Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/3/14 at 23:01 [ QUOTE ]

กำหนดการ/เตรียมการ...บรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง 5-7 เม.ย 2557


♠ กราบพระผู้ใหญ่ที่ตึกอำนวยการ ก่อนบวช
♠ ซ้อมขานนาค ชาย – หญิง กราบพระผู้ใหญ่ที่วิหารองค์ปฐม
♠ เตรียมการอบรมนักเรียนชาย - หญิงก่อนบวช
♠ เตรียมสถานที่การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง
♠ กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


คลิปวีดีโอ...เตรียมบวชสามเณรและพราหมณ์หญิง
รับฟังโอวาทหลวงลุงชัยวัฒน์ ที่วิหารสมเด็จองค์ปฐม 6 เมษายน 2557

รับฟังโอวาทหลวงลุงสุรจิตร ที่ตึกอำนวยการ 7 เมษายน 2557
กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


วันที่ ๗- ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ภาคฤดูร้อน )

ของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมเถระวิทยาถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

บรรพชาสามเณร ๑๒๖ รูป และ บวชพราหมณ์หญิง ๒๙๘ คน

จุดประสงค์
๑. เพื่อให้ระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและบวชถวายกุศลแด่ท่านด้วยความเต็มใจ
๒.เพื่อให้สามเณรและพราหมณ์หญิงรักษาศีล เสขิยวัตร และปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
และเรียบร้อย
๓.เพื่อให้ทราบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เช่นอานิสงส์ของ
การให้ทาน ผลของการไม่ให้ทาน อานิสงส์ของการรักษาศีล โทษของการละเมิดศีล อานิสงส์ของการเจริญ
ภาวนาผลของการไม่เจริญภาวนา
๔. เพื่อให้มีความเคารพไตรสรณคมอย่างมั่งคง ละเว้นความชั่ว ประพฤติแต่ความดี ทำ จิตใจให้ผ่องใส
๕. เพื่อต้องการให้เด็กมี สวรรค์ พรหม พระนิพพาน เป็นที่ไป

กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง


วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ( วันพบปะนักเรียน )
เวลา ๑๓:๐๐ น.นักเรียนชาย - หญิง โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ รายงานตัว ที่ศาลา ๒ ไร่
เวลา ๑๖:๐๐ น.ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น.รับประทานอาหารเย็นที่ศาลา ๔ ไร่
เวลา ๑๘:๓๐ น.ปฐมนิเทศ แนะนำพระทีมงาน บอกจุดประสงค์ของการบวชเณร และพราหมณ์หญิง
เวลา ๑๙:๐๐ น.พัก

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ( เตรียมก่อนบวช )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้า ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๐๐ น.นักเรียนหญิงทำความสะอาดสถานที่ และนักเรียนชายไปปลงผมที่ศาลา ๔ ไร่

เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอน กรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.อบรม เปิดวีดีทัศน์
เวลา ๑๕:๐๐ น.ไปกราบ หลวงลุงชัยวัฒน์ อชิโต ที่วิหารสมเด็จองค์ปฐม
เวลา ๑๖:๓๐ น. อบรม เปิดวีดีทัศน์

เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น.รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘:๓๐ น. ฟังธรรมะ เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๙:๓๐ น.พัก

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ( วันบวชสามเณร และพราหมณ์หญิง )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้า ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า

เวลา ๐๘:๓๐ น.ไปกราบ หลวงลุงสุรจิตร สุรจิตฺโต ที่ตึกอำนวยการ
เวลา ๑๐:๐๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์
เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอนกรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.ซ้อมขานนาคเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์ ตรวจสอบอัฐบริขาร
เวลา ๑๔:๐๐ น.เดินไปวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
เวลา ๑๔:๓๐ น.บวชสามเณร บวชชีพราหมณ์ ที่วิหารแก้ว 100 เมตร

เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๓๐ น.ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๐๐ น.อบรม และฟังธรรมะ
เวลา ๑๙:๓๐ น.พัก

วันที่ ๘ – ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ( สามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๒ – ๕ )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้า ฟังธรรมเจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๖:๐๐ น.สามเณรออกบิณฑบาต
เวลา ๐๗:๐๐ น.ฉันอาหารเช้า

เวลา ๐๘:๐๐ น.พัก นอน
เวลา ๐๘:๓๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิครึ่งกำลัง
เวลา ๑๐:๓๐ น. แนะแนว โดยวิทยากรรับเชิญ
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.นอนกรรมฐาน ปิดวาจา

เวลา ๑๓:๓๐ น.อบรม ,ทำกิจกรรมต่างๆ
เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ

วันที่ ๑๑ เวลา ๑๕:๓๐ น.เดินทางไป ทำวัตรเจ้าอาวาส รับฟังโอวาท
วันที่๑๑ เวลา ๑๗:๐๐ น.ก่อเจดีย์ทราย ที่ปราสาททองคำ

เวลา ๑๖:๓๐ น.ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๑๘:๐๐ น.อบรม เปิดวีดีทัศน์
เวลา ๑๙:๓๐ น.พัก

วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ( สามเณร และชีพราหมณ์ วันที่ ๖ )
เวลา ๐๔:๓๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้า เจริญพระกรรมฐาน
เวลา ๐๖:๐๐ น.สามเณรออกบิณฑบาต
เวลา ๐๗:๐๐ น.ฉันอาหารเช้า

เวลา ๐๘:๓๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ
เวลา ๑๐:๓๐ น.ทำความสะอาดสถานที่ ,ฟังวิทยากรรับเชิญ
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น.นอนกรรมฐาน ปิดวาจา

เวลา ๑๓:๐๐ น.ร่วมเททองหล่อช่อฟ้าพญานาค ใบระกา หางหงส์ ของ วิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
บริเวณหน้าปราสาททองคำ
เวลา ๑๕:๓๐ น.ช่วยงานรับสังฆทานที่ ศาลา 12 ไร่
เวลา ๑๙:๐๐ น. กลับที่พัก

วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ( วันที่ ๗ วันลาสิกขา )
เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้าย่อ ทำพิธีกำหนดเวลาลาศีลของชีพราหมณ์
เวลา ๐๖:๐๐ น.ฉันเช้า
เวลา ๐๗:๐๐ น.ช่วยงานต่างๆที่ ๑๒ ไร่

เวลา ๑๐:๐๐ น.ขึ้นรับการสะเดาะเคราะห์รอบแรก
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล
เวลา ๑๔:๐๐ น.ขึ้นรับการสะเดาะเคราะห์รอบสอง
เวลา ๑๕:๐๐ น.สรงน้ำ พระภิกษุ – สามเณร

เวลา ๑๖:๓๐ น.สามเณรลาสิกขาที่ ๒ ไร่
เวลา ๑๗:๐๐ น.ช่วยกันเก็บของ
เวลา ๑๘:๐๐ น.กลับที่พัก

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/4/14 at 23:17 [ QUOTE ]เตรียม...สถานที่อบรมสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง


วันที่ ๗- ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 5/4/14 at 18:32 [ QUOTE ]เตรียมการอบรมนักเรียนชาย - หญิงก่อนบวช


วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
นักเรียนหญิง เข้าที่พัก ศาลา 25 ไร่

นักเรียนชาย เข้าพักที่ ศาลา 12 ไร่


นักเรียนชาย – หญิง รายงานตัว ที่ ศาลา 2 ไร่

นักเรียนชาย – หญิง ช่วยกันทำความสะอาด
นักเรียนจัดแถว เข้านั่งประจำที่พระวิทยาการ นำกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย
ร่วมกันทำวัตรเย็นที่ศาลา 2 ไร่◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 6/4/14 at 23:45 [ QUOTE ]ซ้อมขานนาค ชาย – หญิง กราบพระผู้ใหญ่


วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗


นักเรียนชาย- หญิง ซ้อมขานนาค

นักเรียนชายโกนผม
นักเรียนชายจัดเตรียม จีวร

นักเรียนชาย- หญิง ล้างศาลา 12 ไร่
มากราบขอขมาหลวงลุงชัยวัฒน์ ที่วิหารสมเด็จพระองค์ปฐม

ตัวแทนนักเรียนชาย- หญิง ถวายพานขอขมารับฟังโอวาทก่อนบวช

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/4/14 at 16:57 [ QUOTE ]นักเรียนชาย-หญิงไปกราบหลวงลุงสุรจิตร ที่ตึกอำนวยการ


วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top