้น และทำอารมณ์ให้สงบทันที พร้อมกันนั้นก็ทาความรู้สึกว่ามีความสุขกับการกระทำนั้น ปรากฎว่าได้ผลครับ ใครจะนำไปใช้ก็ได้นะครับ

Thank you to share your experience. I tried that and it's successful.


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/6/10 at 11:23 [ QUOTE ]

ปลื้มปิติครับ
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/6/10 at 12:42 [ QUOTE ]


ขอขอบคุณเป็นอย่างสูลครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 21/6/10 at 22:25 [ QUOTE ]


ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่บูรพาจารย์ทุกองค์ครับ
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในชาติก่อนๆ และชาตินี้
ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด..


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/8/10 at 17:45 [ QUOTE ]


ไม่ทราบว่า
หลวงพ่อ พริ้ง วัดบางประกอก ท่านก็เป็นอาจารย์หลวงพ่อเราด้วยใช่ไหมครับ
ฟังในเทป อสุภกรรมฐาน หลวงพ่อท่านก็พูดถึงอยู่ เเละรวมถึงหลวงปู่นาค วัดระฆังด้วย ที่หลวงพ่อเคยพูดถึงไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ] %C8%D4%C9%C2%EC%BB%C5%D2%C2%E1%B6%C7's Aim
[*] posted on 14/8/10 at 22:01 [ QUOTE ]


ด้วยรักและเคารพในครูบาอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ ขอน้อมกราบแทบเท้าทุก ๆ พระองค์ด้วยความเคารพอย่างสูง สาธุ.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/8/10 at 23:15 [ QUOTE ]


วันนี้ทีมงานฯ (ฝ่ายจัดทำรูปภาพและข้อมูล) ได้เพิ่มเติมรูปภาพ หลวงพ่อพริ้ง หลวงพ่อนาค และ หลวงพ่อสมเด็จวัดสามพระยา ไปแล้ว ท่านเป็นพระมหาเถระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนับถือ และได้ยกย่องว่าเป็นผู้มีจริยาคล้ายพระอรหันต์ กระทู้นี้ได้ถูกมือดีฉวยโอกาส copy ไปแล้ว ไม่ได้นำมาประจานกันนะครับ


แต่อยากจะนำเสนอให้ได้รู้ซึ้งถึงมรรยาทของคนในเวปด้วยกัน ที่ไม่ยอมรับนับถือกฎระเบียบของเวปอื่น ถือโอกาสคัดลอกตามอำเภอใจ ไม่เคยที่จะแจ้งบอกกล่าวหรือขออนุญาตแต่ประการใด แม้แต่จะกล่าวถึงเว็ปที่คัดลอกเขามา ก็ไม่มีจรรยาบรรณที่จะอ้างอิงหรือขอบคุณ ประเภทหน้าด้านฉวยโอกาสเอาเปรียบคนอื่น ไม่ต้องจัดหารูปภาพหรือค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ต้องทำเองให้เหนื่อย ไปเวปไหนชอบใจก็เอาไปแบบถือวิสาสะเช่นนี้ตลอดมา....[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/8/10 at 11:06 [ QUOTE ]


อนุโมทนาค่ะ...การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง...lotus-012.jpg - 13.86kb[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/8/10 at 11:32 [ QUOTE ]


กราบหลวงปู่หลวงพ่อทุกองค์เจ้าค่ะ.....untitled.jpg - 61.36kb[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/2/11 at 20:17 [ QUOTE ]


เห็นครูบาอาจารย์แล้วชื่นใจมีความสุขใจดีมากๆธรรมใดที่ครูบาอาจารย์บรรลุแล้วขอให้ลูกมีดวงตาเห็นธรรมนั้นด้วยเทอญสาธุ สาธุ สาธุ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/2/11 at 06:43 [ QUOTE ]


ขอน้อมคารวะด้วยเศียรเกล้า อะหัง วันทามิ สัพพะทา

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/2/11 at 22:42 [ QUOTE ]


ข้าพเจ้าขอกราบแทบบาท บูรพาจารย์ทุกพระองค์..
และรู้สึกปลื้มปีติมาก ไม่มีคำพูดใดเปรียบได้...
ปฏิปทาของบูรพาจารย์ทุกพระองค์ จะเป็นแนวทางให้ลูกหลาน
ได้ปฏิบัติตามและ ได้หลุดพ้นวํฎ ในที่สุด...โมทนา สาธุ..

หนึ่งในคณะศิษย์ กบินทร์บุรี


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 24/2/11 at 15:05 [ QUOTE ]


ขอกราบครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/5/11 at 10:01 [ QUOTE ]


ปลืมปิติครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 26/7/11 at 01:57 [ QUOTE ]


ขออนุญาติเก็บภาพไว้บูชา ขอบพระคุณอย่างสูง และโมทนาทุกกุศลทุกท่าน

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 6/11/11 at 22:11 [ QUOTE ]


สาธุ โมทนาบุญด้วยนะครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/11/11 at 03:36 [ QUOTE ]


ขอบคุณอีกคนค่ะ ใช้วิธีนี้ นิ่งได้เร็วแบบไม่คาดคิด (ต้องทำใจเบาๆจริงๆ ถึงจะได้ผล..)
Quote:
Originally posted by fullmoon
Quote:
Originally posted by somjet_r
ผมบวชธุดงค์ที่วัดท่าซุงมา ๕ ครั้งติดต่อกัน แต่ละปีจะมีความสุขกับการปฏิบัติมาเรื่อย ๆ ถ้าไม่ได้คำสอนที่ฟังจากเทป และหนังสือของหลวงพ่อแล้ว ชีวิตคงไม่มีอะไรเป็นแก่นสารปล่อยให้หมดไปโดยไร้จุดหมายปลายทาง ไม่พบแสงสว่างนำทางสำหรับตอนตาย ไม่รู้อดีตว่าทำกรรมหนักอะไรมาบ้าง ซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบัน ผมจะขอเล่าถึงบุรพาจารย์คือหลวงปู่เนียม มีอยู่วันหนึ่งผมนังสมาธิอยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่สงบเลยอยากหาวิธีทำใจให้สงบโดยเร็ว ก็เลยถามไปลอยๆว่าจะทำอย่างไร มีความรู้สึกว่าหลวงปู่เนียมท่านมาบอกว่า นิ่ง สงบ และมีความสุข ถามว่าทำอย่างไร ท่านบอก ทำใจให้นิ่งโดยไม่สนใจใยดีต่ออะไรทั้งสิ้น และทำอารมณ์ให้สงบทันที พร้อมกันนั้นก็ทาความรู้สึกว่ามีความสุขกับการกระทำนั้น ปรากฎว่าได้ผลครับ ใครจะนำไปใช้ก็ได้นะครับ

Thank you to share your experience. I tried that and it's successful.


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/11/11 at 12:18 [ QUOTE ]


สาธุเจ้าค่ะ ถึงจะแย่มาก แต่จะทำให้ได้tam dee, pai pra nippan


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 11/1/12 at 11:54 [ QUOTE ]


ขอกราบไหว้สา ในการทุกเมื่อ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ] %B3%D1%B0%C7%D8%B2%D4's Aim
[*] posted on 11/1/12 at 20:54 [ QUOTE ]


ผมบวชธุดงค์ตั้งแต่ปี47 ต่อเนื่องมาทุกปีเช่นกัน ปีที่แล้วพึ่งได้บวชพระ ตอนฝึกมโนฯวันแรกที่วิหารร้อยเมตร(ต้องฝึกผ่าน3ครั้งถึงจะบวชได้)อาจารย์พาไปกราบหลวงพ่อที่พระจุฬามณี. ผมกราบหลวงพ่อแล้วบอกว่าผมตั้งใจบวชพระในครั้งนี้มาก หลวงพ่อลูบหัวผมแล้วบอกว่า โมทนาด้วย นับเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อ ผม ปิติจนอธิบายไม่ถูก. นึกถึงเมื่อใดภาพและเสียงที่เคยได้ยินได้เห็นยังแจ่มชัดอยู่ในใจผมไม่เคยเลือน. ขอกราบวันทาหลวงพ่อและบูรพาจารย์ของหลวงพ่อด้วยเศียรเกล้าฯ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/1/12 at 09:12 [ QUOTE ]


ขอกราบครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/9/12 at 12:57 [ QUOTE ]


ขอน้อมกราบแทบเท้าทุก ๆ พระองค์ด้วยความเคารพอย่างสูง สาธุ.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 19/9/12 at 19:47 [ QUOTE ]


ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกได้เลยค่ะ รู้แต่ว่านึกถึงคำสอนที่หลวงพ่อท่านนำมาสอนแล้ว ไม่อยากทำความเลวใดๆอีก ในบางครั้งที่พลาดพลั้งไปก็ต้องนึกดูตัวเองและพยายามฟังเสียงหลวงพ่อทุกครั้งเสมอ ยามใดที่ได้ไปนอนฟังเสียงหลวงพ่อที่วัดท่าซุงเหมือนเราได้กลับมาบ้านมาฟังเสียงหลวงพ่อสอน ยามใดที่อยู่ในหน้าที่ทางโลกก็อดคิดถึงหลวงพ่อไม่ได้เลยค่ะ เป็นเพราะคำสอนต่างๆที่ท่านนำมาสอนเรา แม้ท่านจะเหนื่อย จะป่วยสักแค่ไหนท่านก็ยังทำเพื่อลูกๆของท่าน วันนี้ที่ลูกจะตอบแทนบุญคุณหลวงพ่อได้ดีที่สุด คือพยายามทำจิตของเราอย่าให้เลว
เมื่อไรที่จะเลวขอนึกถึงความเหนื่อยยากของหลวงพ่อค่ะ ขอกราบนมัสการพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน และพระอริยสงฆ์ มีหลวงพ่อเป็นที่สุด...


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 18/11/12 at 15:55 [ QUOTE ]

ขอกราบนมัสการครูอาจารย์ด้วยเศียรเกล้าเจ้าค่ะ


Quote:
Originally posted by wara43
ขอกราบครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดครับ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/7/13 at 16:45 [ QUOTE ]


ขอน้อมกราบครูบาอาจารย์ ด้วยความเคารพสูงสุดค่ะ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/7/13 at 23:30 [ QUOTE ]


ขอกราบบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ทุกองค์ ด้วยเศียรเกล้า
ธรรมใดที่พระคุณเจ้าทุกองค์บรรลุแล้วไซ้ร ขอให้ลูกบรรลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ
ทองคำ


[ PROFILE ] [ E-MAIL ] Visit User's Homepage [ FIND ] [ U2U ] %B7%CD%A7%A4%D3's Aim [ MSN ]
[*] posted on 24/10/15 at 10:06 [ QUOTE ]


ขอกราบท่านทุกองค์ ด้วยความเคารพคะ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top